Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực y tế theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội

Đối với lĩnh vực y tế các hành vi vi phạm xảy ra tại các cơ sở khám chữa bệnh bước đầu lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã triển khai nắm tình hình, quản lý nhàn nước (QLNN) về an ninh trật tự (ANTT) trong bảo vệ môi trường (BVMT) và các biện pháp phòng ngừa đã đạt những kết quả nhất định, tội phạm và VPPL về môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời.

Để triển khai thực hiện công tác quản lý BVMT tại các cơ sở khám chữa bệnh có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát môi trường CATP đã phối hợp tốt với công ty Môi trường đô thị Hà Nội, các Công ty URENCO trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức BVMT của cán bộ, nhân viên, bác sỹ, bản thân các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân... tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng nghiệp vụ khác trong Công an nhân dân là một trong những yếu tố đảm bảo sự hiệu quả  QLNN về ANTT trong BVMT tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cơ chế phối hợp cần được xây dựng cụ thể và được quán triệt đầy đủ sâu sắc cho các lực lượng có liên quan để tránh trùng dẫm, chồng chéo, tránh bỏ lọt thông tin, bỏ lọt việc, hiện tượng và có sự chỉ đạo thống nhất từ CATP Hà Nội, đến Công an cấp quận, huyện và Công an cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian vừa qua công tác QLNN về ANTT trong BVMT trong lĩnh vực y tế của lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội nhìn nhận khách quan vẫn còn những tồn tại, thiếu sót nhất định. Cụ thể là:

- Về nhận thức và thực hiện vai trò: Việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Công an cấp trên, của UBND còn chậm, chưa đầy đủ. Một số cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát môi trường chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của công tác BVMT trong lĩnh vực y tế, từ đó dẫn đến việc hời hợt, không sâu sát trong nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm; lơ là trong công tác, nếu có làm thì chỉ mang tính hình thức, qua loa đại khái cho xong hoặc có sự đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình giải quyết. Một số cán bộ chiến sỹ trong quá trình thực thi nhiệm vụ vẫn còn có những vi phạm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc và hình ảnh người cán bộ Công an;

- Dù đã đưa vào chương trình công tác thường xuyên nhưng chưa có kế hoạch chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế; công tác tuyên truyền chưa mang tính xã hội hoá, chưa phát huy được vai trò của tổ chức đoàn thể và của quần chúng nhân dân vào hoạt động quản lý.

- Công tác tham mưu của lực lượng Cảnh sát môi trường có lúc còn chưa tích cực, chưa sát với thực tế, chưa cụ thể. Vì vậy giải quyết công việc còn khó khăn vướng mắc tồn đọng;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT trong lĩnh vực y tế chưa đồng bộ, còn xảy ra sự chồng chéo, tồn tại mâu thuẫn, hoặc bỏ sót một số lĩnh vực, các văn bản chưa cụ thể rõ ràng đối với lực lượng Cảnh sát môi trường... gây khó khăn cho việc áp dụng QLNN;

- Mặc dù đã được quan tâm nhưng đầu tư nguồn lực cho lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội mà trực tiếp là Đội chuyên trách về lĩnh vực y tế còn rất hạn chế: kinh phí đầu tư cho công tác QLNN về ANTT và phòng ngừa, đấu tranh ở mức thấp; trang thiết bị kiểm định phục vụ trực tiếp cho công tác mọi mặt của Cảnh sát môi trường còn thiếu và chưa hợp lý. Lực lượng Cảnh sát môi trường không có điều kiện hạ tầng kỹ thuật để lưu giữ bảo quản tang vật vi phạm như CTNH, các chất từ quá trình cắt mổ trong khám chữa bệnh... Kinh phí hỗ trợ việc tiêu hủy tang vật vi phạm còn thiếu. Các quy định về chế độ, chính sách đãi ngộ, tiền thưởng chưa đầy đủ, phù hợp nên quá trình thực hiện công việc gặp khó khăn;

- Công tác nắm tình hình tội phạm, VPPL về môi trường nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của công tác QLNN về ANTT trong BVMT trong lĩnh vực y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh;

- Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng chức năng có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, mang tính hình thức, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chồng lấn trong công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý vi phạm. Trong một số trường hợp, đơn vị yêu cầu phối hợp chưa phát huy được chủ thể tiến hành phối hợp, thiếu tính chủ động. Phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, phạm vi, mức độ phối hợp không cụ thể dẫn đến một số trường hợp chồng chéo, hiệu quả còn thấp;

- Công tác thu thập thông tin còn chậm, bị động, rất nhiều vụ việc vi phạm tại các cơ sở khám chữa bệnh đang xảy ra hoặc đã xảy ra lực lượng Cảnh sát môi trường CATP mới có thông tin. Số lượng thông tin, đặc biệt thông tin thu thập được từ việc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, chất lượng thông tin thu thập được chưa thật cao như: thông tin không chính xác, chưa kịp thời, thông tin không liên quan hoặc ít có giá trị trong công tác của lực lượng.

Việc triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường CATP còn nhiều lúng túng, chưa có chiều sâu. Số lượng cơ sở bí mật còn ít và chất lượng chưa cao, công tác sưa tra, xác minh hiềm nghi, chuyên án phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm và VPPL về môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được chú ý nhưng đạt kết quả thực sự chưa cao;

Công tác xử lý VPPL về môi trường xảy ra tại các cơ sở khám chữa bệnh còn hạn chế, việc xử lý chưa nghiêm, mới chỉ dừng lại ở hình thức nhắc nhở, xử lý hành chính…do đó, chưa có ý nghĩa răn đe mạnh tới đối với VPPL về môi trường trong lĩnh vực này. Vì vậy VPPL về môi trường trong lĩnh vực khám chữa bệnh vẫn diễn ra và có xu hướng tinh vi hơn.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội cần triển khai thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, tham mưu cho các cơ quan tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường, công an Hà Nội. Cần ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Luật BVMT đối với các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế trên địa bàn; nghiên cứu ban hành quy định về cam kết BVMT, đề án BVMT có nội dung quy định phù hợp với công tác BVMT dành riêng cho các cơ sở khám chữa bệnh; cần xây dựng quy định phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền quản lý cho các cơ quan QLNN về môi trường theo quy mô cơ sở khám chữa bệnh như các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện địa phương, trung tâm y tế quận huyện, trung tâm y tế phường, xã, phòng khám tư nhân; xây dựng quy chuẩn quốc gia về khí thải, nước thải, CTNH phù hợp với các  các loại hình cơ sở khám chữa bệnh và có lộ trình để các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường; xây dựng chế tài xử phạt vi phạm hành chính, trách nhiệm về quản lý, BVMT dành riêng cho các cơ sở khám chữa bệnh. Nâng cao chế tài xử phạt đối với những vi phạm trong đó quy kết trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh, nhằm hạn chế tối đa những hành vi vi phạm và nâng cao ý thức tự chấp hành pháp luật BVMT . Thực tế hoạt động của Cảnh sát môi trường khi tiến hành kiểm tra, điều tra những vi phạm pháp luật BVMT thì người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh thường viện lý do và chỉ đạo (ủy quyền miệng) cho cấp phó làm việc với lực lượng Cảnh sát môi trường, khi những vi phạm được làm rõ thì người đứng đầu không chịu nhận mà đổ lỗi cho cấp dưới, gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác BVMT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, khuyến khích các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia thu gom, phân loại, xử lý chất thải phát sinh từ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội; phát triển dịch vụ môi trường, kinh tế hóa ngành môi trường, nhanh chóng triển khai trong thực tế các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường như phí BVMT đối với chất thải rắn, phí BVMT đối với khí thải, các hình thức đặt cọc, ký quỹ môi trường, nâng cao hiệu quả và từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ BVMT ở Hà Nội.

Phòng Cảnh sát môi trường cần xây dựng văn bản hướng dẫn công tác QLNN về ANTT trong BVMT trong lĩnh vực y tế để thực hiện một cách thống nhất trên toàn thành phố đối với số nội dung như: nội dung nào QLNN, biện pháp QLNN... Đồng thời, có các kế hoạch chuyên đề về đấu tranh, phòng chống tội phạm và VPPL về môi trường trong lĩnh vực y tế để lực lượng Cảnh sát môi trường cấp quận, huyện chủ động trong công tác.

Hai là,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế. Để đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao vai trò, nhận thức và trách nhiệm của mọi công dân BVMT trong lĩnh vực y tế, lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cần phải lựa chọn hình thức, nội dung thích hợp. Trong quá trình công tác, lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cần chủ động tiến hành các nội dung, hình thức tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, gắn công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BVMT tại các cơ sở khám chữa bệnh với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trên lĩnh vực môi trường.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục cần phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố Hà Nội như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài phát thanh, Đài truyền hình, Sở văn hoá thể dục thể thao, Sở Y tế, Chi cục BVMT... phát động các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, phòng ngừa tội phạm và VPPL về môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh, xây dựng các chuyên mục, chương trình trên báo, truyền hình, truyền thanh, tuyên trưyền về pháp luật BVMT đối với các cơ sở khám chữa bệnh; Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có các hành vi VPPL về môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh, các vi phạm cần được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo dư luận xã hội lên án nghiêm khắc những hành vi gây suy thoái, ô nhiễm, hủy hoại môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh tạo tác dụng răn đe phòng ngừa.

Cần xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả của các tài liệu tuyên truyền: Cần đa dạng hóa các phương pháp tiếp cận trong tuyên truyền, trên cơ sở đặc điểm đối tượng, nội dung, hình thức sử dụng cách tiếp cận phù hợp; Đào tạo, sử dụng đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền về BVMT tại các cơ sở khám chữa bệnh, tập trung phát triển đội ngũ tuyên truyền viên lấy nòng cốt là các chiến sĩ Cảnh sát môi trường, hình thành hệ thống mạng lưới tuyên truyền viên chuyên trách tại các cơ sở khám chữa bệnh; Nâng cao chất lượng nội dung của tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, cần tập trung vào các nội dung mang tính hướng dẫn, định hướng và các biện pháp thực hiện các nội dung về BVMT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, hình thành hệ thống ngân hàng dữ liệu giáo dục và truyền thông bằng cách tăng cường liên kết với các chương trình khác để tận dụng nguồn nhân lực và kinh phí; vận động các cơ sở khám chữa bệnh, nhân viên không tiếp tay cho các vi phạm, tích cực tố giác tội phạm và các hành vi VPPL về môi trường.

Ba là, tổ chức tốt mối quan hệ phối hợp với các lực lượng trong công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn liên quan đến công tác quản lý, BVMT tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đề nghị các ngành có liên quan cũng cần chủ động yêu cầu lực lượng Cảnh sát môi trường tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác BVMT tại các cơ sở khám chữa bệnh;

- Lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội chủ động phối hợp xây dựng quy trình thanh tra, kiểm tra khoa học, gắn với các yêu cầu nghiệp vụ. Hoạt động thanh tra, kiểm tra cần được tiến hành một cách toàn diện để chủ động hơn nữa trong phát hiện, xử lý vi phạm.

- Thông qua công tác nắm tình hình, công tác điều tra cơ bản, lực lượng Cảnh sát môi trường phải lập danh sách, xác định những cơ sở khám chữa bệnh có biểu hiện nghi vấn phạm tội, VPPL về môi trường. Đặc biệt chú ý những cơ sở, tổ chức, cá nhân đã từng bị xử lý trong lĩnh vực này. Khi kiểm tra cần: kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hồ sơ, giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại do các cơ quan chức năng cấp...

- Việc kiểm tra phải đảm bảo và phục vụ tốt các yêu cầu chính trị, yêu cầu nghiệp vụ. Khi kiểm tra cán bộ phải có thái độ lịch sự, đúng mực, tuyệt đối tránh những hành vi nóng nảy, thái độ hách dịch, cửa quyền nhưng cũng không được quá e dè, khúm núm, nhất là tình trạng “nể nang” bỏ qua vi phạm. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm thì phải lập biên bản, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp có dấu hiệu của tội phạm phải kiên quyết ngăn chặn, bắt giữ, hoàn thiện, củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm.

Bốn là, bố trí, sắp xếp hợp lý về tổ chức lực lượng, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực công tác cho lực lượng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong bảo vệ môi trường nói chung và tại các cơ sở khám chữa bệnh nói riêng.

“Cán bộ là cốt lõi của mọi vấn đề, là người quyết định mọi hiệu quả công việc” (Hồ Chí Minh). Lời dạy của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay và luôn đúng với bất kỳ lĩnh vực công tác nào. Công tác QLNN về ANTT trong BVMT trong lĩnh vực y tế cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mặc dù trang bị, phương tiện kỹ thuật có hiện đại đến đâu thì cũng không thể thay thế con người, con người luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ đối với QLNN về ANTT trong BVMT trong lĩnh vực y tế, trong những năm qua CATP Hà Nội đã tăng cường cán bộ Cảnh sát môi trường cho cơ sở, bố trí, sắp xếp những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm quản lý các địa bàn phức tạp... và bước đầu đã có những kết quả nhất định.

Tình hình hoạt động vi phạm của các cơ sở khám chữa bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó thì vấn đề củng cố, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, nhận thức và tăng cường trang thiết bị làm việc cho cán bộ lực lượng Cảnh sát môi trường trước mắt và lâu dài là rất cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu đó theo chúng tôi, Công an thành phố Hà Nội cần tập trung vào một số vấn đề sau đây:

- Công an thành phố cần thường xuyên kiểm tra, rà soát về biên chế cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện chức năng QLNN về ANTT trong BVMT và đấu tranh PCTP về môi trường (PC49, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an các quận, huyện). Trên cơ sở đó tiến hành kiện toàn tổ chức, cán bộ cho đội, tổ Cảnh sát môi trường Công an các quận, huyện để quán xuyến địa bàn, quản lý tốt các cơ sở khám chữa bệnh.

- Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật bằng cách thường xuyên mở các khóa học, lớp học bồi dưỡng công tác nghiệp vụ, chính trị, pháp luật để nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ chiến sĩ. Vấn đề học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nên tập trung vào chiều sâu, tránh hình thức; coi trọng phương pháp tự học, tự rèn luyện; tập trung vào hiệu quả công việc với phương châm “học để biết, học để làm”, tránh việc “học để lấy bằng cấp, chứng chỉ”.

- Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh nghề nghiệp để các cán bộ Cảnh sát môi trường tự tu dưỡng, rèn luyện, góp phần hình thành tư tưởng, thái độ đúng đắn trong quá trình công tác; luôn xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không được coi đó là hoạt động hành chính đơn thuần mà phải gắn với các biện pháp nghiệp vụ; hiệu quả công tác này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn mà còn có ý nghĩa quan trọng tới tương lai.

- Đề xuất lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác để động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sỹ.

- CATP Hà Nội cũng cần có kế hoạch đầu tư trang thiết bị, công cụ, phương tiện hiện đại phục vụ công tác phát hiện, xử lý các VPPL về môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trên thực tế hiện nay, do chưa có đủ thiết bị, lực lượng Cảnh sát về môi trường CATP Hà Nội thường phải gửi các mẫu vật môi trường sang các cơ quan có chức năng giám định. Cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ chiến sĩ, đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc, làm việc trong các môi trường độc hại, đặc biệt môi trường tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc nhóm có mức độc hại cao./.

Nguyễn Huy Hoàng - CH24 - Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác