Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), công tác kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của nhà trường, từng bước đưa chất lượng giáo dục, đào tạo ở Học viện CSND ngày càng phát triển. Để đảm bảo kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra được chính xác, khách quan, Học viện CSND đã sử dụng một số nhóm phương pháp đánh giá sau:

- Kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra theo hình thức tự luận:

Với hình thức này, học viên trình bày câu trả lời cho một vấn đề, một quan điểm, một tình huống phức tạp của nội dung môn học bằng việc viết đầy đủ câu trả lời ra giấy. Trên cơ sở các câu trả lời, giáo viên chấm để kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của từng học viên. Hạn chế của hình thức này là nếu đề thi và đáp án không tốt thì rất khó có thể đánh giá được khả năng giải quyết vấn đề của người học, hình thức này cũng rất dễ làm cho sinh viên học tủ, học lệch.

- Kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra theo hình thức vấn đáp:

Đây là hình thức mà việc kiểm tra, thi được thực hiện theo hướng hỏi - đáp trực tiếp giữa giảng viên và học viên. Việc thực hiện phương pháp này trong Học viện đã có tác dụng tránh được học viên học lệch, học tủ; nắm được môn học được toàn diện và có khả năng giao tiếp, diễn đạt tốt.

- Kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra theo hình thức thực hành:

Phương pháp kiểm tra, đánh giá thực hành là chủ trương, biện pháp đang được tăng cường trong hoạt động dạy - học ở Học viện CSND. Nhất là, trong các môn nghiệp vụ chuyên ngành (đánh giá thực hành thông qua làm văn bản tham mưu, hồ sơ quản lý hành chính, hồ sơ tố tụng, thực hành các chiến thuật hỏi cung bị can, chiến thuật bắt, khám xét...) và các môn học ngoại ngữ, tin học, các môn thi chuẩn đầu ra. Điều đó, đảm bảo khi học viên tốt nghiệp ra trường sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc được giao và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và các điều kiện đảm bảo có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đối với Học viện CSND, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và các điều kiện đảm bảo đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo bước đột phá, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra của nhà trường, từng bước đưa chất lượng đào tạo ở Học viên CSND ngày càng phát triển. Nhìn lại hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo có thể thấy:

- Các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục, đào tạo đã được quan tâm, đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hướng đầu tư gắn liền với thực tiễn chiến đấu và thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

- Công tác thanh tra, giám sát các kỳ thi được tiến hành thường xuyên, liên tục bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Hội thảo khoa học “Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện CSND hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia” do Học viện CSND tổ chức ngày 27/3/2018

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trước yêu cầu và nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới cùng với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đòi hỏi quá trình đào tạo tại Học viện CSND cần được nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá, thi kết thúc học phần với mục tiêu giúp học viên nắm vững kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường khả năng xử lý tình huống thực tiễn và hạn chế tối đa quá trình đào tạo lại, đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn sau khi học viên tốt nghiệp ra trường. Đồng thời, xuất phát từ đặc điểm của phương thức tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đang được triển khai tại Học viện CSND, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá ở Học viện CSND là vấn đề cấp thiết hiện nay. Theo đó, cần chú trọng vào những nội dung sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra

Hiện nay, trong giáo dục, đào tạo có nhiều hình thức thi, kiểm tra như: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, bài tập, tiểu luận... Mỗi hình thức có một thế mạnh và hạn chế riêng trong kiểm tra các mặt chất lượng học tập của học viên. Tuy nhiên, tại Học viện CSND các hình thức kiểm tra, đánh giá hiện nay mới chỉ đánh giá được sự hiểu biết và vận dụng kiến thức, còn việc phân tích, tổng hợp, đánh giá, giải quyết một vấn đề thì còn rất hạn chế.

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cần phải kết hợp linh hoạt nhiều hình thức thi, kiểm tra đánh giá, căn cứ vào mục tiêu và nội dung của mỗi học phần, có thể sử dụng một loại hình kiểm tra chính, kết hợp sử dụng các loại hình khác hỗ trợ vào cuối học trình, kết hợp các loại hình khác nhau với hệ số điểm cho mỗi loại hình trong tổng điểm đánh giá cả học phần.

Muốn tiến hành các loại hình kiểm tra này một cách có hiệu quả, cần phải có sự hướng dẫn cụ thể với các yêu cầu rõ ràng của giảng viên, kết hợp tư vấn và giúp đỡ học viên kịp thời lúc cần thiết. Ngoài ra, giảng viên cũng cần phải đổi mới phương pháp dạy học, nhằm đánh giá được năng lực của người học khách quan, chính xác.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao ý thức tự giác của học viên trong quá trình thi, kiểm tra.

Thực tế qua công tác tổ chức thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra của học viên các hệ học, khóa học được tổ chức trong và ngoài Học viện cho thấy, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị chức năng có tác động mạnh mẽ tới ý thức tự giác của học viên trong việc chấp hành các quy định, quy chế về thi, kiểm tra, đánh giá.

Do vậy, cần phải tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục, đào tạo, trong đó chú trọng vào khâu kiểm tra, đánh giá, tổ chức thi của học viên các lớp học, hệ học. Qua đó, góp phần bảo đảm cho việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Bộ Công an, Bộ Giáo dục - Đào tạo, đồng thời, tạo ra một thiết chế mạnh, một môi trường học tập lành mạnh, trung thực trong Học viện, hình thành nhân cách và phẩm chất của các sĩ quan Cảnh sát trong tương lai.

Thứ ba, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi nhằm phục vụ công tác kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra hiệu quả.

Để đáp ứng hoạt động giáo dục, đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện nay thì công tác thi, kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng. Mặt khác, với quy mô đầu lớp lớn, số lượng học viên đông, nguồn lực giảng viên của các đơn vị còn hạn chế. Do đó, yêu cầu đặt ra là các đơn vị giảng dạy phải đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, chất lượng của hệ thống ngân hàng đề thi, câu hỏi kiểm tra đánh giá để phục vụ quá trình tổ chức đào tạo các lớp học.

Nội dung của hệ thống ngân hàng đề thi đòi hỏi các đơn vị giảng dạy phải cập nhật những vấn đề mới trong hệ thống văn bản pháp luật, các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, cập nhật những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học điều tra hình sự, tội phạm học và điều tra tội phạm, khoa học luật… Đồng thời, qua đó giúp các đơn vị chức năng thuận lợi trong công tác quản lý trong các khâu của quá trình đào tạo theo hướng minh bạch, khách quan và chính xác.

Thứ tư, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị quản lý giáo dục và các đơn vị giảng dạy trong hoạt động kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra.

Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thi kiểm tra, đánh giá. Tham gia vào công tác này có nhiều đơn vị chức năng của Hoc viện với vai trò, chức năng khác nhau, cùng với một mục tiêu chung là bảo đảm cho hoạt động đào tạo của nhà trường đạt kết quả cao. Tuy nhiên, để hoạt động này đạt hiệu quả thì công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị chức năng cần phải có hoạt động phối hợp nhịp nhàng trong quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu, các hoạt động của quá trình đào tạo như quản lý học vụ, tổ chức dạy và học trên lớp, tổ chức huấn luyện, thực hành ngoài thao trường, hoạt động thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên ở các đơn vị giảng dạy để bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch trong quá trình giảng dạy, học tập cũng như trong quá trình tổ chức thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra.

Trên đây là những nội dung trao đổi nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra tại Học viện CSND, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Học viện CSND trở thành Cơ sở giáo dục trọng điểm của Quốc gia trong thời gian tới.

Phạm Tiến Đạt

Phòng KT&ĐBCLĐT, Học viện CSND

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất