Thứ Bảy, 30/5/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng Quân đội nhân dân đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đảng ta nhận định, ngày nay, chúng ta xây dựng đất nước ở thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền quốc gia vẫn diễn ra gay gắt ở nhiều nơi; các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao trong các lĩnh vực tài chính - tiền tệ, điện tử - viễn thông, sinh học, môi trường… còn tiếp tục gia tăng.

Tình hình ấy đang đặt ra cho Quân đội ta những yêu cầu mới và đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Giữ vững bản chất giai cấp và phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Bước sang giai đoạn cách mạng mới, tiếp tục phát triển tư duy lý luận về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới, tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Đảng ta chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ BVTQ hiện nay là: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Như vậy, với tư duy mới về nhiệm vụ BVTQ, Đảng ta nêu ra định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng an ninh là rất cơ bản và toàn diện, bao gồm cả việc xác định phạm vi, đối tượng bảo vệ và xác định mức độ, tính chất bảo vệ của quốc phòng an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn chiến lược, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Điều quan tâm đặc biệt và đáng lo ngại nhất hiện nay là những nhân tố gây mất ổn định, xâm phạm chủ quyền, an ninh vùng biển Việt Nam vẫn đang diễn ra gay gắt; nguy cơ xung đột vũ trang, tranh chấp trên biển, đảo và thềm lục địa của nước ta vẫn chưa được loại trừ; do đang tồn tại những vấn đề xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Trước tình hình thực tế đó, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không ngừng nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Quân đội ta do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được Nhà nước tập trung xây dựng, được nhân dân nuôi dưỡng. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, khác hẳn với quân đội của các nước tư bản về bản chất; quân đội ta là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng quân đội cách mạng là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ XHCN, với Tổ quốc và nhân dân, có tinh thần cách mạng tiến công, luôn đứng vững trên tuyến đầu, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN của chúng ta.

Quân đội nhân dân Việt Nam lấy lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Vấn đề chăm lo xây dựng quân đội ta vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng luôn là một yêu cầu hàng đầu, thường xuyên có tính khách quan, bức thiết. Thông qua học tập, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cần làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc, làm tròn chức năng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đi đến thắng lợi.

Trong xây dựng quân đội cách mạng, phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu, hành động thâm hiểm của kẻ thù. Các thế lực hiếu chiến và thù địch đề ra và thực thi chiến lược “diễn biến hòa bình”, thông qua các con đường tuyên truyền “tự do, dân chủ, nhân quyền”, khuyếch trương tính “ưu việt của kinh tế, khoa học kỹ thuật công nghệ” và các “giá trị tư bản” khác..., coi chủ nghĩa tư bản là “tấm gương”, rồi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rơi vào âm mưu thâm độc của chúng. Trong khi ghi nhận mặt tích cực của việc xúc tiến, mở rộng đầu tư kinh tế, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, chúng ta phải đề phòng những âm mưu làm chuyển đổi nền kinh tế nước ta thành nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, dẫn tới đi chệch hướng XHCN.

Thực tiễn lịch sử những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 đã cho thấy, một quân đội dù có bề dày truyền thống đứng hàng đầu thế giới; trình độ tác chiến khó có quân đội nào vượt qua, nhưng một khi bản chất cách mạng, lý tưởng chiến đấu phai nhạt, bản lĩnh chính trị không vững vàng, quân đội đó sẽ bị vô hiệu hóa ngay trong thời bình, khi số quân và lực lượng vật chất, kỹ thuật còn nguyên vẹn. Đây là bài học hết sức sâu sắc và đắt giá của việc hạ thấp và buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, coi nhẹ việc xây dựng quân đội về chính trị, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng cho quân đội.

Các cuộc chiến tranh hủy diệt tàn khốc bằng vũ khí công nghệ cao trong những năm đầu thế kỷ 21 cũng cho chúng ta thấy, chiến tranh trong tương lai sẽ còn khốc liệt hơn bởi vũ khí công nghệ cao được sử dụng ngày càng phổ biến và không ngừng được cải tiến, khả năng đánh trúng mục tiêu rất cao (sai số chỉ một vài mét), sức tàn phá hủy diệt rất lớn... Mặt khác, các cuộc “cách mạng màu” đã và đang được các thế lực phản động phương Tây sử dụng rộng rãi để từng bước lật đổ chính quyền nhà nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở một số nước độc lập có chủ quyền mà không đi theo con đường của chúng. Trong những cuộc chiến tranh như vậy, quân đội phải chịu sức ép rất lớn về tâm lý, tinh thần, sức lực. Để đảm bảo cho quân đội ta luôn hoàn thành nhiệm vụ, đánh thắng mọi kẻ thù trong mọi tình huống thì ngoài việc cải tiến, đổi mới trang thiết bị, vũ khí kỹ thuật... vấn đề hàng đầu vẫn là giữ vững bản chất cách mạng cho quân đội, xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu ngoan cường, tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng cho từng cán bộ, chiến sĩ là vấn đề cấp bách hiện nay.

Cùng với việc giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của quân đội, vấn đề xây dựng nền nếp chính quy cũng là một đòi hỏi khách quan và đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Có chính quy mới thống nhất, mới tạo ra sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ và chiến thắng mọi kẻ thù.

Xây dựng quân đội chính quy là: “Quân đội được xây dựng theo những tiêu chuẩn thống nhất được pháp luật nhà nước quy định về tổ chức, biên chế, trang bị; hệ thống chỉ huy; điều lệnh; chế độ huấn luyện và giáo dục; các chế độ công tác, sinh hoạt... nhằm đáp ứng với yêu cầu của chiến tranh chính quy”.

Muốn xây dựng quân đội chính quy, trước hết phải có một hệ thống điều lệnh, điều lệ toàn diện, hoàn chỉnh, phù hợp, nhằm thống nhất mọi hoạt động cơ bản của toàn quân. Đây là cơ sở pháp lý để cán bộ các cấp huấn luyện, chỉ huy và duy trì các chế độ sinh hoạt của bộ đội. Việc tổ chức, biên chế cần gọn, nhẹ, bảo đảm tính cơ động, hiệu quả... nếu không sẽ dễ bị phát hiện, khó tránh được các đòn đánh của đối phương; mặt khác, nếu ta không tổ chức đánh trả được kịp thời, hiệu quả, sẽ bị sát thương, tiêu diệt. Muốn vậy, phải xây dựng các thành phần chất lượng cao của lực lượng vũ trang để giảm số lượng mà vẫn bảo đảm chất lượng; nhanh chóng phát hiện và tổ chức đánh địch hiệu quả...

Trang bị vũ khí, kỹ thuật phải hiện đại, có chất lượng cao, phù hợp với cách đánh của các thành phần, lực lượng quân, binh chủng là một yêu cầu khách quan, bức thiết hiện nay. Song, vũ khí không phải là tất cả, mà con người mới là nhân tố quyết định thắng - bại trong chiến tranh. Kẻ địch có quân đội chính quy, có sức mạnh được tạo ra bởi chính quy, với chỗ dựa chủ yếu là vũ khí công nghệ cao. Đây là mặt mạnh của địch, nhưng lại có mặt hạn chế là hành động dễ rập khuôn, máy móc, dễ bị lệ thuộc vào vũ khí và công nghệ, dẫn đến ỷ lại, cứng nhắc, khiến chúng ta dễ nắm được quy luật hành động và đánh trả hiệu quả.

Để đối phó với chiến tranh kiểu mới, do khả năng kinh tế và tài chính của đất nước chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vũ khí, kỹ thuật hiện đại, chúng ta phải vận dụng sáng tạo quan điểm chiến tranh nhân dân, đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, trang bị có trong tay; phải cố gắng tự cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa kết hợp mua sắm một số vũ khí trang bị, kỹ thuật công nghệ hiện đại trong điều kiện cho phép.

Do đặc điểm nước ta thường phải đối đầu với những đội quân xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần, nên việc xây dựng quân đội tinh nhuệ cũng là một đòi hỏi khách quan. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho quân đội ta trong điều kiện vũ khí, trang bị có thể kém hơn đối phương, vẫn thực hiện thành công cách đánh sở trường của mình; từ đó, phát huy mặt mạnh, khắc phục điểm yếu của ta, hạn chế mặt mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch để chiến thắng. Quân đội tinh nhuệ là quân đội được giáo dục, huấn luyện đúng yêu cầu của từng quân, binh chủng, ngành nghề kỹ thuật, chuyên môn; được rèn luyện nghiêm túc, công phu; có kỷ luật nghiêm minh; có vũ khí, trang bị phù hợp; có năng lực chiến đấu giỏi, có sức chiến đấu cao...

Xây dựng quân đội tinh nhuệ là: Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tinh nhuệ; cán bộ, nhân viên kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông; chiến sĩ tinh nhuệ; tổ chức biên chế tinh gọn; vũ khí, trang bị phù hợp. Muốn thực hiện được điều đó, quân đội ta phải được huấn luyện thành thục mọi cách đánh thích hợp với sở trường và điều kiện địa hình, thời tiết của ta trong điều kiện tác chiến hiện đại. Cán bộ nhất thiết phải được đào tạo, rèn luyện cơ bản, chính quy ở các học viện, nhà trường để được trang bị những kiến thức, kỹ năng thực hành cần thiết, tương ứng với cương vị, chức trách đảm nhiệm.

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải biết nhận định, đánh giá tình hình nhanh, chính xác, hạ quyết tâm đúng, kịp thời, chỉ huy, hiệp đồng linh hoạt, đánh thắng địch giòn giã, ngay cả khi tương quan về lực lượng, vũ khí, phương tiện ta thua kém hơn. Cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cần được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, có trình độ tinh thông nghiệp vụ, thao tác thuần thục, sử dụng thành thạo linh hoạt các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế. Chiến sĩ phải được huấn luyện, rèn luyện cơ bản để có sức bền, dẻo, mạnh, chiến thuật, kỹ thuật đạt đến trình độ kỹ xảo, đánh hiệu quả; đồng thời phải biết phòng tránh tốt, bảo đảm an toàn người và vũ khí, trang bị của ta để đánh lâu dài. Lực lượng dự bị động viên cần được tổ chức theo các đơn vị quân, binh chủng; xếp đúng chuyên môn nghiệp vụ và được huấn luyện thường xuyên để khi được động viên sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

 Đẩy mạnh xây dựng quân đội từng bước hiện đại: vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Quân đội hiện đại là quân đội được trang bị những kiến thức khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự và vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự mới nhất. Do khả năng tài chính, trình độ của nền kinh tế, công nghiệp quốc phòng, khoa học, kỹ thuật, công nghệ quân sự của ta có hạn, sự chi viện của hệ thống XHCN không còn, ta phải lấy tự lực cánh sinh là chính. Vì vậy, xây dựng quân đội từng bước hiện đại là một quá trình lâu dài, phải thực hiện từng bước; phải căn cứ vào tình hình khách quan để lựa chọn thứ tự nội dung ưu tiên, vừa đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trước mắt, vừa bảo đảm tính hiệu quả, giữ được sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong tình hình mới.

Quân đội ta là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước, có vai trò làm nòng cốt cho toàn dân đánh thắng giặc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. Phát huy truyền thống cách mạng, anh dũng chiến đấu và chiến thắng đã được xây đắp trong 70 năm qua, quân đội ta tiếp tục không ngừng vươn lên về mọi mặt; quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu thâm độc xâm chiếm chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển, đảo, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ địch, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược (kể cả chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao) nếu chúng liều lĩnh gây ra.

 Trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải xây dựng với chất lượng cao, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhiệm vụ đó đặt ra yêu cầu cho quân đội cần phải được đầu tư hơn nữa vào công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chỉ huy giỏi, sáng tạo cách đánh và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, vận dụng sáng tạo vào quá trình xây dựng học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại mới, góp phần vào việc đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ huy. Cần thiết phải bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật về xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân BVTQ. Tiếp tục thể chế hóa đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân; ban hành hệ thống điều lệnh, điều lệ về các hoạt động của Quân đội nhân dân, tăng cường pháp chế XHCN, giải quyết tốt nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân trong Nhà nước pháp quyền do Đảng lãnh đạo n

Thượng tướng, Viện sĩ, TS. NGUYỄN HUY HIỆU - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 12/2014

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác