Thứ Năm, 28/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Cách mạng Tháng Mười Nga và những bài học kinh nghiệm đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
Lãnh tụ V.I.Lênin, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Năm 1917, khi cuộc chiến tranh thế giới sắp kết thúc, ở nước Nga vẫn tồn tại hai chính quyền song song: Một bên là chính quyền Soviet (chuyên chính vô sản) và một bên là Chính phủ lâm thời (chuyên chính tư sản) làm xuất hiện mâu thuẫn không thể dung hòa giữa thế lực thống trị tàn bạo và tầng lớp công nhân bị bóc lột thậm tệ. Khi mâu thuẫn này đạt đến mức đỉnh điểm, nó đẩy nước Nga vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh đó, V.I. Lê Nin - nhà lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã cùng với  Ðảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga (Bolshevik) tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời và thiết lập chính quyền Soviet. Cho đến rạng sáng 26/10/1917 (theo lịch nước Nga), Cách mạng Tháng 10 Nga toàn thắng, chính phủ Soviet đầu tiên ra đời và ban bố những văn kiện đề cao quyền lợi của quần chúng nhân dân.

Người dân và lực lượng khởi nghĩa diễu hành tại Saint-Peterburg chúc mừng thành công của cuộc Cách mạng ngày 07/11/1917

Cách mạng Tháng 10 Nga là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử cách mạng thế giới, cuộc cách mạng mở đầu một sự nghiệp mới của giai cấp công nhân thế giới - sự nghiệp sáng tạo ra một chế độ xã hội, một hình thái kinh tế - xã hội mới xưa nay chưa từng có. Nó đã vạch ra thời đại mới cho lịch sử thế giới đương đại - thời đại đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đối với Việt Nam, cuộc cách mạng như ngọn hải đăng soi đường dẫn lối, là bài học vô cùng quan trọng để áp dụng vào thực tiễn lịch sử lúc bấy giờ, mở ra một hướng đi mới cho cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đồng thời để lại nhiều bài học giá trị sâu sắc cho lực lượng CAND Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Những bài học lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

72 năm qua (19/8/1945 - 19/8/2017), được Đảng và Bác Hồ dày công giáo dục, rèn luyện; với sự đùm bọc, che chở của nhân dân; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lực lượng CAND Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò, bản chất cách mạng và tính chất vũ trang chiến đấu của mình, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.


Lực lượng Công an tuần tra bảo vệ khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi công nghệ thông tin và đặc biệt là Internet ngày càng phát triển đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng mọi điều kiện, nhất là sự kiện chính trị ở Liên Xô và Đông Âu để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động chia rẽ, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang với những thủ đoạn vô cùng tinh vi, nham hiểm nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. Điều đó đặt ra nhiều thách thức với mỗi một nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng phải phát huy và nâng cao tinh thần “tự lực cánh sinh” để chủ động bảo vệ được thành quả của đất nước. Như Lênin đã từng khẳng định: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”. Khi đó, CAND càng phải ý thức sâu sắc và rõ hơn nhiệm vụ to lớn của mình trước Đảng và nhân dân. Người CAND phải làm tốt trách nhiệm của lực lượng là “bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu ngày càng biến động theo chiều hướng phức tạp hiện nay. Lực lượng CAND cần làm tốt những nhiệm vụ sau:

Một là, công tác xây dựng lực lượng CAND phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước

Ngay từ khi ra đời, CAND được xem là lực lượng vũ trang trọng yếu đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lịch sử 72 năm xây dựng, chiến đầu và trưởng thành của lực lượng CAND đã khẳng định được sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng trong việc vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyên tắc trên chỉ ra rằng, Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực, trên mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đảng không chia quyền, không nhường quyền lãnh đạo cho bất kỳ một đảng phái, tổ chức chính trị nào và không thông qua một tổ chức trung gian nào. Do vậy, lực lực lượng CAND phải luôn xác định được trách nhiệm cao cả của mình là bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và để hoàn thành được trọng trách nặng nề đó, lực lượng CAND cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào công tác Công an một cách hoàn hảo, tốt đẹp và sâu sắc nhất.

Hai là, xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại; đủ sức bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống

Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII xác định: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta, tạo cơ sở quan trọng cho Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân xác định và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh theo chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt trong thời gian tới, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Những thế lực phản động trong nước lợi dụng cơ hội, ra sức công kích chống phá Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, hòng thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền.

Đứng trước tình hình đó, mỗi cán bộ, chiễn sĩ Công an cần tích cực phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Bản thân đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cần thực sự gương mẫu về mọi mặt, có đủ năng lực, trình độ, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng, có đủ uy tín cùng khả năng xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, đủ sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, thông qua hoạt động thực tiễn, lực lượng CAND cần chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Một khoảnh khắc đẹp về người Công an được chụp lại giữa đời thường, giản dị nhưng rung động lòng người

Ba là, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân

Xây dựng lực lượng CAND đòi hỏi phải xuất phá từ bản chất của Công an là “từ nhân dân mà ra”, “vì nhân dân mà phục vụ”… đồng thời, là điều kiện để phát huy được tốt nhất vai trò của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Để liên hệ mất thiết với nhân dân, được nhân dân giúp đỡ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết: “Công an cần phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tức là hãy nghĩ đến lợi ích chung, lợi ích toàn dân trước đã, phải chống chủ nghĩa cá nhân như: “lười biếng, hủ hóa, suy nghĩa điên rồ, đòi hỏi đãi ngộ, suy bì lương thấp, lương cao, có quyền hạn một chút là thiếu dân chủ, chỉ tay năm ngón, đối với bộ bộ thì ganh tị, không đoàn kết với nhau”. Người căn dặn: “bảo vệ lợi ích của Nhân dân là nhiệm vụ cốt lõi”, do vậy, người cán bộ Công an cách mạng phải dốc lòng, dốc sức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết “phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân”. Hồ Chí Minh coi đây là “triết lý hành động” của toàn lực lượng CAND”.

Do đó, lực lượng CAND cần tạo các điều kiện để khuyến khích nhân dân tham gia góp ý kiến, phê bình, xây dựng lực lượng Công an; đồng thời lực lượng CAND cũng cần cải cách cơ chế, tăng cường tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh của nhân dân. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kiên quyết bài trừ các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân. Chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, thiếu sót làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng Công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị Công an phải thực sự là niềm tự hào, niềm tin của nhân dân, thể hiện được bản chất cách mạng của Đảng, ý chí và sức mạnh của nhân dân.

Bốn là, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng CAND với các lực lượng, các ngành, các cấp và mở rộng quan hệ quốc tế

Đoàn kết là sức mạnh vô địch, là một truyền thống vô cùng quý báu của Đảng và nhân dân ta. Do đó, ngay từ khi ra đời, lực lượng CAND đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tạo thành sức mạnh nội lực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Mỗi ngành, mỗi lực lượng đảm nhiệm một trọng trách riêng nhưng luôn có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau, tất cả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng, đòi hỏi lực lượng CAND phải tích cực chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, tham gia vào các tổ chức hợp tác an ninh quốc tế và khu vực. Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế để triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự từ xa, từ ngoài biên giới, lãnh thổ, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Như vậy, đã 100 năm trôi qua kể từ khi Cách mạnh Tháng 10 Nga thành công, nhân loại đã chứng kiến nhiều những biến động trong đời sống chính trị thế giới, trong đó có sự đổ vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, cùng sự thoái trào của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Song, không vì thế mà phủ nhận ý nghĩa lịch sử vĩ đại và tính chất vạch thời đại của Cách mạng Tháng 10 Nga; không thể phủ nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Những bài học lịch sử của cuộc cách mạng năm ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với lực lượng CAND Việt Nam, để từ đó lực lượng CAND phát huy được vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành mục tiêu quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo theo tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lê nin và cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội - 2016

2. Tô Lâm (2017), Cách mạng Tháng Mười Nga - Những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, http://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/Cach-mang-Thang-Muoi-Nga-Nhung-bai-hoc-con-nguyen-gia-tri-ve-xay-dung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-462448/, ngày 23/10/2017.

3. Hồ Chí Minh toàn tập (2016), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Nguyễn Thị Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Lê Đình Thịnh - TTNCPTLLCS - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất