Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay

Đối với lực lượng Tham mưu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) mặc dù chưa có tên gọi và hệ thống tổ chức từ những ngày đầu thành lập lực lượng CAND, song trong các cơ quan Cảnh sát đều có bộ phận làm công tác tham mưu phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH. Quá trình hình thành, phát triển của lực lượng Tham mưu bảo đảm TTATXH luôn gắn liền với quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND).

Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu bảo đảm TTATXH đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an trong từng thời kỳ, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an các cấp những chủ trương, kế hoạch công tác liên quan tới trách nhiệm của lực lượng CAND trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Nổi bật là: Làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược. Từ năm 1998 đến nay, lực lượng Tham mưu bảo đảm TTATXH đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 05 Chỉ thị về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong từng thời điểm; tham mưu cho Chính phủ ban hành và triển khai tích cực, có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm; tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề nghiệp vụ, chuyên án, vụ án lớn; tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong đổi mới công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND, đáp ứng kịp thời yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong từng giai đoạn; đề xuất, chủ trì xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo hành lang pháp lý cho hoạt động trên thực tiễn công tác.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu đã tham gia và hoàn thành tốt trong tham mưu tác chiến với nhiều chủ trương, quyết sách trong lĩnh vực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật như: Đổi mới trong tham gia chỉ đạo và tổ chức thực hiện các đợt đấu tranh trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc gắn với thực hiện các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề và hệ loại đối tượng; tham mưu tổ chức thực hiện việc giải quyết các vụ việc liên quan tới bảo đảm TTATXH, quản lý đối tượng...

Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng ủy CATW và lãnh đạo các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành Công an; sự giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan tham mưu các bộ, ban, ngành của Trung ương, cơ quan tham mưu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân đội nhân dân… trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp nghiên cứu dự báo tình hình, tham mưu đề xuất các chủ trương chỉ đạo về lĩnh vực an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực không ngừng của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu bảo đảm TTATXH.

Song có thể thấy, công tác tham mưu bảo đảm TTATXH những năm qua còn những hạn chế nhất định, điều đó xuất phát từ nhiều yếu tố chủ quan, khách quan, trong đó có yếu tố liên quan tới đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu. Hiện nay, cán bộ làm công tác tham mưu mặc dù đã được lựa chọn, đào tạo và có trình độ nhưng để đáp ứng được yêu cầu đặt ra vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục nhất là những vấn đề về tư tưởng, nhận thức; phẩm chất cá nhân; tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc được giao. Trên thực tiễn công tác, phần lớn cán bộ làm công tác tham mưu bảo đảm TTATXH mới làm tốt phần tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản theo yêu cầu mà chưa thực sự thực hiện đúng vai trò của người giúp lãnh đạo đưa ra những quyết định.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thời gian tới đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu bảo đảm TTATXH cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, tuân thủ, vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT.

Lực lượng CAND được giao trọng trách là nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hoạt động đều phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc, triệt để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an. Đơn vị, cơ quan, người làm công tác tham mưu bảo đảm TTATXH có thể coi là “bộ não thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của người lãnh đạo chỉ huy các cấp trong việc ban hành, tổ chức thực hiện quyết định. Để quyết định của người lãnh đạo đưa ra và áp dụng vào thực tiễn công tác phù hợp, không đi ngược lại chủ trương, đường lối, chính sách thì người làm công tác tham mưu phải nắm vững, hiểu đúng về những quy định đó.

Trên thực tế, trong công tác quản lý Nhà nước nói chung thì quản lý Nhà nước về ANTT là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, là cơ sở, nền tảng để kinh tế, xã hội phát triển, những chủ trương, chính sách đề ra luôn thể hiện tính bao quát, liên quan trực tiếp tới nhiều ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, việc nghiên cứu một cách chuyên sâu, đúng đắn để vận dụng vào công tác Công an nói chung và trong hoạt động thực tiễn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của lực lượng Cảnh sát nói riêng là đòi hỏi tất yếu. Đây là vấn đề tiên quyết để khi tham mưu, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định một cách đúng đắn, sát hợp với việc áp dụng của đơn vị, cá nhân trực tiếp chiến đấu.

Để làm tốt yêu cầu này, cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ làm công tác tham mưu bảo đảm TTATXH, cần thực hiện một số vấn đề căn bản sau:

- Không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, phải có lập trường quan điểm đúng đắn, tuyệt đối tuân thủ, thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an; lấy sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân là thước đo, mục tiêu cống hiến; coi sự tham mưu, giúp sức cho công tác của người lãnh đạo là yêu cầu, nhiệm vụ của bản thân và hiệu quả trên thực tiễn chiến đấu của đơn vị, đồng đội là trách nhiệm công việc.

- Ra sức nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ học vấn của bản thân để đáp ứng tình hình thực tiễn trong thời đại mới. Mọi quy định thuộc chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết phải nắm kỹ, hiểu đúng, hiểu sâu, vận dụng linh hoạt trong tham mưu ban hành quyết định của người lãnh đạo, chỉ huy.

- Tuyệt đối không đưa ra những ý kiến tham mưu cho người lãnh đạo, chỉ huy khi chưa nắm vững những nguyên tắc, quy định. Không lợi dụng sự hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết để né tránh trách nhiệm trước cấp trên và nhằm vụ lợi cho đơn vị, cá nhân.

Thứ hai, cán bộ tham mưu bảo đảm TTATXH phải nhạy bén, kịp thời, chủ động, sáng tạo.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân làm công tác tham mưu bảo đảm TTATXH không phải là lực lượng trực tiếp chiến đấu, ngăn chặn, xử lý với các thế lực thù địch, các loại đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng có thể thấy, những thành tích, chiến công của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng có phần không nhỏ công sức, trí tuệ của cơ quan, cán bộ tham mưu thông qua việc giúp lãnh đạo chỉ huy đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định. Thực tiễn chứng minh, sản phẩm công việc của cơ quan, cán bộ tham mưu là những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Để có những sản phẩm này đòi hỏi sự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm công tác, người cán bộ tham mưu luôn phải nhạy bén, kịp thời, chủ động, sáng tạo trong công việc. Để thực hiện tốt yêu cầu này, cơ quan, cán bộ tham mưu phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thông qua việc nghiên cứu, tổng hợp tình hình phải có những nhận định sắc bén, xâu chuỗi thông tin liên quan trong vụ việc một cách lôgic, nhanh chóng báo cáo cấp lãnh đạo những thông tin cần xử lý; không để sự việc, hiện tượng xảy ra liên quan tới tội phạm, người phạm tội hay những vấn đề cần kíp có sự điều hành chỉ đạo mà người lãnh đạo không nắm được và không có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Kịp thời phát hiện, thu thập các nguồn thông tin liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật, từ đó xâu chuỗi, phân tích, tổng hợp báo cáo cấp lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, theo dõi, giám sát việc thực hiện quyết định của lãnh đạo để nắm được hiệu quả cũng như những hạn chế, vướng mắc khi tổ chức thực hiện để báo cáo điều chỉnh.

- Cơ quan, cán bộ tham mưu phải thực sự linh hoạt trong việc tập hợp báo cáo của các lực lượng chiến đấu trực tiếp, thu thập thông tin bằng các cách, các nguồn khác nhau để phát hiện những vấn đề, nội dung cần tham mưu, góp ý. Bên cạnh đó, trong công việc đòi hỏi người làm công tác tham mưu phải thực sự sáng tạo, có định hướng khi đưa ý kiến đề xuất trong tổ chức thực hiện quyết định của lãnh đạo, cho phù hợp với đặc điểm về địa giới hành chính, tính chất, mức độ từng lĩnh vực, tránh việc đưa ra ý kiến tham mưu một cách chung chung dẫn tới những khó khăn khi triển khai, thực hiện.

Thứ ba, cán bộ tham mưu bảo đảm TTATXH phải khách quan, toàn diện, sâu sát, cụ thể.

Khách quan, toàn diện, sâu sát, cụ thể đây là những thước đo đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra về thái độ đối với công việc của cơ quan, đơn vị, cán bộ thực hiện trong công tác tham mưu bảo đảm TTATXH. Trong tình hình hiện nay, diễn biến tội phạm biến đổi từng ngày, từng giờ; phương pháp, cách thức thực hiện hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tính chất mức độ khi thực hiện hành vi phạm tội và hậu quả để lại cho xã hội, tổ chức, cá nhân ngày càng phức tạp. Do đó, đồng hành cùng những lực lượng chiến đấu đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu phải có tinh thần, thái độ, ý thức đề cao cảnh giác; ý chí, quyết tâm để góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Để đảm bảo yêu cầu này, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

- Nhìn nhận, đánh giá vấn đề liên quan tới công tác quản lý nhà nước về ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm phải dựa trên tư duy lôgic khoa học, biện chứng, tuyệt đối không dựa vào cảm tính để nhận định, đánh giá tình hình. Không thiên về tình cảm cá nhân hay chịu sự tác động để đưa ra ý kiến tham mưu thiếu chính xác, phi thực tế cho cấp lãnh đạo chỉ huy.

- Mặc dù không trực tiếp đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, song khi tìm hiểu về những thông tin, tài liệu liên quan tới công tác này đòi hỏi người cán bộ tham mưu được giao nhiệm vụ phải thực sự bám sát, tìm hiểu sâu, nắm được cốt lõi vấn đề. Khi tham mưu cho cấp lãnh đạo phải cung cấp, viện dẫn được thông tin, tài liệu từ hiện thực khách quan liên quan tới vấn đề cần tham mưu.

- Ngoài việc nắm thông tin liên quan đến vấn đề cần tham mưu một cách bao quát dựa trên các tài liệu thu được thì việc cụ thể hóa những thông tin đó để báo cáo người lãnh đạo, chỉ huy để cho ý kiến chỉ đạo cũng là một nghệ thuật của người tham mưu. Bên cạnh đó, từ những chỉ đạo tổng quát của người lãnh đạo chỉ huy, cán bộ tham mưu phải có cách thức cụ thể hóa, chi tiết hóa bằng việc hướng dẫn cơ quan cấp dưới, người thừa hành trực tiếp để quyết định được thực hiện một cách hiệu quả trong thực tiễn. Ngược lại, từ việc theo dõi, giám sát hiệu quả quyết định của người lãnh đạo trên thực tế khi triển khai phải rút ra được những mặt tích cực, phù hợp để nhân rộng; rút ra được những bất cập, thiếu sót, không phù hợp để tham mưu điều chỉnh.

Thiếu tá Lê Huy Bình 

Trung úy Bùi Công Thắng

Khoa Tham mưu, chỉ huy cảnh sát - T32

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo số 40/BC-BCA-V11 tổng kết 30 năm đổi mới công tác tham mưu Công an nhân dân của Văn phòng Bộ Công an.

2. Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công thác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới của Văn phòng Bộ Công an.

3. Nghị định số 121/NgĐ, ngày 18-4-1946 của Bộ Nội vụ.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác