Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an cơ sở Công an thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

Trách nhiệm của Công an cơ sở trong xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt được quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCA ngày 01/02/2013 quy định về tổ chức, hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT quy định: Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ, xây dựng lực lượng Công an xã; Điều 9, Thông tư số 09/2015/TT-BCA ngày 10/02/2015 quy định về Điều lệnh Cảnh sát khu vực xác định: Cảnh sát khu vực tiến hành việc lựa chọn, giới thiệu những người tốt, có năng lực, đủ điều kiện, nhiệt tình để nhân dân bầu vào các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh, trật tự; hướng dẫn hoạt động và củng cố tổ chức cho các lực lượng này theo chức năng của Cảnh sát khu vực.

Tính đến tháng 6/2018, lực lượng Công an cơ sở đã xây dựng, củng cố được: 6.450 Công an xã; 9.694 Bảo vệ dân phố; 2.511 Dân phòng; 267.834 Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 153 người có uy tín trong đồng bảo dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội và 29.281 lực lượng khác (còn thiếu 687 Công an xã, 590 Bảo vệ dân phố). Dưới sự hướng dẫn của Công an cơ sở, lực lượng nòng cốt đã tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Quy định về quản lý dân cư, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động kịp thời tham gia hoà giải, giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp nội bộ nhân dân; tham gia quản lý giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ đối tượng tại địa bàn dân cư; tham gia công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ANTT; phòng cháy, chữa cháy...

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, thông qua lực lượng nòng cốt, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an 30.167 tin liên quan đến ANTT, trong đó có 4.625 tin có liên quan đến an ninh chính trị, 17.122 tin về tội phạm hình sự, 7.335 tin về tệ nạn xã hội, 1.085 tin khác. Lực lượng nòng cốt giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng ngàn vụ án; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an cơ sở giải quyết có hiệu quả 2.654 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn ANTT tại các địa bàn là trên 52 nghìn lượt; tổ chức 11.321 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân tham gia giáo dục, cảm hóa trên 9 nghìn lượt người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, có trên 2 nghìn người tiến bộ...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, chỉ huy Công an các cấp và của chính lực lượng Công an cơ sở ở một số nơi về vai trò của lực lượng nòng cốt chưa đầy đủ; công tác tham mưu cho lãnh đạo về các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm ra, đôn đốc, phân loại, đánh giá hiệu quả các lực lượng nòng cốt chưa thường xuyên; mối quan hệ phối hợp giữa Công an cơ sở với các ban, ngành đoàn thể về công tác này chưa thường xuyên, kịp thời; việc thực hiện chế độ chính sách, trang bị, công cụ, phương tiện phục vụ công tác của lực lượng nòng cốt còn nhiều hạn chế. Những hạn chế, thiếu sót đó xuất phát từ một nhiều nguyên nhân khác nhau như: Tại một số địa bàn công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt chưa chú trọng quan tâm đầu tư, nhiều nội dung, biện pháp tiến hành chưa chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

- Chưa có văn bản pháp lý cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ ANTT; bảo vệ dân phố thì không có tiêu chuẩn quy định về trình độ học vấn, còn chồng chéo giữa Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ về quy định về trang bị vũ khí thô sơ cho bảo vệ dân phố.

- Công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt chưa tiến hành thường xuyên. Hoạt động chỉ đạo hướng, dẫn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt của từng Công an cơ sở chưa đồng bộ với nhau, mỗi xã, phường, thị trấn lại hướng dẫn chỉ đạo theo một cách riêng, không thống nhất.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an cơ sở, Công an thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay, tác giả bài viết xin đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo Công an các cấp cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vi trí, vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt. Lực lượng Công an cơ sở cần nắm được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lực lượng nòng cốt. Bố trí các cán bộ, chiến sĩ có năng lực phụ trách địa bàn phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác để tham mưu, đề xuất, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng nòng cốt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Do vậy, cần cử lực lượng Công an cơ sở đi học, tập huấn các lớp học chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự, xã hội để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải trang bị cho Công an cơ sở am hiểu kiến thức xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng sử, phục vụ công tác thăm hỏi, nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho lãnh đạo các cấp về các biện pháp xây dựng, sử dụng lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Tham mưu cho cơ quan Công an cấp trên, chính quyền địa phương kiến nghị, sửa đối, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lực lượng nòng cốt như: Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Công an xã theo hướng tiến lên chính quy; quy định nhiệm vụ của dân phòng gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (hiện nay, lực lượng dân phòng mới được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy); về bảo vệ dân phố như cần có quy định về tiêu chuẩn trình độ học vấn đối với người được tuyển chọn vào lực lượng Bảo vệ dân phố mà hiện nay chưa quy định. Sửa đổi bổ sung Nghị định 38/2006/NĐ-CP về những trang thiết bị mà lực lượng bảo vệ dân phố được phép sử dụng để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thứ ba, Công an cơ sở cần phải thường xuyên nắm tình hình, bám sát địa bàn, chủ động công tác thăm hỏi, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân về vai trò, tác dụng của lực lượng nòng cốt đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nhằm thu hút những người có điều kiện, phẩm chất tốt, năng lực, tham gia. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho lực lượng nòng cốt. Công an cơ sở cần thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng cho lực lượng nòng cốt các kiến thức cần thiết về pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt để họ tham gia tốt hơn công tác bảo vệ ANTT. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng khác thuộc Công an phường, thị trấn và các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận, thị xã tổ chức lớp tập huấn về pháp luật, nghiệp vụ cho số thành viên trong các tổ chức lực lượng nòng cốt còn yếu kém hoặc những thành viên mới được tuyển chọn. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; có kế hoạch tổ chức rà soát, phân loại chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ ANTT, nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, tìm chọn xây dựng mô hình mới phù hợp với từng địa bàn. Đồng thời, phải thành loại những mô hình, tổ chức quần chúng, cá nhân không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực.

Thứ tư, kiến nghị chính quyền địa phương, Công an cấp trên trong quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần đối với lực lượng nòng cốt. Đây là yếu tố đảm bảo cho thành viên của lực lượng nòng cốt an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, thời gian tới lực lượng Công an cơ sở cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có chính sách hỗ trợ phụ cấp, tính toán đến phương án xã hội hóa, bố trí nơi làm việc, trang cấp đầy đủ trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ theo quy định; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho lực lượng nòng cốt đặc biệt đối với người bị thương, hy sinh trong khi tham gia bảo vệ ANTT.

Công an cơ sở cần tham mưu cho chính quyền, lãnh đạo Công an các cấp làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.

Thứ năm, lực lượng Công an cơ sở cần tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp hành động với các lực lượng nghiệp vụ có liên quan và các ban ngành, đoàn thể khác như: Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... tiến hành các hoạt động nắm tính hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các chủ trương, kế hoạch lựa chọn, bố trí, sử dụng lực lượng nòng cốt phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đa chiều trong công tác tuyền truyền, hướng dẫn lực lượng nòng cốt nắm được các văn bản pháp luật. Định kỳ phải tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp cho phù hợp tình hình địa bàn và phù hợp yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Thiều Quang Thủy

Đỗ Như Vương

Khoa QLNN về TTATXH - Học viện CSND

 

Tài liệu tham khảo:

1. Học viện CSND (2017), Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giáo trình, Hà Nội.

2. Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Hà Nội: Báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất