Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy vai trò tích cực của quần chúng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Trong thế giới, không gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”. Nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Nhân dân là số đông so với cán bộ, chiến sĩ Công an: Một vạn Công an chỉ có hai vạn tai, hai vạn mắt, hai vạn tay chân nhưng nhân dân có hàng triệu tai, hàng triệu mắt, hàng triệu tay chân, “việc gì mà một mình, tuy có tài giỏi mấy cũng không làm được, mà nhiều người chung sức lại, thì việc gì cũng làm được”. Khi toàn dân nhận thức được đầy đủ và tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự thì nguy cơ, điều kiện đe doạ mất an ninh, trật tự sẽ giảm nhiều. Và cộng đồng đông đảo đó là lực lượng áp đảo đối với mọi hành vi của bọn tội phạm. “Mấy mươi vạn con mắt soi sáng, mấy mươi vạn lỗ tai nghe ngóng, thì bọn gian phi, côn đồ sẽ lòi ra mặt và sẽ phải cải tà quy chính dưới lực lượng to lớn của quần chúng”. Sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự phải đặt trên nền tảng nhân dân, nghĩa là nhân dân là chủ thể, Công an là “công bộc”; nhân dân là lực lượng, Công an là hạt nhân nòng cốt; an ninh, trật tự cho nhân dân là mục tiêu tối cao, Công an là công cụ của nhân dân để thực hiện mục tiêu đó. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời là đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng và đối với lực lượng Công an nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự phải “lấy dân làm gốc”, tức là phải dựa vào dân, một tất yếu khách quan, nếu không thế thì thất bại. “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn” [1] và "dân trí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống nổi", "Sự đồng tâm của đồng bào đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại" [2].

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời sau cách mạng tháng Tám thành công, được Đảng và Bác Hồ chăm lo xây dựng đã luôn quán triệt đúng đắn đường lối “phát huy vai trò của quần chúng” của Đảng vào trong thực tiễn 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc đã qua và 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Thể hiện thành công nhất là đã đánh giá đúng đắn sức mạnh to lớn, khả năng tiềm ẩn, sự giúp đỡ, che chở của quần chúng nhân dân, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Do đó, trong mọi hoàn cảnh của đất nước, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn chú trọng phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, trở thành một hoạt động nghiệp vụ cơ bản xuyên suốt trong công tác Công an.

Ngay từ khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ Công an luôn chú trọng xây dựng mạng lưới bí mật, cơ sở bí mật từ ngoại thành vào các khu phố nội thành, chú trọng xây dựng cốt cán trung kiên làm hạt nhân để qua đó điều khiển và phát triển tổ chức. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an đã vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào phòng gian bảo mật, ngũ gia liên bảo, tổng phá tề, xây dựng làng chiến đấu, “bình nghị lưu manh”, quản lý, giáo dục các đối tượng cần cải tạo. Các tổ chức “Việt dũng thành niên đoàn”, “Việt nữ đoàn”, “Cảnh sát danh dự không lương” đã cùng lực lượng Cảnh sát nhân dân bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, trị an xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ đặc biệt của các tầng lớp nhân dân và một số không ít là tư sản dân tộc, viên chức, tri thức yêu nước. Nhiều trường hợp, những người dân bình dị như một cụ già, một em nhỏ, một chị bán hàng rau cũng giúp đỡ Công an điều tra kẻ địch, chuyển báo cáo, điện đài, đưa, đón cán bộ...

Trong công tác, cán bộ, chiến sĩ Công an là luôn luôn tin tưởng vào nhân dân, liên hệ mật thiết với nhân dân để tuyên truyền, giác ngộ nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là ở địa bàn Thủ đô Hà Nội, từ đó giác ngộ, bồi dưỡng cho nhân dân niềm tự hào, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác và tham gia đấu tranh chống âm mưu hoạt động phá hoại của địch và hoạt động của bọn tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự.

Nếu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp khẩu hiệu “3 không” có tác dụng to lớn, mang lại hiệu quả thiết thực thì trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Công an nhân dân đã kịp thời đưa ra khẩu hiệu “3 phòng”, đẩy mạnh phong trào “bảo vệ trị an” ngoài xã hội và phong trào “bảo mật phòng gian”, xây dựng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị an toàn trong nội bộ với những nội dung thiết thực. Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, phong trào “bảo vệ trị an” đã từng bước phát triển, xây dựng xã, khối phố vững mạnh về chính trị và trật tự xã hội.

Nhờ làm tốt công tác phát động quần chúng tham gia bảo vệ trị an và bảo mật phòng gian nên quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ việc điều tra, khám phá các vụ án gián điệp, nhen nhóm tổ chức phản động, những luận điệu chiến tranh tâm lý, phản tuyên truyền… phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh đạt hiệu quả cao.

Trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, phong trào quần chúng trên địa bàn cả nước đã phát huy tác dụng to lớn không những trong công tác đấu tranh chống phản cách mạng, mà còn không bị tác động bởi những luận điệu phản tuyên truyền lan rộng. Nhiều truyền đơn, hàng tâm lý chiến của địch tung xuống đều được nhân dân thu nhặt, thiêu huỷ.

Quần chúng nhân dân còn là lực lượng làm công tác bảo vệ giao thông vận chuyển, bảo vệ hàng hoá, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ kho tàng và các hoạt động khác; tích cực chấp hành lệnh phòng không sơ tán; công nhân, tự vệ các nhà máy, xí nghiệp vừa sản xuất, vừa chiến đấu, hạn chế đến mức thấp thiệt hại do địch gây ra.

Ở những nơi phong trào bảo vệ trị an tốt, hoạt động của bọn phản cách mạng và tội phạm hình sự giảm đi rõ rệt, trật tự trị an xã hội ngày càng được củng cố. Những hành vi có hại đến an ninh chính trị và trật tự xã hội đều bị nhân dân kịp thời phát hiện, lên án và đấu tranh. Những người lầm lỗi được nhân dân chân tình giáo dục, cải tạo đã tiến bộ trở thành những người lao động lương thiện, tích cực tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tuy nhiên, vận động quần chúng, phát huy vai trò tích cực của quần chúng không phải lúc nào, ở đâu cũng có hình thức và nội dung giống nhau, đó là sự kế thừa và phát huy những kết quả ở giai đoạn trước và có sự bổ sung căn cứ vào tình hình thực tiễn cụ thể. Nguồn lực của Công an nhân dân là từ quần chúng. Trên nền tảng “lấy dân làm gốc”, lực lượng Công an nhân dân đã thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào “bảo vệ trị an” ngoài xã hội và “bảo mật phòng gian” trong nội bộ, tạo thành sức mạnh tổng hợp phục vụ thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng của Đảng.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt khi Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, chính nhờ sự ủng hộ đắc lực của quần chúng nhân dân, nên kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển, an ninh, trật tự được giữ vững, đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia đáng sống nhất (theo bảng xếp hạng năm 2019 của HSBC dựa trên phản hồi của hơn 18.000 người nước ngoài sống ở 163 quốc gia trên thế giới).

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao... đưa Việt Nam tiến những bước dài trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên hiện nay, tình hình an ninh, trật tự trên cả nước còn diễn biến phức tạp: Số đối tượng chống đối chính trị gia tăng các hoạt động nhằm thực hiện ý đồ công khai hóa, quốc tế hoá lực lượng; việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai còn nhiều tồn tại dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài xảy ra ở nhiều nơi; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng số người bị chết, bị thương còn lớn; công tác phối hợp lực lượng, sẵn sàng các điều kiện phục vụ đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên tại nhiều nơi còn nhiều hạn chế…; tình trạng vi phạm pháp luật, mất dân chủ ở cơ sở làm giảm sút niềm tin của quần chúng với chính quyền để một số phần tử xấu lợi dụng kích động các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật, tác động xấu đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và an ninh, trật tự ở cơ sở… Trong khi đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng cho quần chúng có lúc, có nơi chưa thường xuyên, đng bộ, sức thuyết phục còn hạn chế. Một bộ phận nhân dân thờ ơ với chính trị, với sự hội nhập của đất nước, chưa tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ở  một số nơi, các lực lượng chức năng cũng chưa có những hình thức, biện pháp sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự... Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ còn coi nhẹ công tác vận động quần chúng cũng như vai trò của quần chúng đối với công tác Công an. Vì vậy, trong công tác, muốn phát huy được sức mạnh của quần chúng, việc rất quan trọng của chỉ đạo là biết khắc phục những lệch lạc tả khuynh. Đồng thời, khi phát động quần chúng là vừa phải giáo dục cho quần chúng nắm vững đường lối, chính sách của Đảng để quần chúng đấu tranh có lý, có tình, tuyệt đối không dùng lối thô bạo như xỉ vả, đánh đập, nhục hình. Muốn vận động quần chúng, phát huy tính tích cực của quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, trước hết phải quan tâm bồi dưỡng cho quần chúng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ công dân, tình hình chung của đất nước, những khó khăn và thuận lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phải quan tâm, thường xuyên chăm lo quyền lợi hàng ngày của quần chúng, biết gắn lợi ích của xã hội, của tập thể với lợi ích cá nhân. Một khi quần chúng hiểu rằng mỗi thắng lợi của cuộc đấu tranh ít hoặc nhiều, trực tiếp hay gián tiếp có quan hệ thiết thực đến cuộc sống của cá nhân và gia đình họ, đến sự ổn định của làng xã, phố phường nơi đang cư trú; quan hệ đến cuộc sống yên vui, lành mạnh của toàn xã hội… thì khi đó tính tích cực của quần chúng sẽ được nâng cao.

Nguồn lực của Công an nhân dân là từ quần chúng. Do đó, làm tốt công công tác quần chúng, biết phát huy vai trò tích cực của quần chúng là nguồn sức mạnh vô giá giúp lực lượng Công an nhân dân  hoàn thành xuất sắn mọi nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Như Mai[1] Ch tch H Chí Minh với ngành Công an nhân dân Việt Nam, Viện Nghiên cứu Khoa học Công an xuất bản 1982, tr.10,11.

[2] Hồ Chí Minh tuyển tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1960, trang 27.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác