Thứ Sáu, 21/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Là địa bàn quận mới được thành lập theo Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ, trên cơ sở tách từ huyện Từ Liêm cũ thành hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, bên cạnh những lợi  thế về phát triển kinh tế xã hội, quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội phải đối mặt với những thách thức lớn trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm từ năm 2014 đến tháng 6/2017, địa bàn quận xảy ra 750 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 85%. Việc khám phá điều tra các vụ phạm pháp hình sự được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm sử dụng có hiệu quả các thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân thông qua hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội.

Trong những năm qua, công tác vận động quần chúng tham gia tố giác, báo tin về tội phạm đã dần được chú trọng, nhiều chương trình tuyên truyền về công tác phòng ngừa tội phạm được triển khai; Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành đặt các hòm thư góp ý tại trụ sở Công an quận và trụ sở tiếp dân của 13 Công an phường trên địa bàn quận; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện tốt chế độ trực ban hình sự tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm… Kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Khảo sát công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho thấy từ năm 2014 đến tháng 6/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tiếp nhận 1.237 tố giác, tin báo về tội phạm. Cụ thể, năm 2014 tiếp nhận 273 tố giác, tin báo; năm 2015 tiếp nhận 231 tố giác, tin báo; năm 2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra  tiếp nhận 415 tố giác, tin báo; riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã tiếp nhận 318 tố giác, tin báo. Như vậy, có thể thấy số lượng tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân trên địa bàn ngày càng gia tăng về số lượng, thể hiện phần nào hiệu quả của công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác về tội phạm. Mặc dù thông tin do quần chúng phát hiện cung cấp rất phong phú, đa dạng, nhưng còn có một số thông tin mức độ tin cậy thấp hơn so với thông tin từ các nguồn khác, do vậy nên hoạt động kiểm tra, xác minh sẽ gặp khó khăn, vất vả. Để phát huy vai trò của quần chúng trong nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói chung và công tác tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm nói riêng, theo tác giả cần thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cần tham mưu cho các cấp ủy, Đảng, chính quyền địa phương về công tác phát động quần chúng tham gia phát hiện, tố giác về tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phát động quần chúng tham gia phát hiện, tố giác với tấn công trấn áp tội phạm, vận động hướng dẫn nhân dân thấy rõ lợi ích và tích cực tham gia vào công tác phát hiện và tố giác về tội phạm; nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, củng cố đoàn thể quần chúng ở cấp cơ sở.

Thứ hai, về chủ thể tiến hành công tác tuyên truyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường để tổ chức vận động quần chúng tích cực tham gia vào công tác phát hiện và tố giác tội phạm. Công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trên tất cả các địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để lập hòm thư tố giác tội phạm ở tại địa bàn dân cư. Lập hòm thư tố giác tội phạm ở tất cả các cơ quan, đơn vị, đồng thời duy trì thường xuyên chế độ tổ chức tiếp công dân để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Trong đó, chú trọng các chương trình phát thanh, truyền hình để mọi người hiểu biết về tính chất, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; hậu quả, tác hại do chúng gây ra, những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tội phạm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân, cách thức phát hiện và cách thức báo tin cho lực lượng Cảnh sát điều tra. Đồng thời, cần có quy định cụ thể công tác bảo vệ, khen thưởng, động viên công dân dám lên án, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm có tổ chức hoặc chính sách khắc phục rủi ro, bồi thường tinh thần, vật chất khi có thiệt hại.

Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân. Cần phát động phong trào quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác, báo tin về tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó, cần chú ý thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Nghị định số 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Về nội dung tuyên truyền, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm cần thường xuyên tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Chú ý tuyên truyền, giáo dục pháp luật về: Hình sự, Dân sự, tố tụng dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo; các quy định của Thông tư số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC…. Đồng thời, cần tuyên truyền về cách thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của một số loại tội phạm hiện nay; tuyên truyền về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và của công dân trong việc thực hiện tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Thứ tư, về hình thức tuyên truyền vận động. Cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa bàn để xác định và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, kết hợp giữa hình thức tuyên truyền tập trung và tuyên truyền cá biệt. Đặc biệt, cần phát huy các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV), đài truyền thanh…, tổ chức các chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát tờ rơi, tổ chức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội…. Phương pháp tuyên truyền phải tùy thuộc vào đối tượng tuyên truyền để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Thường xuyên phối hợp với Đội xây dựng phong trào phát động và thực hiện các phong trào trong quần chúng nhân dân như: “Khu dân cư văn hóa”, “ Phường - đường phố không có tội phạm” “Phong trào 3 tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ hòa giải thôn bản”, “vận động quần chúng tố giác tội phạm”… những mô hình này cần triển khai rộng khắp các thôn, bản, xã trên địa bàn cả nước, trên cơ sở có xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện của các mô hình đó.

Thứ năm, về phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm cần đặt dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lấy nhân dân là chỗ dựa, hậu thuẫn, phát huy tối đa vai trò của quần chúng nhân dân. Cần tiến hành kết hợp triển khai sâu rộng nội dung của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm: “Phát động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa; giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư…”. Bên cạnh đó, cần triển khai gắn với các chương trình “xóa đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”,  “công dân tiêu biểu”, đồng thời, thực hiện chế độ tuyên dương các cá nhân, các gia đình, dòng họ, thôn bản ở các cấp đã làm tốt công tác tố giác tội phạm và để chọn ra những điển hình tiên tiến cho mọi người học tập và noi gương theo.

Có thể nói, quần chúng nhân dân được coi là cánh tay đắc lực của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm góp phần phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát hiện tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra cần chú ý thường xuyên sáng tạo, đổi mới các biện pháp phát huy có hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân trong phát hiện tố giác, báo tin về tội phạm. Hy vọng rằng, trong thời gian tới với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ ngày càng phát huy được vai trò của mình, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Đinh Trần Hải - Học viên  lớp B14-D39, T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác