Thứ Năm, 13/12/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của thành phố Điện Biên Phủ đã có những phát triển nhất định: Tốc độ kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, chất lượng cuộc sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, xã hội phát triển; hoạt động kinh doanh, buôn bán du lịch, quảng bá văn hóa được đẩy mạnh, qua đó đã thu hút được một lượng lớn khách đến thăm quan, du lịch…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đô thị hóa và quá trình mở cửa hội nhập cũng tác động không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Tình hình tội phạm và VPPL trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh tội phạm về ma túy, tội phạm trộm cắp trên địa bàn có xu hướng tăng qua các năm và gây nhức nhối trong xã hội. Khảo sát cho thấy, từ năm 2013 đến tháng 6/2018, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ xảy ra 146 vụ, 159 đối tượng trộm cắp xe máy (chiếm 70,2% số vụ, 69,7% số đối tượng trộm cắp tài sản); trong đó, khởi tố, điều tra 143 vụ, 159 đối tượng (chiếm 97,8% số vụ); có 03 vụ không xác định được thủ phạm. Tình hình trên đã tác động tiêu cực đến tình hình ANTT trên địa bàn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Nhận thức được vấn đề này, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã chủ động tiến hành các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn bằng các biện pháp như: Tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát địa bàn; vận động quần chúng phát hiện, cung cấp thông tin tội phạm cũng như tiến hành các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra, xử lý tội phạm trộm cắp xe máy... qua đó đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, nghiên cứu thực tiễn cho thấy, hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế: Nội dung công tác tuyên truyền còn sơ sài, chưa thực sự phù hợp với một số đối tượng, mang tính dập khuôn máy móc; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa chú trọng đến hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Công tác điều tra cơ bản bước đầu đã được chú trọng, tuy nhiên, thông tin, tài liệu phản ánh trong hồ sơ còn chưa đầy đủ, việc cập nhật thông tin vào hồ sơ còn chưa thường xuyên, kịp thời, công tác sưu tra còn mang tính hành chính đơn thuần, chưa chú trọng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin, xác minh phục vụ công tác sưu tra. Việc quản lý đối tượng sưu tra, nhất là các đối tượng sưu tra hệ trộm cắp tài sản hoạt động lưu động chưa sâu sát, do đó còn để lọt đối tượng sưu tra. Hiệu quả công tác xác minh hiềm nghi còn thấp; công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án còn chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp xe máy: Số lượng cộng tác viên bí mật còn ít; chất lượng cộng tác viên bí mật tại một số địa bàn còn chưa đảm bảo; việc bố trí cộng tác viên bí mật còn chưa thực sự hợp lý, chưa đáp ứng được thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm; việc xây dựng cộng tác viên bí mật còn chưa chú trọng lựa chọn đối tượng phù hợp, chạy theo chỉ tiêu, thành tích; số lượng đặc tình được xây dựng còn ít.

Tình trạng trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Một là, biên chế lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ còn mỏng, năng lực, kinh nghiệm công tác còn hạn chế trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, tình hình ANTT phức tạp, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác.

Hai là, công tác lãnh đạo, chỉ huy có lúc bị buông lỏng, chưa kiên quyết, chưa tập trung sâu sát trong chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn nặng nề, mang tính hình thức.

Ba là, công tác nắm tình hình, diễn biến tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn còn chưa đi sâu, đi sát, do đó chưa kịp tham mưu cho lãnh đạo đề ra các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn kịp thời, hiện quả.

Bốn là, kinh phí dành cho hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy còn hạn chế; chế độ mật phí còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm nói chung, phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy nói riêng.

Năm là, quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy còn chưa được thường xuyên, hiệu quả; còn coi công tác phòng ngừa tội phạm là trách nhiệm riêng của lực lượng Công an nhân dân, do đó chưa tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp xe máy. Nhận thức của quần chúng nhân dân còn hạn chế, ý thức bảo vệ tài sản, ý thức tự giác tham gia phòng chống tội phạm còn chưa cao. Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ cũng chưa phát huy hết vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Điện Biên Phủ cần làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Chỉ huy Công an thành phố Điện Biên Phủ trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, hướng dẫn các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội trong tổ chức các hoạt động phòng ngừa; chính sách lao động, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo; ban hành các văn bản liên quan đến bảo vệ ANTT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục...

Thứ hai, tăng cường biên chế, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ. Cần bổ sung thêm quân số để đáp ứng yêu cầu công tác, trong đó cần đảm bảo có cán bộ làm công tác tố tụng và hoạt động nghiệp vụ cơ bản và hoạt động nghiệp vụ trinh sát. Chú trọng công tác sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trinh sát, theo đó, cần phải có kế hoạch cụ thể trong việc tuyển mới, đánh giá năng lực, phân loại đội ngũ cán bộ trinh sát để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Có kế hoạch cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm trộm cắp xe máy. Cần tập trung tuyên truyền các nội dung như: Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội, các biện pháp phát triển kinh tế tại địa phương, giải quyết việc làm tăng thu nhập; các quy định của pháp luật nói chung, quy định về tội phạm trộm cắp xe máy, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong bảo vệ tài sản, phát hiện và tố giác tội phạm; quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn; cách thức cung cấp thông tin cho lực lượng Cảnh sát hình sự... Có thể vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng hoàn cảnh, từng loại đối tượng tuyên truyền, gắn với chiều sâu, hiệu quả.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ. Xác định các tuyến, địa bàn, hệ loại đối tượng cần điều tra cơ bản, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức thu thập thông tin, nắm tình hình liên quan đến đối tượng điều tra cơ bản, tình hình ANTT, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tập trung quản lý, nắm chắc diễn biến hoạt động của các đối tượng sưu tra trên địa bàn; áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác minh hiềm nghi và tổ chức đấu tranh chuyên án phòng, chống tội phạm trộm cắp xe máy có hiệu quả. Củng cố và sắp xếp lại cộng tác viên bí mật phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy nói riêng.

Thứ năm, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ cần thường xuyên mở các đợt cao điểm, đấu tranh chuyên đề phòng, chống tội phạm trộm cắp xe máy. Thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh chuyên đề với tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn, đưa việc thực hiện đấu tranh chuyên đề thực sự có hiệu quả, không mang tính hình thức. Cần xây dựng hệ thống các biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, triệt phá các ổ nhóm trộm cắp xe máy, các địa điểm tiêu thụ xe tang vật, phạm pháp.

Thứ sáu, tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng khác trong tổ chức phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn, trong đó cần tập trung vào quan hệ phối hợp với các lực lượng như: Các lực lượng trinh sát phòng, chống tội phạm; lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; lực lượng Cảnh sát giao thông... Phát huy tốt vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy.

Thứ bảy, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Điện Biên Phủ, trong đó cần chú ý: Đầu tư trang bị hệ thống camera đồng bộ tại các tụ điểm phức tạp về ANTT, các tuyến đường giao thông chính... được kết nối đồng bộ về hệ thống máy chủ tại Công an thành phố để theo dõi, giám sát, trích xuất thông tin khi cần thiết; cần đầu tư nhiều trang thiết bị, công cụ, phương tiện cần thiết, công nghệ kỹ thuật tiên tiến như: Thiết bị quan sát, theo dõi, máy ghi âm, máy ảnh, máy quay, chíp theo dõi, hệ thống điều khiển từ xa, thiết bị thông tin, bộ đàm... Bảo đảm chế độ mật phí cũng như chế độ, chính sách giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác.

Trần Đức Tuân

 Học viên Cao học khóa 25, Học viện CSND

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo tổng kết công tác các năm của Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Từ năm 2013 đến 6/ 2018).

2. Thống kê số liệu tội phạm trộm cắp xe máy Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên điều tra, xử lý từ năm 2013 đến 6/2018.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi