Thứ Năm, 28/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Trung ương quyết tâm đầy lùi tham nhũng - Tất cả vào cuộc thành phong trào, thành xu hướng

Trước thực trạng tham nhũng gia tăng ở nước ta những năm gần đây, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập ngày 01/02/2013, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban chỉ đạo. Đây là cơ quan phòng chống tham nhũng tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.


Sau 5 năm hoạt động, nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ để tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm minh với nguyên tắc: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Trong tổng số 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 40 vụ án/500 bị cáo, với các mức án nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kể cả những vụ án tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Từ năm 2013 đến nay, đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái; qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý hơn 400 nghìn tỷ đồng và 18.525 ha đất, chuyển 515 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, còn xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước vi phạm, cả đương chức và đã nghỉ hưu (từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ diện trung ương quản lý), đã xử lý trên 35.000 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 400.000 tỷ, và hơn 18.000 ha đất.

Đạt được những kết quả trên là do có sự quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, ráo riết với nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương, địa phương, sự tham gia tích cực của nhân dân và báo chí.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục như việc xây dựng cơ chế chính sách vẫn còn chậm, vẫn còn sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, nhất là cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội, kê khai, kiểm soát tài sản; tình trạng trên nóng dưới lạnh đã có chuyển biến, nhưng cần phải chuyển biến mạnh hơn nữa, tích cực hơn nữa, vẫn còn để cho một số tội phạm bỏ trốn, tẩu tán tài sản ra nước ngoài; trong một số trường hợp, một số khâu sự phối hợp chưa được nhuần nhuyễn, ăn khớp.

Đây là cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp, khó khăn, lâu dài, phải kiên trì, làm đi làm lại, vì vậy, mỗi cơ quan, đơn vị phải luôn tìm cách để hoàn thiện mình hơn, làm quyết liệt và hiệu quả cao hơn nữa. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần triển khai một cách bài bản, có kế hoạch, tập trung khắc phục những điểm yếu như đã nêu, nhất là tình trạng trên nóng dưới lạnh, tình trạng tham nhũng vặt. Công tác phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, tích cực, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; đấu tranh các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; cổ vũ, động viên sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân trong phòng, chống tham nhũng.

Thứ hai, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang chính trị, pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Đảng, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ; hình thành hệ thống các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, khắc phục những sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, nhất là các lĩnh vực dễ xẩy ra tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh việc xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm, cần có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển của đất nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 - khóa XII.

Thứ tư, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền hạn phải truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình cũng như quyền tiếp cận thông tin của công dân theo pháp luật.

Thứ sáu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng ngay trong quá trình thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Thứ bảy, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm soát quyền lực, thực hành liêm chính trong các cơ quan chống tham nhũng. Từng bước tiếp tục mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra ngòai khu vực Nhà nước một cách phù hợp, mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Với quyết tâm trên, chắc chắn tham nhũng sẽ từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong xã hội.

Hồng Nhung

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất