Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công an nhân dân - Quân đội nhân dân đoàn kết, hiệp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ X, diễn ra vào tháng 1 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là Quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là Công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì Quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”(1).

Những nhận định của Bác xuất phát từ nguồn gốc và bản chất của hai lực lượng. Quân đội và Công an đều từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và có mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Nét đặc sắc trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, được tổ chức với ba thứ quân - bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích; kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.

Ngay từ khi chính quyền cách mạng ra đời, CAND đã kề vai sát cánh cùng QĐND chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hai lực lượng đã đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác, chiến đấu, bảo vệ an toàn các căn cứ địa cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ; đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đã tăng cường phối hợp, hiệp đồng trong việc làm trong sạch địa bàn, bảo vệ hậu phương, bảo vệ bí mật, an toàn chuyển quân, vận chuyển lương thực, vũ khí; bắt, tiêu diệt nhiều toán thám báo, chỉ điểm của địch, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội tấn công địch trên chiến trường, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam và bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa đầy gian khổ, hy sinh, CAND và QĐND tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu anh dũng, kiên cường, thông minh, sáng tạo; phối hợp xây dựng lực lượng chính trị, phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ - Ngụy, diệt ác, trừ gian, bảo vệ căn cứ cách mạng; làm trong sạch địa bàn, bảo vệ an toàn các trận địa, mục tiêu, cơ sở kinh tế, quốc phòng; bắt và tiêu diệt hàng trăm toán gián điệp, biệt kích. Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và các ban, ngành liên quan hiệp đồng chiến đấu làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cùng với quân và dân cả nước làm nên nhiều chiến thắng vang dội, như Ấp Bắc, Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, Hà Nội - Điện Biên phủ trên không, Đại thắng Mùa Xuân năm 1975... góp phần đánh thắng kẻ thù có tiềm lực quân sự, kinh tế mạnh hơn ta gấp nhiều lần, tạo ra những bước ngoặt quan trọng, đưa dân tộc đến Đài vinh quang của lịch sử dựng nước và giữ nước, làm nức lòng bè bạn năm châu.

Trong giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng, nhiệm vụ của lực lượng CAND và QĐND đặt ra hết sức nặng nề: Vừa phải bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vừa bảo đảm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Yêu cầu đó đòi hỏi CAND và QĐND cần tiếp tục gắn bó, phối hợp, hiệp đồng trong công tác, chiến đấu có hiệu quả hơn nữa; đồng thời đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng nhằm đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trước các diễn biến mau lẹ, đa dạng, phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước.

Thực tiễn 75 năm qua cho thấy, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước, mối quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND được nâng lên tầm cao mới. Điều đó được thể hiện rõ trong sự phối hợp của hai lực lượng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh trên từng khu vực và địa bàn cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sự phối hợp giữa QĐND và CAND theo lời dạy của Bác Hồ đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu và là nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh song lực lượng CAND, QĐND các cấp đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc; thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. CAND và QĐND đã tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại nội bộ, chia rẽ mối đoàn kết thống nhất giữa QĐND và CAND của thế lực thù địch; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn. Tổ chức tốt diễn tập các phương án bảo vệ an ninh quốc gia; tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Hiện nay, tình hình an ninh, trật tự thế giới, khu vực và trong nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, diễn biến phức tạp; trong đó có những nguy cơ, thách thức trực tiếp đe dọa nền hòa bình, sự ổn định chính trị và phát triển của nước ta. Điều đó đòi hỏi lực lượng CAND và QĐND phải luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân. Đồng thời, nhận thức đúng đắn những tác động tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sự chủ động mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân của các thế lực thù địch để có những đối sách ứng xử kịp thời, hợp lý, hiệu quả. CAND và QĐND phải nắm chắc diễn biến tình hình, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng; kiên định, vững vàng về những vấn đề có tính nguyên tắc, mềm dẻo, linh hoạt về những vấn đề sách lược; xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh, nhất là những thách thức đe dọa trực tiếp từ Biển Đông, trên biên giới đất liền, các địa bàn trọng yếu ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, các thành phố lớn, các khu công nghiệp, các vùng có đồng bào theo đạo sinh sống,…

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi CAND và QĐND phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực công tác, đồng thời phải tang cường mối quan hệ hiệp đồng trên các lĩnh vực nhằm đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trước các diễn biến mau lẹ, đa dạng, phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và của từng lực lượng, tăng cường sức mạnh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Nguyễn Ngọc Thương

Dương Anh Tuấn

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập,tập 10, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr. 258.            

2. Tạp chí Công an nhân dân (2017), 70 năm Công an nhân dân Việt Nam, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.                             

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác