Chủ Nhật, 29/3/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vận dụng bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự hiện nay
Lực lượng Công an nhân dân qua 69 năm xây dựng và trưởng thành không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt.

Trong số nhiều bài học lịch sử được rút ra, nổi bật có các bài học lớn, đó là: (1) Nắm chắc và dự báo đúng tình hình thế giới và trong nước; âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực đế quốc, phản động đối với nước ta để tương kế tựu kế, chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc. (2) Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Mặt trận Việt Minh để giành chính quyền trong toàn quốc, trước khi quân Đồng Minh kéo vào. (3) Sử dụng sức mạnh bạo lực cách mạng, lấy lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị là chủ yếu để giành chính quyền và bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được... Vận dụng những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa thiết thực to lớn đối với công tác Công an, đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng CAND trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Một là, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang đứng trước những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Xu thế hòa bình, ổn định và phát triển là chủ đạo song tình trạng xung đột biên giới, mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc, tôn giáo vẫn đang hiện hữu ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là những tranh chấp biển đảo trên biển Đông diễn biến hết sức phức tạp, đứng trước những tình huống khó lường. Các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách bắt tay liên minh, thỏa thuận, hỗ trợ phối hợp với nhau tấn công ta rất quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực hết sức nghiêm trọng.

Vì vậy, bài học lớn “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của cách mạng Tháng Tám năm 1945 nhắc nhở chúng ta cần hết sức coi trọng việc nghiên cứu đánh giá, dự báo đúng tình hình, âm mưu và thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch; xác định rõ, đúng “đối tác”, “đối tượng” để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống các hoạt động diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ, các hoạt động xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải, các hoạt động xâm hại đến an ninh quốc gia. Trong xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh ở từng cấp, từng lực lượng cần xác định rõ: mục tiêu, đối tượng, lực lượng, biện pháp, phương thức tổ chức cuộc đấu tranh một cách thích hợp với hoạt động của từng loại, hệ đối tượng, địa bàn. Phải hết sức nhạy bén, linh hoạt trong chuyển hóa đối tác, đối tượng đấu tranh để ứng phó với sự thay đổi mau lẹ của tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Hai là, trong bất kể tình huống nào luôn cần có nhãn quan chính trị sắc bén và đề cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng để tập trung thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trung tâm.

Trong bối cảnh Cách mạng Việt Nam phải đương đầu với các thế lực thù địch và các phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá tinh vi, trắng trợn, xảo quyệt cả trong và ngoài nước, cần coi trọng công tác dự báo chiến lược, bình tĩnh sáng suốt, nhận diện đúng từng kẻ thù và âm mưu, hoạt động của chúng, từ đó xác định rõ bản chất kẻ thù, tính chất hoạt động của từng loại để có chủ trương, biện pháp, đối sách thích hợp. Phải tìm cách triệt để lợi dụng mâu thuẫn dù là nhỏ nhất trong hàng ngũ các kẻ thù và bọn tay sai của chúng, phân hóa bao vây cô lập, tranh thủ làm suy yếu thế lực và ảnh hưởng của chúng. Phối kết hợp nhiều biện pháp đấu tranh cả nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, ngoại giao, kinh tế, tấn công chính trị, trấn áp vũ trang, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, vạch trần bộ mặt phản động và âm mưu, thủ đoạn của từng kẻ thù, làm thất bại âm mưu, ý đồ hoạt động của chúng đối với Cách mạng Việt Nam, bảo vệ vững chắc chế độ XHCN và những thành quả Cách mạng đã giành được.

Ba là, phải luôn coi trọng quan điểm dân vận và công tác dân vận của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; nắm vững nguyên tắc, sách lược của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phải hết sức coi trọng công tác vận động quần chúng và biện pháp quần chúng trong công tác đảm bảo ANTT ở mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dân và dư luận trong nước, dư luận quốc tế để tạo ra áp lực chính trị đối với kẻ thù; chuyển hóa tình thế, tránh để xảy ra xung đột vũ trang, kiên quyết giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Lực lượng CAND cần nêu cao tính chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ theo tinh thần “dĩ công vi thượng”; quan tâm làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng trong toàn lực lượng từ cấp Bộ đến cơ sở; xây dựng củng cố phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ rộng khắp, hình thành thế trận ANND và mạng lưới ANND vững chắc kết hợp với thế trận QPTD vững mạnh trên mọi địa bàn nhằm hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bốn là, đất nước ta đã bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, thời cơ có nhiều, song vẫn đứng trước những khó khăn hết sức nghiêm trọng và các nguy cơ lớn chưa bị đẩy lùi. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH tiếp tục đặt ra nhiều thách thức mới không thể coi thường. Nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng CAND không thể tách rời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình ổn định, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Vận dụng bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp bảo vệ ANTT đất nước hiện nay phải luôn chú ý nắm chắc và dự báo chính xác sự chuyển biến mau lẹ của các mối liên hệ bên trong giữa các nước lớn và mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương, tìm cách cô lập cao độ kẻ thù trực tiếp. Hết sức coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CAND để nắm chắc và thông tin kịp thời, chính xác tình hình mọi mặt cả trong nội bộ và ngoài xã hội đối với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nắm bắt kịp thời sự chuyển hóa đối tác, đối tượng đấu tranh. Tăng cường thường xuyên công tác phối hợp trao đổi thông tin, phân tích thấu đáo thực tiễn đất nước và những chuyển biến mới của tình hình khu vực, thế giới để nhận diện đúng xu thế vận động phát triển, từ đó chủ động thực hiện Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới một cách phù hợp.

Cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT của đất nước hiện nay phản ánh rõ tính giai cấp, tính dân tộc, tính quốc tế và tiếp tục diễn ra rất quyết liệt trên tất cả mọi lĩnh vực. Thực tế đó yêu cầu cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, trực tiếp của Đảng và các cấp ủy đảng ở địa bàn; lực lượng CAND phải chủ động tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền về lĩnh vực ANTT và đóng vai trò xung kích, nòng cốt và hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ở địa bàn thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT...

Những bài học lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám là những tài sản tinh thần quý báu của Đảng, của dân tộc và luôn soi sáng con đường của lực lượng CAND Việt Nam. Bài học quý báu đó cần tiếp tục được nghiên cứu, phát huy và vận dụng sâu sắc vào công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trong giai đoạn hiện nay

 N.B.B.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác