Thứ Tư, 22/5/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tăng cường công tác xây dựng Đảng - yếu tố quyết định xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại
Lực lượng Công an nhân dân qua 69 năm xây dựng và trưởng thành không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt.

1- Một trong những bài học lớn của cách mạng Việt Nam là phải giữ vững và không ngừng đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Các kỳ đại hội và nhiều hội nghị Trung ương của Đảng đã đề cập đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng thông qua Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, là yếu tố quyết định để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

Trên cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân được quan tâm chỉ đạo sâu sát, đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được gắn với việc triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác và đạt được những kết quả quan trọng. 

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng đã tạo ra những kết quả rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Cấp ủy đảng các cấp, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị có nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng. Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; chủ động phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. 

Tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy các cấp được kiện toàn, hoạt động đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, đơn vị được xác định rõ hơn. Cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, ban hành nghị quyết và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đổi mới nội dung, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình. Sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, trong đơn vị được củng cố, tăng cường; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị được phát huy. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã có sự chuyển biến rõ nét về tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy trình công tác. 

Các cấp ủy trong Công an nhân dân đã tăng cường lãnh đạo công tác quần chúng, trong đó tập trung vào việc kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo; qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết về công tác phụ nữ Công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết về lãnh đạo công tác thanh niên trong tình hình mới; định hướng hoạt động của công đoàn công an các cấp; bố trí những cán bộ có năng lực, trình độ lãnh đạo tổ chức quần chúng, bảo đảm hoạt động của các tổ chức này phù hợp với điều lệ của các đoàn thể và đặc thù của lực lượng Công an nhân dân;...

Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, như một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế Đảng lãnh đạo mọi mặt công tác công an, cho nên, trong lãnh đạo, điều hành còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt đảng ở một số chi bộ chưa cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu; công tác chính trị, tư tưởng có nơi, có lúc chưa sắc bén, kịp thời, chưa sát với thực tế; công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị còn yếu, do đó, hạn chế đến việc phòng ngừa, uốn nắn, ngăn chặn, xử lý kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên.

2- Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân những năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Vấn đề then chốt bảo đảm thực hiện thắng lợi nguyên tắc đó là phải xây dựng các cơ sở đảng trong toàn lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao; thường xuyên chăm lo công tác chính trị, tư tưởng; chống suy thoái về đạo đức, lối sống; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tách lực lượng Công an nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

- Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, là một trong những công cụ chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà nước; vì vậy, yêu cầu bức thiết và quan trọng hàng đầu là cán bộ, đảng viên công an phải được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn và có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi tình huống, nhất là trước sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự tấn công của các thế lực thù địch và tội phạm.

- Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, làm gương cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy vai trò giám sát, phê bình của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ công an.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp; phát huy tính sáng tạo cá nhân, tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể. Cấp ủy hoạt động theo đúng quy chế, chương trình làm việc hằng năm, hằng quý, hằng tháng; đồng thời chủ động điều chỉnh, bổ sung những vấn đề mới nảy sinh để phù hợp với diễn biến của tình hình; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở; chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đã ban hành.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

3- Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức, khó khăn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta vẫn không thay đổi; trong khi đó, những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên đang là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần phát huy truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tập trung sức lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trong đó coi trọng việc tăng cường cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra đảng; tập trung kiểm tra việc thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm và Quy định của Bộ Công an về 11 điều cán bộ, chiến sĩ công an không được làm. Quan tâm giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật đảng viên, bảo đảm thận trọng, khách quan, đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp phải thống nhất nhận thức: Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; lực lượng Công an nhân dân phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng Công an nhân dân, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, nâng cao giác ngộ lý tưởng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công và kỷ luật chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy để luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, trước những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an.

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống các hoạt động tác động chuyển hóa, thâm nhập nội bộ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại của địch nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” vai trò và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính chuyên sâu; đồng thời, thực hiện cải cách hành chính trong công tác tổ chức, cán bộ. Tiến hành rà soát, đánh giá việc bố trí, sử dụng cán bộ; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Tập trung xây dựng và triển khai quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt; thực hiện thí điểm quy trình giới thiệu, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo hướng những người được dự kiến bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Triển khai thực hiện thí điểm việc giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu cử ủy viên ban thường vụ cấp ủy; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI của Đảng, Kế hoạch số 122/KH-BCA, ngày 10-5-2013, của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng của lực lượng Công an nhân dân. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, dứt điểm các vụ, việc tiêu cực, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị. Triển khai thực hiện quy định hằng năm về việc ban chấp hành đảng bộ các cấp góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên ban thường vụ cấp ủy theo hướng dẫn của Trung ương. Nghiên cứu, hướng dẫn đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng trở thành công việc thường xuyên, với nội dung, tiêu chí đánh giá kiểm điểm phù hợp, gắn với kiểm điểm và lấy phiếu tín nhiệm hằng năm. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm; xử lý, giải quyết có hiệu quả, nghiêm minh những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực hơn trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an nhân dân./.

Đại tướng, GS, TS. Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Nguồn: Tạp chí Cộng sản điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác