Thứ Hai, 2/8/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hình thức tín chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những năm qua, Học viện CSND đã tập trung đầu tư, củng cố, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất (như phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thư viện điện tử, thư viện sách, tư liệu, phòng Lab dùng cho dạy ngoại ngữ, hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học); đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học của Học viện.

Trên cơ sở chương trình khung do lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Học viện CSND đã cụ thể hóa và xác định nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng ngành, chuyên ngành cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. Nội dung kiến thức thường xuyên được nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện; bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng; đã chú trọng về phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng nắm bắt, phân tích tình hình, giải quyết vấn đề. Các kiến thức bổ trợ luôn được bổ sung, chỉnh lý hoàn thiện, đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, đảm bảo tính chất đặc trưng vùng miền và ngành nghề đào tạo.

Hệ thống chương trình đào tạo và chương trình môn học đã được kết cấu lại, thay đổi và bố cục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hình thức tín chỉ. Giảng viên đã được tập huấn và sớm thích nghi, làm quen với phương pháp giáo dục, giảng dạy mới. Giảng viên đã làm việc theo chương trình mới, nhận thức đúng về vài trò trung tâm của học viên, tăng cường hoạt động thảo luận và tranh luận. Giảng viên đã được chú trọng đào tạo và phát triển, gắn liền giữa lý luận và thực tiễn thông qua các chương trình thực tế bắt buộc.

Phương pháp giảng dạy của giảng viên, thường xuyên được cải tiến, đổi mới. Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tự giác, tư duy sáng tạo tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật như sử dụng bảng thông minh trong giảng dạy. Học viện đã tích cực cải tiến, nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Công an. Tổ chức thực hành, thực tập tốt nghiệp cho học viên về cơ bản là phù hợp với quy chế hiện hành; giáo viên đã tích cực sử dụng phương tiện, kỹ thuật, trang thiết bị dạy - học.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, còn những tồn tại, hạn chế, như:

Số lượng học viên ngày một gia tăng, có những lớp học lên đến hàng trăm học viên nên rất khó để thiết kế thảo luận, trao đổi, tương tác. Số lượng giảng viên, hệ thống cơ sở vật chất chưa thể bắt kịp ngay với sự gia tăng của học viên các hệ học trong những năm qua và dẫn đến một môn học có quá nhiều thầy, cô lên giảng, và một lớp học cũng học ở nhiều hội trường không ổn định khác nhau, các tiết học do đó được bố trí đan xen, rời rạc khiến hoạt động thảo luận và giảng dạy cũng thiếu tính liền mạch và bị ngắt đoạn. Căn bệnh tư tưởng trung bình chủ nghĩa vẫn tồn tại trong một bộ phận học viên, lịch trình làm việc của sinh viên quá nhiều do phải vừa học tập, vừa rèn luyện, vừa thực hiện các hoạt động ngoại khóa, vừa đi thực tế, vừa hoàn thành các định mức chuẩn đầu ra.

- Mục tiêu chương trình đào tạo đội ngũ sĩ quan CSND chưa xác định rõ định lượng, thiếu mềm dẻo, chưa chú ý tới tính đặc thù về vùng, miền, đối tượng đào tạo. Nhiều chương trình đào tạo còn hạn chế trong việc xác định cụ thể mục tiêu về kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu và các kỹ năng thực hành.

- Việc phân định kiến thức giữa các trình độ đào tạo chưa hợp lý; tỷ lệ giữa khối kiến thức giáo dục đại cương (kiến thức chung) với kiến thức chuyên môn, giữa kiến thức cơ sở của nhóm ngành và của ngành với kiến thức ngành, chuyên ngành chưa cân đối; chưa có sự thống nhất về nội dung chương trình của các loại hình đào tạo (chính quy, liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học....).

- Phương pháp giảng dạy chưa coi trọng phương pháp tiếp cận, rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Một số giảng viên vẫn giảng dạy theo cách “thầy đọc, trò ghi”; chưa quan tâm dạy cách học, cách phát hiện, giải quyết vấn đề.

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện CSND trong thời gian tới cần phải đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, tập trung thực hiện những vấn đề cơ bản sau đây:

Một là, hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, theo hướng: Điều chỉnh cấu trúc nội dung chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo cân đối tỷ lệ giữa khối lượng kiến thức giáo dục đại cương với giáo dục chuyên nghiệp; giữa lý thuyết với thực hành, thực tập theo hướng giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian thực hành và các khâu dạy học khác; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; phân định kiến thức và đảm bảo sự liên thông giữa các trình độ đào tạo; cập nhật sự phát triển lý luận nghiệp vụ Cảnh sát.

Hai là, hoàn thiện, đổi mới hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học phù hợp với chương trình đào tạo của Học viện; biên soạn hệ thống tài liệu dạy học thực hành để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học viên. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Học viện với Viện nghiên cứu chiến lược, khoa học và lịch sử Công an, các đơn vị nghiệp vụ về việc nghiên cứu, tổng kết lý luận nghiệp vụ và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp để tranh thủ sự tham gia của các đồng chí đã nghỉ chế độ; các cán bộ có học hàm, học vị tham gia vào các hoạt động biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học nghiệp vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu tổng kết lý luận nghiệp vụ công an với công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học nghiệp vụ Công an. Phát huy nguồn lực, cũng như khai thác các nguồn tài trợ khác hỗ trợ công tác biên soạn, góp phần chuẩn hóa nội dung, hiện đại hóa một bước hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học nghiệp vụ của Học viện;

Ba là, đổi mới phương pháp, quy trình và loại hình đào tạo của Học viện. Đa dạng hóa cách thức tổ chức đào tạo (như đào tạo thẳng trình độ đại học; đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học; đào tạo vừa làm, vừa học; đào tạo trình độ đại học văn bằng 2...). Phát huy tính chủ động của người học; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; khai thác nguồn tư liệu giáo dục trên mạng Internet. Đổi mới phương thức tổ chức dạy học theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa dạy - học và nghiên cứu khoa học; giữa lý luận và thực tiễn; giữa nhà trường với các đơn vị nghiệp vụ. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của Học viện; kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào hoạt động giáo dục, đào tạo và thực tiễn công tác chiến đấu. Đặc biệt coi trọng công tác tổng kết lý luận nghiệp vụ để bổ sung vào nội dung giảng dạy thiết thực hơn và phù hợp với thực tiễn. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Học viện với Công an các đơn vị, địa phương nhằm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, biên soạn giáo trình; đồng thời mời cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy cho các trường theo các chuyên đề phù hợp.

Bốn là, Tối đa hóa vai trò của thư viện. Thư viện phải được mở tối đa phục vụ cho học tập theo hình thức tín chỉ: Phát triển sách theo yêu cầu của đào tạo, cần rà soát lại sách của thư viện, phát triển hệ thống thư viện điện tử và khả năng đọc sách theo hướng này, sách và mã sách của thư viện phải được giới thiệu chi tiết trong chương trình môn học của từng môn. Lấy người học làm trung tâm đồng nghĩa thư viện phải lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo, vì vậy, bản thân giảng viên cần cung cấp và chia sẻ với sinh viên. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần phải có khả năng cập nhật tài liệu, văn bản pháp lý và các kiến thức xã hội, thực tiễn có liên quan đến bài giảng.

Đại úy, TS. Trần Thị Thúy

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác