Thứ Năm, 13/12/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam là người dân tộc Mông ở Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, nằm cách Thủ đô Hà Nội 504 km về phía Tây, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp CHDCND Lào. Là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc hơn 400 km. Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với 130 xã, phường, thị trấn (trong số đó có 29 xã biên giới); dân số gần 55 vạn người, gồm 19 dân tộc anh em. Trên tuyến biên giới Việt - Lào, ngoài 2 cửa khẩu đã được mở là Huổi Puốc và Tây Trang, còn 3 cặp cửa khẩu phụ khác sắp tới sẽ được mở.

Thực hiện Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam; Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công an và các Bộ, Ngành hữu quan, công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam ở trại tạm giam nói chung, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên nói riêng đã đạt được những kết quả đáng kể, bảo đảm hiệu quả các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo thống kê của Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, trong giai đoạn 2013 - 6/2018, đã tiếp nhận và quản lý, giam giữ nhiều lượt người bị tạm giữ, tạm giam, trong đó số người bị tạm giữ, tạm giam là người dân tộc Mông luôn chiếm tỷ lệ cao nhất, trung bình khoảng 45%.

Được sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Ban Giám thị Trại tạm giam, công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam nói chung, là người Mông nói riêng về cơ bản đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc công tác của ngành Công an. Các biện pháp trong tổ chức quản lý, giam giữ được triển khai, áp dụng đồng bộ, linh hoạt, kết hợp giữa các biện pháp bí mật với các biện pháp công khai như vũ trang tuần tra, kiểm soát, canh gác bảo vệ… Do đó, đáp ứng được yêu cầu công tác, góp phần quan trọng cho công tác đảm bảo an toàn trại tạm giam và tạo điều kiện tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vụ, thi hành án hình sự.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác này vẫn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nhất định, đó là: Tình trạng người bị tạm giữ, tạm giam là người dân tộc Mông đông nhưng chưa được chú ý phân hóa, phân loại quản lý; người bị tạm giữ, tạm giam nói chung, là người dân tộc Mông nói riêng vẫn vi phạm nội quy, kỷ luật của trại tạm giam, như mang đồ vật cấm, đánh nhau… thậm chí đã có đối tượng sử dụng trái phép điện thoại di động liên lạc, thông cung, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án…

Những hạn chế, thiếu sót trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó những yếu tố khách quan xuất phát từ đặc điểm đối tượng quản lý, giam giữ, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giam giữ; đội ngũ CBCS tiến hành công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên còn thiếu về số lượng và chưa đảm bảo chất lượng; một bộ phận CBCS chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam nói chung, người bị tạm giữ, tạm giam là người dân tộc Mông nói riêng nên chưa có tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; việc điều tra nghiên cứu nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, thái độ của người bị tạm giữ, tạm giam là người dân tộc Mông có nơi, có lúc còn bị xem nhẹ; quan hệ phối hợp giữa trại tạm giam với cơ quan tố tụng, đặc biệt cơ quan điều tra chưa chặt chẽ và hình thành cơ chế thống nhất nên đôi lúc còn gặp khó khăn, vướng mắc…

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam là người dân tộc Mông, trong thời gian tới Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên cần thực hiện tốt các nội dung, cụ thể như sau:     

Một là, cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành các hướng dẫn mang tính quy trình chỉ dẫn trong công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành với CBCS; mặt khác, cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành hướng dẫn, quy trình công tác đối với CBCS trong thực hiện công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam nói chung, là người dân tộc Mông nói riêng, phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cũng như pháp luật hiện nay, cụ thể: Xây dựng, quán triệt quy trình tổ chức tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam, bảo đảm đúng pháp luật, an toàn và thận trọng; xây dựng quy trình tổ chức trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam trong trường hợp phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS tiến hành công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam là người Mông tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. Cụ thể là:

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCS trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, dẫn giải người bị tạm giữ, tạm giam... Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hoạt động của CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vũ trang bảo vệ trại tạm giam để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những sai phạm, vi phạm nguyên tắc công tác...

- Cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với CBCS đơn vị, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp để động viên, khích lệ các CBCS. Những người trực tiếp tiến hành công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho CBCS, trước hết tập trung vào sỗ chưa qua đào tạo cơ bản; phấn đấu đến giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao trình độ số CBCS có trình độ đại học, sau đại học trở lên chiếm 45 - 50% tổng số CBCS. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng chuyên đề về các mặt công tác nghiệp vụ, tâm lý cho đội ngũ CBCS ở trại tạm giam, như chuyên đề pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam , chuyên đề nghiệp vụ quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam...

- Căn cứ vào số lượng CBCS, công tác chuyên môn cần tiến hành đánh giá chất lượng cán bộ để phân công, bố trí vị trí công tác đảm bảo đúng người, đúng việc, phát huy hiệu quả, năng lực, sở trường công tác của mỗi CBCS; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp CBCS vi phạm pháp luật, nguyên tắc công tác...

Ba là, tăng cường công tác vũ trang tuần tra kiểm soát, canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt, chặt chẽ trại tạm giam, không để người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm pháp luật, Nội quy cơ sở giam giữ.

- Cần tuân thủ nghiêm quy định về công tác vũ trang bảo vệ trại tạm giam theo quy định của pháp luật, của ngành Công an. Chủ động xây dựng phương án vũ trang bảo vệ trại tạm giam và thường xuyên tổ chức thực tập các phương án tuần tra kiểm soát, canh gác, bảo vệ, dẫn giải người bị tạm giữ, tạm giam.

- Việc xây dựng phương án bảo vệ trại tạm giam, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên cần căn cứ số lượng, tính chất, đặc điểm đối tượng bị tạm giữ, tạm giam; vị trí, đặc điểm địa bàn đơn vị đóng quân; quy mô, cấu trúc xây dựng của trại tạm giam; tình hình an ninh, trật tự nơi trại đóng quân; tình hình chấp hành Nội quy cơ sở giam giữ của người bị tạm giữ, tạm giam.

- Xây dựng phương án phòng, chống đột xuất, thường xuyên diễn tập các phương án phòng, chống đột xuất xảy ra ở Trại tạm giam, không để bị động, bất ngờ. Bảo đảm mọi CBCS đều nắm chắc và triển khai thành thục các khẩu hiệu, kỹ năng trong giải quyết các tình huống xảy ra ở Trại tạm giam; nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và quan hệ phối hợp trong giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra ở Trại tạm giam.

Bốn là, chú trọng triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng CTVBM để kịp thời nắm bắt tình hình, phục vụ công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam là người dân tộc Mông; chú trọng tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hoạt động của CTVBM, kịp thời thanh loại những CTVBM hoạt động không hiệu quả, vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ. Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng cán bộ xây dựng, sử dụng CTVBM nhưng thực tế không sinh hoạt hoặc không lãnh đạo, sử dụng.

Năm là, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật đủ số lượng, đảm bảo chất lượng phục vụ công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam là người Mông ở Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên.

Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật là yếu tố cấu thành hoạt động quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam. Tuy nhiên, thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện nay ở Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên còn thiếu, nhiều công trình đã xuống cấp, lạc hậu, nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ đã bị hỏng. Hệ quả của vấn đề này đã tác động không nhỏ đến công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam nói chung, người Mông nói riêng, là một nguyên nhân khách quan dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ và tiến hành các hoạt động gây khó khăn, cản trở cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Do đó, trong thời gian tới, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên cần thực hiện tốt những vấn đề sau đây:

- Rà soát, thống kê thực trang cơ sở giam giữ, phương tiện, công cụ phục vụ công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở giam giữ, cũng như trang cấp các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam.

- Cần tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở giam giữ hiện có, cũng như vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đã được trang cấp; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, phát huy tối đa hiệu năng trong công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam.

Sáu là, tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam là người dân tộc Mông giữa Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên với cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phục vụ các yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Để quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam là người Mông có hiệu quả, cần phải thực hiện tốt một số vấn đề sau:

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên với các cơ quan có liên quan đến công tác quản lý người dân tộc Mông bị tạm giữ, tạm giam, để đảm bảo tính thống nhất về nội dung, hình thức, biện pháp quan hệ theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.

- Đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt các hình thức quan hệ phối hợp như trao đổi trực tiếp; trao đổi qua công văn, điện thoại, fax và các phương tiện thông tin liên lạc khác.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan đã quan hệ phối hợp cần chủ động trao đổi tình hình, thông báo tình hình liên quan đến người bị tạm giữ, tạm giam.

- Hằng năm phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp cho năm sau. Khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra có liên quan đến người bị tạm giữ, tạm giam thì các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải nhanh chóng, kịp thời trao đổi, bàn bạc, thống nhất biện pháp giải quyết.

  Vũ Ngọc Vinh
                                             Học viên cao học khóa 25, Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi