Thứ Bảy, 23/2/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nhận thức được vai trò của công tác tổ chức, vai trò của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, Công an các địa phương đã tập trung các biện pháp xây dựng, kiện toàn tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo,  nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của lực lượng này. Quá trình tiến hành với các biện pháp tích cực, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã từng bước trưởng thành, chất lượng hiệu quả hoạt động nghiệp vụ chuyên môn ngày càng được nâng cao. Nhưng bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, quá trình tiến hành vẫn còn tồn tại, thiếu sót cần quan tâm nghiên cứu, điều chỉnh. Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương hiện nay vẫn thiếu và yếu chưa đáp ứng các yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

Tính đến đầu năm 2018, tổng số biên chế của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH có 29.689/201.138 = 14.7% tổng số cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CSND. Hiện nay có gần 4.000 CBCS thuộc lực lượng chưa qua đào tạo chuyên ngành. Trình độ CBCS không đồng đều, năng lực công tác chuyên môn còn nhiều bất cập, nhất là, trình độ ngoại ngữ, tin học của đa số CBCS còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được với đòi hỏi của thực tiễn hiện nay. Đây thực sự là một khó khăn cực lớn cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH khi triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm TTXH trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, kiện toàn về tổ chức bộ máy, biên chế của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH để đề xuất phương án mô hình tổ chức phù hợp với các quy định của Bộ Công an và tình hình thực tế của mỗi địa phương; tăng cường công tác đào tạo để củng cố, xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH thực sự trong sạch, vững mạnh, là lực lượng thường trực chiến đấu, nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới.

Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn đối với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đáp ứng yêu cầu của tình hình mới lãnh đạo Công an các địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra và kiểm tra hướng dẫn. Phát hiện và giúp đỡ lực lượng này khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình tiến hành. Nghiên cứu cải tiến, đổi mới việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo phạm vi chức năng được phân công. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tập trung vào việc thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ chuyên môn nhất là đối với Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tập trung cải cách hành chính đối với các nội dung được phân công.

Thứ ba, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực pháp luật, nghiệp vụ của từng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ở các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tập trung rà soát, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Công an các địa phương cần có kế hoạch và bổ sung kiến thức, thực hiện chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao đối với cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực, CSTT, CS PƯN. Bồi dưỡng nâng cao các kiến thức kỹ năng mềm, nhất là các kỹ năng về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử. Ngoài việc bồi dưỡng nâng cao trình độ về pháp luật, nghiệp vụ cần tập trung bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm trong công tác và trình độ chuyên môn. Với những yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tiễn cần xây dựng và có các chương trình đào tạo riêng phù hợp cho lực lượng ở các đội, phòng nghiệp vụ Cảnh sát QLHC về TTXH và chương trình đào tạo riêng cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an XDPT và phụ trách xã về ANTT, lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113.

Thứ tư, cần cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH với các chức năng cơ bản là tham mưu; quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; trực tiếp tiến hành phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xây dựng lực lượng. Cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện từng nội dung quản lý nhất là những vấn đề về quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; vận động quần chúng chấp hành chính sách pháp luật. Tập trung đổi mới, cải cách hành chính, áp dụng công nghệ tiên tiến, các phần mềm quản lý trong việc nâng cao hiệu quả các biện pháp tiến hành.

Thứ năm, cải tiến, đổi mới việc thực hiện các chính sách động viên khen thưởng kết hợp xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ chiến sĩ vi phạm, nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm công tác của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Ngoài việc đầu tư bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác chuyên môn, điều kiện phương tiện cần thiết cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách về động viên khen thưởng, xử lý vi phạm kỷ luật. Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH có điều kiện rèn luyện phấn đấu, tâm huyết với chuyên ngành. Triển khai thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với các cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; thực hiện "Quy chế văn hóa giao tiếp và ứng xử”; thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, chống phiền hà, tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Lê Thị Thanh Hậu – Đại úy, Khoa QLNN về TTATXH – Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi