Thứ Tư, 12/12/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm TTATXH, lực lượng CSND phải tiến hành nhiều hoạt động trong đó có hoạt động xây dựng, quản lý hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ cảnh sát (NVCS). Thông qua việc khai thác sử dụng tài liệu của hệ thống hồ sơ, tàng thư NVCS giúp cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an nghiên cứu về một con người, vụ việc, địa bàn, lĩnh vực một cách toàn diện và có hệ thống, từ đó giúp lãnh đạo Công an các cấp có các biện pháp, chính sách trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện nay, lực lượng CSND đang quản lý, sử dụng trên 1,3 triệu hồ sơ nghiệp vụ các loại; quản lý và lưu trữ gần 5,8 triệu hồ sơ trong đó Cục hồ sơ NVCS lưu trữ trên 1 triệu tập hồ sơ; Phòng Hồ sơ Công an cấp tỉnh và huyện lưu trữ hơn 4,8 triệu tập hồ sơ... Cơ sở dữ liệu tại Cục hồ sơ NVCS quản lý trên 3,4 triệu đối tượng trong hệ thống thông tin đối tượng; trên 12,5 triệu thẻ A1, A2, A3; trên 105 triệu bản ghi tờ khai chứng minh nhân dân; hơn 900 nghìn tờ khai căn cước thu được của địch; trên 2,9 triệu chỉ bản của trên 2,6 triệu đối tượng trong cơ sở dữ liệu nhận dạng vân tay tự động (VAFIS).

Thực tiễn hoạt động quản lý, khai thác hồ sơ, tàng thư NVCS trong những năm vừa qua cho thấy (trong 5 năm trở lại đây) trung bình mỗi năm hệ thống nhận dạng vân tay đã tổ chức tiếp nhận, tra cứu trên 37 nghìn yêu cầu nghiệp vụ; trên 3,6 nghìn yêu cầu đấu tranh chuyên án, xây dựng và sử dụng cộng tác viên bí mật trên 34 nghìn, xác minh hiềm nghi gần 60 nghìn, trên 250 nghìn yêu cầu phục vụ công tác điều tra có tiền án, tiền sự gần 60 nghìn đối tượng ...

Hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, tàng thư NVCS là hệ thống các cơ sở dữ liệu được lưu trữ một cách khoa học được quản lý khai thác sử dụng để đáp ứng yêu cầu của pháp luật và của ngành Công an. Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần vào hoạt động của ngành Công an nói riêng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) nói chung. Hệ thống tàng thư, cơ sở dữ liệu NVCS còn là công tác nghiệp vụ quan trọng trong các mặt hoạt động của lực lượng CAND, là phương tiện, công cụ sắc bén của lực lượng Công an trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần đảm bảo ANTT.

Để thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT lực lượng Hồ sơ NVCS đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an các mặt công tác nghiệp vụ, cũng như công tác quản lý nhà nước về ANTT để thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, các sự kiện quan trọng góp phần to lớn vào công tác bảo vệ ANTT. Lực lượng Hồ sơ NVCS cũng đã chủ động tích cực khắc phục những khó khăn về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và khoa học - kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tuy nhiên, công tác hồ sơ, tàng thư thông tin NVCS còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy hết vai trò, tác dụng, giá trị tiềm năng nhiều mặt của thông tin chứa đựng trong đó. Những tồn tại đó xuất phát từ một số nguyên nhân:

- Lực lượng làm công tác hồ sơ, tàng thư còn thiếu về số lượng và chất lượng: Thực tiễn công tác cho thấy, số lượng công việc của cơ quan quản lý hồ sơ, tàng thư NVCS ngày càng nhiều CBCS của cơ quan quản lý hồ sơ không chỉ thực hiện các yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin cho các đơn vị nghiệp vụ trong Ngành mà còn phải tiến hành các hoạt động khác của các cơ quan tổ chức và cá nhân trong quản lý nhà nước về ANTT. Mặc dù đã có những cố gắng, nhưng biên chế hiện tại ở cơ quản quản lý hồ sơ, tàng thư NVCS chưa đáp ứng được số lượng cán bộ để phục vụ cho công tác.

- Chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác hồ sơ, tàng thư NVCS; mới chỉ thực hiện từng mặt công tác chuyên môn của mình mà chưa nhận thức được vai trò tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác hồ sơ, tàng thư NVCS trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như quản lý nhà nước về ANTT.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn.

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn trong quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, tàng thư NVCS chưa thật sự đi vào chiều sâu vẫn còn mang tính hình thức, hành chính, thành tích, chưa thường xuyên, liên tục.

+ Công tác kiểm tra, hướng dẫn, cải tiến, đổi mới quy trình công tác, củng cố đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ, tàng thư còn thiếu kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở.

+ Công tác lãnh đạo chưa thật sự quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học kỹ thuật, công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ của CBCS.

+ Chưa có hình thức khen thưởng động viên kịp thời để phân loại đánh giá trách nhiệm, năng lực công tác của từng lực lượng, từng CBCS.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ CBCS làm công tác hồ sơ NVCS trong thời gian tiếp theo cần tiến hành các hoạt động sau:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của công an các cấp. Để nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ CBCS làm công tác quản lý khai thác, hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ Cảnh sát trước hết cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến toàn thể CBCS trong đơn vị về công tác hồ sơ, thống kê NVCS, cụ thể:

+ Chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, kịp thời các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ về công tác hồ sơ, tàng thư NVCS. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần chú trọng quán triệt cho CBCS nhận thấy công tác hồ sơ, thống kê nói chung và công tác quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, tàng thư NVCS nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như trong hoạt động quản lý nhà nước về ANTT. Công tác hồ sơ, tàng thư NVCS gắn liền với các hoạt động nghiệp vụ khác của ngành Công an và công tác hồ sơ cũng là công tác nghiệp vụ của Ngành.

+ Chỉ đạo các đơn vị thống kê, phân tích, đánh giá tình hình, kết quả quan hệ phối hợp các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về ANTT của từng đơn vị với công tác hồ sơ, tàng thư NVCS; duy trì giao ban hàng quý về công tác hồ sơ, tàng thư NVCS phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị trong ngành Công an, với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp trong việc thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội để bổ sung kịp thời vào các hệ thống hồ sơ, tàng thư và cơ sở dữ liệu. Thông qua hoạt động này để đánh giá chất lượng của công tác, đồng thời trên cơ sở những thông tin trao đổi của các cơ quan đơn vị khác là cơ sở để đánh giá hiệu quả, chất lượng của đội ngũ CBCS làm công tác quản lý hồ sơ, tàng thư NVCS.

+ Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành định kỳ cũng như đột xuất kiểm tra giám sát việc thực hiện các qui trình, qui định, chế độ, qui chế về công tác hồ sơ, tàng thư NVCS, công tác quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, tàng thư NVCS tại các đơn vị nghiệp vụ. Sau mỗi đợt kiểm tra cần tổ chức hội nghị chuyên đề sơ kết, tổng kết để tọa đàm trao đổi rút kinh nghiệm, để từ đó kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn và đề ra các biện pháp để giải quyết những khó khăn, tồn tại đó. Thông qua kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, tàng thư NVCS, lãnh đạo lấy kết quả để để bình xét đánh giá, bình xét, xếp loại thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân CBCS.

- Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác hồ sơ. Công tác hồ sơ, tàng thư NVCS là một bộ phận trong công tác lưu trữ của Nhà nước, tuy nhiên công tác hồ sơ, tàng thư NVCS có những đặc điểm riêng. Công tác hồ sơ, tàng thư NVCS ngoài tính bí mật, khoa học thì còn mang tính nghiệp vụ và tính pháp luật cao. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ phải có kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ lưu trữ, nghiệp vụ Công an. Vì vậy, để có đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ giỏi, tâm huyết nắm được nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị của công tác hồ sơ NVCS thì trong thời gian tới cần tiến hành công tác tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng theo hướng sau:

+ Về công tác tuyển chọn

Thực tiễn hoạt động của công tác hồ sơ NVCS cho thấy một khối lượng công việc rất nhiều, liên quan đến nhiều hoạt động không chỉ trong ngành Công an mà còn phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Để đảm bảo yêu cầu chất lượng công tác đòi hỏi cần tăng cường biên chế và đào tạo đội ngũ CBCS làm công tác này. Do vậy, cần tuyển chọn các học viên tốt nghiệp chuyên ngành Hồ sơ nghiệp vụ Công an; các học viên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin trong CAND; các học viên tốt nghiệp các trường CAND, sau đó bồi dưỡng cho họ học tập thêm chuyên ngành lưu trữ học. Ngoài ra cũng cần tuyển chọn và tuyển dụng những học viên tốt nghiệp ngành Lưu trữ học sau đó tiếp tục đào tạo bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ Công an và tin học. Đặc biệt chú ý tuyển chọn những cán bộ có trình độ về công nghệ thông tin để kịp thời đáp ứng yêu cầu điện tử hóa công tác hồ sơ tàng thư NVCS.

+ Về đào tạo, bồi dưỡng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong công tác hồ sơ, tàng thư NVCS, do tính đặc thù của công tác này, vì vậy cần duy trì và phát triển đưa các cán bộ hồ sơ đi học nâng cao nghiệp vụ tại các trường Học viện CSND, các trường Cao đẳng trong Ngành. Tăng cường các đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với những cán bộ tuyển dụng từ ngành ngoài vào. Trong công tác đào tạo bồi dưỡng cần liên kết phối hợp với Viện khoa học hình sự, Học viện CSND và các trường CAND để không ngừng nâng cao về trình độ kỹ thuật, tập huấn tại các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Thường xuyên cử cán bộ đi học tập mô hình của nước ngoài; tiến hành mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ làm công tác hồ sơ về công tác lập căn cước, công tác phân loại vân tay, công tác tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu...

 Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nắm bắt, làm chủ khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hồ sơ NVCS; tập huấn chuyển giao công nghệ phần mềm hồ sơ NVCS; bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, quản trị và khai thác các hệ thống cơ sở dữ liệu cho cán bộ lực lượng hồ sơ NVCS; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học của các Bộ, ngành, các công ty lớn như IBM, Oracle, Dell… nhằm kịp thời nắm bắt sự phát triển của khoa học công nghệ, vận dụng sáng tạo trong công tác hồ sơ, thống kê NVCS.

+ Về sử dụng cán bộ

Trong công tác sử dụng cán bộ ưu tiên và khuyến khích các cán bộ đã được đào tạo cơ bản tại các trường CAND. Phối kết hợp với các chuyên ngành như: Tin học; Điện tử; Văn thư lưu trữ... để phục vụ hiệu quả trong công tác lập, quản lý và khai thác cả thủ công lẫn sử dụng hệ thống điện tử.

Để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác cần tạo điều kiện thuận lợi và có chế độ chính sách khuyến khích động viên, hạn chế việc luân chuyển những cán bộ có kinh nghiệm, những cán bộ được đào tạo chính quy; khi luân chuyển cán bộ thì trước khi luân chuyển phải có kế hoạch để lựa chọn bổ sung cán bộ thay thế. Cán bộ được thay thế phải đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao, nếu chưa đáp ứng được cần tập huấn bồi dưỡng ngay để đáp ứng được nhiệm vụ khi thay thế cán bộ luân chuyển.

- Trong quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ phải luôn luôn bổ sung thông tin vào hồ sơ để hồ sơ sống động, không để hồ sơ chết, không có giá trị sử dụng diễn biến về đối tượng, vụ việc phải liên tục được phản ánh trong hồ sơ.

- Trong quá trình quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ cần đặc biệt chú ý thực hiện nghiêm túc các quy định, nguyên tắc, các hành vi bị cấm trong công tác hồ sơ, không làm hỏng, mất, tiết lộ, sử dụng thông tin, tài liệu không đúng mục đích; không sửa chữa làm sai lệch nội dung hồ sơ… phải luôn xác định công tác hồ sơ vừa là phương tiện, vũ khí chiến đấu vừa là phương tiện, vũ khí để bảo vệ mình.

ThS Nguyễn Ngọc Tuấn

Bộ môn Nghiệp vụ Cơ bản - Học viện CSND

Tài liệu tham khảo:

[1]. Giáo trình (2015) công tác hồ sơ, tàng thư thông tin nghiệp vụ cảnh sát, Học viện CSND, Hà Nội.

[2]. Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát “Báo cáo tổng kết công tác năm” từ năm 2013 đến năm 2017, Hà Nội.

 


 
 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi