Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác vận đồng quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vùng dân tộc thiểu số

Trật tự an toàn giao thông là trạng thái xã hội có trật tự được hình thành và điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải công cộng, nhằm đảm bảo cho hoạt động giao thông thông suốt, trật tự, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT. Bảo đảm TTATGT là một yêu cầu và nhiệm vụ cơ bản của mọi quốc gia và xem đó là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng và ổn định trật tự xã hội. 
Nhóm người thiểu số được dùng để chỉ các nhóm người có những sự khác biệt về một phương diện nào đó với cộng đồng người chung trong xã hội. Họ có thể khác biệt với nhóm người đa số về phương diện ngôn ngữ và văn hoá. Khác biệt về nhận thức và tôn giáo, về hoàn cảnh kinh tế, điều kiện sống và thu nhập v.v...và đi kèm theo đó là sự khác biệt về phương thức ứng xử của cộng đồng đối với chính họ. Nói đến nhóm người thiểu số cũng có nghĩa là đã khẳng định về sự tồn tại trên một khía cạnh khác của nhóm những người đa số được thừa nhận và thường được ứng xử khác biệt hơn. Theo từ điển Tiếng Việt, dân tộc thiểu số là dân tộc ít người. Theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc, tạo khoản 2 Điều 4 định nghĩa: Dân tộc thiểu số là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, bảo đảm TTATGT là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng, là sự nghiệp của quần chúng. Sự nghiệp đó phải được tiến hành bằng chính phong trào cách mạng sâu rộng, sáng tạo của quần chúng thông qua các hình thức, biện pháp tổ chức, vận động. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, với những điều kiện hoàn cảnh cụ thể khác nhau của bảo đảm TTATGT, Đảng, Nhà nước ta đã sử dụng nhiều hình thức, biện pháp để tổ chức, vận động quần chúng nói chung, người dân tộc thiểu số nói riêng. Những hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số bảo đảm TTATGT sâu rộng, thường xuyên liên tục có hiệu quả trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm TTATGT của đất nước. Vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT là một biện pháp công tác cơ bản của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSGT nói riêng, đồng thời là một hình thức hoạt động đa dạng, phong phú thích hợp để tập hợp, thu hút, tạo điều kiện để quần chúng thực hiện và từng bước nâng cao quyền dân chủ của nhân dân là người dân tộc thiểu số trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT trong vùng dân tộc thiểu số. Thông qua các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động để mỗi người dân là người dân tộc thiểu số thấy rõ hơn trách nhiệm và lợi ích của họ trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Từ đó, làm cho mỗi người dân là người dân tộc thiểu số có ý thức và trách nhiệm, tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia bảo đảm TTATGT với tư cách là người chủ thực sự ở nơi họ đang cư trú, sinh sống và làm việc.  
Trong những năm vừa qua, lực lượng CSGT cả nước song song với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, trong đó có người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT được chú trọng thực hiện. Lực lượng CSGT đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan hữu quan tuyên truyền về pháp luật giao thông, đồng thời, phối hợp Đài Truyền hình xây dựng kịch bản, phát sóng phim phóng sự; in đĩa phát thanh, tờ rơi tuyên truyền Luật giao thông với nhiều chủ đề khác nhau, như về chủ đề nông thôn, miền núi, về xe chở quá trọng tải, học sinh, sinh viên ... Lực lượng CSGT Công an các địa phương có vùng dân tộc thiểu số đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền về TTATGT trong vùng dân tộc thiểu số; duy trì và đổi mới cả về hình thức và nội dung tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về TTATGT trong trường học, khu dân cư với sự tham gia tích cực của Đoàn thanh niên, các hội Cựu chiến binh, phụ nữ trong vùng dân tộc thiểu số; đưa nội dung giáo dục về ATGT vào giảng dạy ở các cấp học... từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm TTATGT, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó công tác này tuy đã được thực hiện thường xuyên, nhưng trực tiếp đến được với thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa và miền núi, một bộ phận CBCS làm công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa được đào tạo, nâng cao kỹ năng tuyên truyền.

Công tác vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT trong vùng dân tộc thiểu số, lực lượng CSGT cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch để huy động và sử dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân là người dân tộc thiểu số trong công tác bảo đảm TTATGT sát với mục tiêu, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực và địa bàn dân cư trong vùng dân tộc thiểu số.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định khác về công tác bảo đảm TTATGT cho người dân tộc thiểu số và trong vùng dân tộc thiểu số.
- Tổ chức, động viên, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân là người dân tộc thiểu số chủ động, tích cực tham gia bảo đảm TTATGT; xây dựng các mô hình quần chúng nhân dân là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT ở cơ sở.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong vùng dân tộc thiểu số tham gia thực hiện vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số bảo đảm TTATGT.
- Bảo đảm chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong vùng dân tộc thiểu số có thành tích khi tham gia thực hiện vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số bảo đảm TTATGT.
- Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp công tác cần thiết khác để thực hiện vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT trong vùng dân tộc thiểu số.
Để thực hiện các nhiệm vụ trên một cách hiệu quả, có chất lượng, lực lượng CSGT cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:
Một là,phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để nhân dân là người dân tộc thiểu số nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng của văn hóa giao thông. Từ đó hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nghiệm của từng tổ chức và cá nhân là người dân tộc thiểu số trong  thực hiện văn hóa giao thông trong vùng dân tộc thiểu số.
Hai là, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban ATGT Quốc gia về bảo đảm TTATGT, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm TTATGT trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số.
Ba là, chú trọng công tác khảo sát đơn vị và địa điểm để xây dựng mô hình quần chúng tự quản trong bảo đảm TTATGT trong vùng dân tộc thiểu số. Căn cứ vào tình hình TTATGT, TTATXH, đặc điểm khu dân cư vùng dân tộc thiểu số ở từng địa bàn để lựa chọn đơn vị và địa điểm để xây dựng mô hình sao cho phù hợp, tránh dàn trải, kém hiệu quả.
Bốn là, thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về kết quả thực hiện việc xây dựng các mô hình văn hóa giao thông trong vùng dân tộc thiểu số; gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là người dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại để quảng bá, khích lệ phong trào. Đồng thời biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo đảm TTATGT trong vùng dân tộc thiểu số.

 

Trung tá, TS Nguyễn Hữu Hoan
Phó Trưởng Bộ môn NVCB - Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất