Thứ Năm, 15/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 197 ĐÁP ỨNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM THEO CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Với mục tiêu chung là xã hội hóa công tác đấu tranh PCTP, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (TNXH), lấy công tác phòng ngừa là nhiệm vụ then chốt. Việc thành lập một cơ quan chuyên trách để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội là vô cùng cần thiết. Theo Quyết định số 5140/QĐ-UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội. Theo đó, Quy chế này gồm 8 Chương, 23 Điều, quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ chế hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, thay thế quy chế trước đây được ban hành kèm theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Trong đó, mục tiêu cơ bản đặt ra: tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về TTATXH, giữ vững kỉ cương pháp luật, làm giảm một cách cơ bản các loại tội phạm, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; từng bước xây dựng môi trường sống lành mạnh tại các cộng đồng dân cư, trong các nhà trường và gia đình, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về TTATXH; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa và chủ động tấn công trấn áp tội phạm, trước hết ở các địa bàn trọng điểm, các đô thị; từng bước làm giảm các loại tội phạm có sử dụng bạo lực...; nâng cao hiệu lực điều hành, quản lý của Chính phủ và chính quyền các cấp trong công tác quản lý hành chính Nhà nước về TTXH và PCTP. Để giải quyết vấn đề này, ở tầm vĩ mô và chiến lược cần thiết có một chương trình bài bản, có lộ trình và giai đoạn nhất định nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh để đạt hiệu quả và thành công của nhiệm vụ đặt ra.

Trong những năm qua, tình trạng phạm tội trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội rất đáng báo động, đặc biệt trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Để khắc phục tình trạng nói trên, trong Chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia PCTP đã nhấn mạnh việc đảm bảo về nhân sự nhằm thực hiện tốt chức năng phòng ngừa tội phạm, phục vụ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững an ninh quốc gia. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cần phải có tổ chức bộ máy hợp lý và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia các hoạt động đấu tranh PCTP phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo Chương trình quốc gia PCTP  đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Có như vậy mới có khả năng đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và đấu tranh PCTP, đảm bảo giữ gìn an ninh quốc gia và TTATXH, ổn định phát triển kinh tế đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Thành phố về công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 197 Thành phố) là tổ chức liên ngành giúp UBND Thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch đề ra, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp của Thành phố thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban Chỉ đạo 197 Thành phố thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan về đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về cơ chế hoạt động, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố thảo luận và quyết định những vấn đề: Chương trình, kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố; Thống nhất về phương hướng, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị hàng năm và dài hạn của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo, điều hành, phối hợp lồng ghép hoạt động giữa các chương trình của Thành phố hoặc chương trình, kế hoạch đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt; Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch theo những mục tiêu, nhiệm vụ chung; tổ chức kiểm tra xử lý, giải quyết những tồn tại, vi phạm và báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện...

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo 197 thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị đảm bảo đáp ứng công tác đấu tranh PCTP theo chương trình quốc gia PCTP trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Trong thời gian tới, để nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, chúng tôi đề xuất một số nội dung như sau:

Thứ nhất, cần tăng cường quân số và đảm bảo về chất lượng, hướng đào tạo, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm cho Ban chỉ đạo 197 của Công an thành phố Hà Nội. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề chính như: Cần có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu tranh PCTP trong Chương trình quốc gia PCTP; Việc đào tạo cán bộ phải được tiến hành toàn diện, chuyên sâu nhằm đáp ứng yêu cầu từng lĩnh vực đấu tranh PCTP theo chức danh, tiêu chuẩn cán bộ. Phương hướng đào tạo đội ngũ phải đạt được các tiêu chuẩn cụ thể cụ thể như: Có phẩm chất đạo đức tốt, về chính trị, về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kiến thức về quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đảm bảo việc tăng cường về nguồn nhân lực, nguồn vật lực cũng giữ vai trò rất quan trọng nhằm duy trì, bổ sung và thực hiện một cách có hiệu quả nguồn kinh phí cho Chương trình quốc gia PCTP. Cụ thể, cần tiếp tục đảm bảo nguồn vốn được bố trí theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội và giai đoạn 2015 - 2020. 

Thứ hai, cần tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thống nhất về phương hướng, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị hàng năm và dài hạn của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Cần thực hiện có hiệu quả và chú trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp lồng ghép hoạt động giữa các chương trình của Thành phố hoặc chương trình, kế hoạch đảm bảo bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt. Trong phương hướng thực hiện công tác trong các năm, đặc biệt giai đoạn 2015 - 2020 và kế hoạch chiến lược 2010 - 2030 cần nâng cao vai trò trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch theo những mục tiêu, nhiệm vụ chung; tổ chức kiểm tra xử lý, giải quyết những tồn tại, vi phạm và báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện...

Thứ ba, cần tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư cho công tác PCTP; chủ động phân cấp quản lý ngân sách phục vụ công tác PCTP: Ngân sách Thành phố phục vụ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, dự án của Thành phố. Ngân sách huy động của quận, huyện, xã, phường, thị trấn phục vụ nhiệm vụ mục tiêu và các hoạt động phòng, chống tội phạm của địa phương. Các khoản ngân sách trên sẽ được huy động từ các nguồn: kinh phí nhà nước, bao gồm cả kinh phí địa phương đóng góp, kinh phí viện trợ và kinh phí huy động từ các nguồn khác. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí. Phân cấp về quản lý ngân sách đảm bảo tính chủ động của địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác đấu tranh PCTP theo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Thứ tư, thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa các hoạt động của đời sống xã hội. Trong công tác đấu tranh PCTP, đối với việc thực hiện Chương trình quốc gia PCTP cần chủ động huy động và bố trí thêm nguồn lực từ ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa cho công tác PCTP. Tích cực vận động sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho công đấu tranh PCTP thuộc Chương trình quốc gia PCTP. Chính phủ lồng ghép các hoạt động kêu gọi vận động tài trợ trong các hội nghị, hội thảo quốc tế ở các lĩnh vực khác phục vụ công tác đấu tranh PCTP trên địa bàn toàn quốc nói chung và địa bàn thủ đô nói riêng. Cần xây dựng các chính sách ưu tiên trong việc xem xét, phê duyệt các đề án, dự án xét theo thứ tự ưu tiên để bảo đảm việc thực hiện đề án, dự án thuộc Chương trình quốc gia PCTP được triển khai đúng tiến độ.

Phạm Sơn Hải - PTP7 Cục X14


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi