Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn hiện nay

Mới chỉ 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xảy ra 2.364 vụ cháy (tăng 858 vụ, 56,9% so với cùng kỳ), làm chết 51 người, bị thương 95 người, thiệt hại về vật chất khoảng 1.173 tỉ đồng và 806 ha rừng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã thực hiện 1.809 vụ cứu hộ, cứu nạn, kiểm tra 151.942 lượt về an toàn phòng cháy, chữa cháy, xử phạt 12.545 trường hợp vi phạm, kiến nghị khắc phục 16.246 sơ hở, thiếu sót ở các địa phương.
Trong thời gian qua, Lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng đã nỗ lực trên mọi mặt để ngày càng hoàn thiện trên các phương diện về công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, hệ thống pháp luật, tổ chức lực lượng, kết cấu hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy và nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cũng như ý thức của người dân trong vấn đề này có chuyển biến tốt hơn. Đó là những kết quả cần khích lệ để lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tiếp tục phát triển và trưởng thành. 
Tuy nhiên, để công tác phòng cháy, chữa cháy thực sự bảo đảm an toàn cho tính mạng của người dân, tài sản của Nhà nước, của tổ chức và công dân, chúng ta cần đánh giá một cách khách quan về thực trạng hoạt động quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian qua để có những giải pháp cần thiết, có tính khả thi đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế, xã hội.
Cần khẳng định, hoạt động quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy hiện nay chưa theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 
Trong quy hoạch tổng thể của Nhà nước và các địa phương, các ngành chưa thực sự gắn với phát triển kết cấu hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại vẫn đang chú trọng nhiều đến yếu tố kinh tế mà chưa chú ý nhiều đến vấn đề an ninh, an toàn, trong đó có an toàn phòng cháy, chữa cháy. Do đó, việc thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy các công trình xây dựng ở một số địa phương vẫn mang tính hình thức, xác định trên các công việc cụ thể mà chưa đánh giá tổng thể được vấn đề phòng cháy, chữa cháy của kết cấu công trình.
Hệ thống pháp luật mặc dù đã có nhưng vẫn chỉ mới thể hiện được khía cạnh quả lý hành chính đơn thuần với công tác phòng cháy, chữa cháy, mà trong đó chưa có những quy định đảm bảo cho lực lượng, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục công tác phong cháy, chữa cháy đột phá, phát triển tương xứng với phát triển của kinh tế xã hội.
Tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở nước ta hiện nay còn nhiều vấn đề chưa hợp lý. Mặc dù hiện tại có 20 tỉnh, thành phố đã tổ chức lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy chuyên sâu nhằm chuyên môn hóa mặt công tác này, nhưng nảy sinh nhiều bất cập, dẫn đến việc tiếp nhận các thông tin về phòng cháy, chữa cháy không kịp thời; việc triển khai hoạt động chữa cháy chậm; phối hợp giữa các lực lượng trong chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy thiếu đồng bộ, thống nhất. 
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy hiện nay được đào tạo về nhiều chuyên môn khác nhau, các kiến thức đào tạo chưa gắn kết chặt chẽ giữa nghiệp vụ Công an với nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.
 Kết cấu hạ tầng, trang thiết bị và các điều kiện vật chất khác chưa đáp ứng được cho công tác phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn hiện nay. Như, hiện nay số xe thang chữa cháy nhà cao tầng phổ biến của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy là 53 mét chỉ đủ để chữa cháy đến tầng 18. Xe cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ mới 62m, chỉ có thể tới tầng 20, trong khi số lượng nhà trên 18 tầng trong phạm vi cả nước là rất nhiều.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức cho nhân dân về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy chưa được tiến hành thường xuyên và rộng khắp, cho nên nhiều bộ phận dân cư còn chủ quan trong phòng cháy, không có kỹ năng chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm khi có vụ cháy xảy ra.
Những vấn đề đó đang là thách thức rất lớn cho công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của chúng ta trong giai đoạn hiện nay.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, trong thời gian tới Nhà nước ta cần phải phải thực tốt những vấn đề sau:
Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển phòng cháy, chữa cháy gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo sự phát triển của hoạt động phòng cháy, chữa cháy tương xứng với sự phát triển kinh tế xã hội. Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, phải có quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Phải quy hoạch các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đưa các loại hình kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao ra khỏi các khu dân cư. 
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn tổ chức xây dựng lực lượng và phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cần phối hợp với các cơ quan truyền thông làm cho mọi người dân, mọi cán bộ, công nhân viên và người đứng đầu cơ quan, tổ chức hiểu và tự giác thực hiện các quy định của nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn để mọi cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, làm tốt việc tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện và khắc phục các sơ hở, thiếu sót về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Thứ hai, cần rà soát lại tất cả các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng cháy, chữa cháy kể cả Luật phòng cháy, chữa cháy để sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm điều chỉnh hoạt động phòng cháy, chữa cháy, xây dựng các quy tắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển của xã hội, đồng thời phát triển công tác phòng cháy, chữa cháy theo hướng xã hội hóa. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy phù hợp yêu cầu thực tế phát triển của xã hội hiện nay. Rà soát lại các quy chế phối hợp về phòng cháy, chữa cháy giữa Bộ Công an với các ngành: Quân đội nhân dân, kiểm lâm, hàng không, dầu khí, các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.
Thứ ba, cần tổ chức lại lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh theo hướng gắn kết lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc gắn kết này được thực hiện bằng quy chế phối hợp giữa hai lực lượng, hoặc bằng cơ chế tổ chức, trong đó giao Giám đốc Công an cấp tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo chung khi có các vụ việc lớn xảy ra. Chế độ thông tin, báo cáo cần kịp thời; khai thác kết quả công tác từ các lực lượng khác của ngành phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và huy động được các lực lượng tham gia vào hoạt động phòng cháy, chữa cháy.
Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cần được đào tào tạo chuyên sâu, gắn kết giữa kiết thức chuyên môn, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy với kiến thức nghiệp vụ ngành Công an để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự nói chung và quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy nói riêng.
Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cần theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Thức tư, trong thời gian tới cần có chính sách trang bị các phương tiện chữa cháy hiện đại, đảm bảo xử lý được tất cả các vụ cháy xảy ra ở bất cứ đâu. Một trong các yêu cầu đó là trang bị máy bay chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy ở trung ương và các tỉnh, thành phố có nhiều nhà cao tầng, nhiều rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên có nguy cơ cháy cao ở các khu vực địa hình hiểm trở không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới đường bộ. Nâng cao sự tự chủ trong sản xuất các phương tiện và hóa chất chữa cháy phố biến, thông dụng nhằm đáp ứng đủ và sẵn sàng cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các địa phương. Nghiên cứu các phương tiện chữa cháy phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Với cuộc cách mạng 4.0, nhiều lĩnh vực sản xuất sẽ vắng bóng con người trực tiếp theo dõi, điều hành quá trình sản xuất. Để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các sự cố cháy, nổ cần có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, công nghệ cao. Vì vậy, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nghiên cứu, ứng dụng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, trang thiết bị tự động hóa, công nghệ cao cho công tác phòng cháy, chữa cháy. 
Thứ năm, đối với công tác thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy các dự án, công trình, ngay từ khi lập quy hoạch đã cần phải thực hiện để xác định tính khả thi của công tác phòng cháy, chữa cháy. Đối với các dự án, công trình vượt ra khỏi khả năng phòng cháy, chữa cháy hiện tại, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cần có ý kiến cụ thể đối với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, để tránh xảy ra thảm họa cháy sau này nếu dự án được triển khai. Bên cạnh đó, trong dự toán các dự án siêu lớn, để phòng cháy, chữa cháy được cần phải có kinh phí lớn và phương tiện hiện đại, đòi hỏi các chủ đầu tư phải có kinh phí góp phần đầu tư trang thiết bị hiện đại cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đủ khả năng can thiệp khi xảy ra cháy tại công trình.
Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy. Trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực, chủ động phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra bằng các giải pháp, biện pháp về tổ chức và kỹ thuật nhằm hạn chế, loại trừ các nguyên nhân và điều kiện gây cháy. Gắn công tác phòng cháy, chữa cháy với công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời có hiệu quả. Để đảm bảo điều đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở theo quy định; tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy nhất là đối với các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Kiên quyết xử lý đối với những vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

 

Trung tướng, GS. TS. Nguyễn Xuân Yêm
Giám đốc Học viện CSND


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác