Thứ Năm, 23/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo cử nhân Cảnh sát tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Hiện nay, trong các trường Công an nhân dân (CAND) đang tiến hành đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo. Cùng với việc đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy, thì công tác đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được coi là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác đổi mới giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND.

Học viện CSND là một trong cơ sở giáo dục, đào tạo đầu tiên trong lực lượng CAND thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá. Trong các yếu tố trên thì hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên là một trong những yếu tố then chốt, giữ vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục đào tạo. Học viện cũng đã có những bước cải tiến đáng kể trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: Hình thức kiểm tra, đánh giá chưa phong phú, chủ yếu vẫn là thi, kiểm tra tự luận, vấn đáp; các hình thức trắc nghiệm, thực hành, viết chuyên đề, tiểu luận còn ít; nội dung thi, kiểm tra chưa đánh giá được năng lực tự học, tự nghiên cứu của học viên, chưa chú trọng đến đánh giá các kĩ năng, thái độ của học viên. Bên cạnh đó, còn có một bộ phận giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trong Học viện chưa nhận thức được đầy đủ, toàn diện, cũng như vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo. Từ những hạn chế trên của hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, đã không thúc đẩy được các thành tố khác của quá trình đào tạo trong nhà trường, qua đó chưa phát huy được những ưu điểm để nâng cao được chất lượng đào tạo tại Học viện.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, các đơn vị trong Học viện đã thường xuyên tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị quản lý giáo dục, khoa, bộ môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý tốt hoạt động kiểm tra, đánh giá từ khâu xét điều kiện dự thi, tổ chức thi, kiểm tra và chấm thi; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, phiền hà và ảnh hưởng đến học viên trong quá trình thi, kiểm tra, đánh giá.

Trong năm học 2018 - 2019 thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá tổ chức chấm thi và công bố điểm thi cho hơn 130.000 bài thi của học viên các hệ học trong và ngoài Học viện. Qua tổng kết, đánh giá: Số lượng học viên đạt loại xuất sắc, giỏi là 335 học viên (chiếm tỉ lệ 12.79%), số lượng học viên đạt loại khá 1.844 học viên (chiếm tỉ lệ 70,41%), số lượng học viên đạt loại trung bình khá và trung bình là 439 học viên (chiếm tỉ lệ 16.76%), số lượng học viên đạt loại yếu là 01 học viên (chiếm tỉ lệ 0.04%).

Đánh giá chung về công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo tại Học viện CSND còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Học viện chưa xây dựng được kế hoạch tổ chức phân tích, đánh giá đề thi một cách khoa học trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi để sử dụng.

- Việc quản lý mục tiêu và nội dung đề thi chưa chặt chẽ, thường dựa vào kinh nghiệm, chưa phân tích một cách sâu sắc nội dung, đặc thù, mục tiêu học phần (môn học) để ra đề thi.

- Vẫn còn một số cán bộ quản lý, giảng viên cho rằng, công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo tại Học viện CSND chưa sát sao; một số văn bản hướng dẫn của Bộ cũng như của Học viện chưa đầy đủ, còn chồng chéo về mặt nội dung giữa các văn bản, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Việc phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá đã được Học viện quan tâm, chú ý, song chưa đúng mức. Việc phản hồi chỉ dừng lại ở mức thông báo kết quả thi, kiểm tra, chưa quan tâm tới việc chữa bài, giải đáp các thắc mắc bài làm của học viên để học viên rút kinh nghiệm.

- Trong những năm qua, Học viện đã quan tâm tới việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhất là đội ngũ giảng viên trực tiếp tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên trực tiếp làm công tác ra đề, thiết kế ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra cũng chưa được Học viện quan tâm đúng mức. Học viện mới chỉ tập trung vào xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi theo hình thức thi tự luận, vấn đáp, mà chưa quan tâm phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, ngân hàng đề thi thực hành. Chất lượng ngân hàng câu hỏi một số học phần chưa đạt yêu cầu, số lượng câu hỏi ở mức độ khó còn ít, câu hỏi mới chỉ đánh giá học viên ở mức độ biết, hiểu, chưa đánh giá được các năng lực phân tích, đánh giá, tổng hợp của học viên. Việc soạn thảo từng câu hỏi nhằm đảm bảo tính cân đối về nội dung, thời gian trong một đề thi chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, trong ngân hàng đề thi lại có những đề vừa dài, vừa khó, gây khó khăn cho học viên trong quá trình làm bài.

- Các chính sách, quy định về các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên đã được đội ngũ quản lý, giảng viên và học viên thực hiện nhưng mức độ chưa cao. Các văn bản hiện hành quy định về công tác quản lý điểm, quy trình ra đề thi, chấm thi, xét điều kiện dự thi đang triển khai thực hiện trong Học viện vẫn có sự trùng lặp về nội dung, chưa rõ ràng nên gây khó khăn trong công tác triển khai thực hiện.

- Các đơn vị quản lý giáo dục và đơn vị giảng dạy trong Học viện chưa có sự phối hợp chuyên sâu trong việc triển khai các kế hoạch về kiểm tra, đánh giá của Học viện, một số nội dung thuộc về chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, gây bất cập trong quan hệ phối hợp.

- Trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên tuy đã được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá của Học viện. Giảng viên chưa được bồi dưỡng thường xuyên và chuyên sâu về phương pháp biên soạn đề thi, cách thiết kế, viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan đạt yêu cầu kỹ thuật, cách xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Ngoài ra, do tâm lý ngại thay đổi cho nên một bộ phận giảng viên chưa tập trung tìm tòi, nâng cao kiến thức chuyên môn. Đội ngũ cán bộ quản lý đa phần được chọn từ những giảng viên có uy tín và nghiệp vụ tốt, nhưng còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý giáo dục, nên cũng gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý.

- Còn một bộ phận học viên trong Học viện có nhận thức chưa đúng đắn về động cơ học tập, có tinh thần trung bình chủ nghĩa, không cố gắng phấn đấu, rèn luyện nên luôn tìm cách gian lận trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của bản thân.

- Các hướng dẫn của Bộ Công an về lĩnh vực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên còn ít, một số văn bản đã quá cũ, không còn phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gây khó khăn trong công tác thực hiện đối với các trường CAND, trong đó có Học viện CSND.

Từ những tồn tại nêu trên cho thấy, công tác đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là việc làm cần thiết, có tầm ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục đào tạo tại Học viện CSND. Thời gian tới, để nâng cao hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo tại Học viện CSND cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Một là, nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các chủ thể làm công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong Học viện CSND.

Để nâng cao nhận thức về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo tại Học viện CSND cần phải có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp tới toàn thể đội ngũ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và học viên trong toàn Học viện. Làm cho mọi đối tượng tham gia vào hoạt động kiểm tra, đánh giá hiểu được tầm quan trọng của hoạt động quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Từ đó có thể huy động tổng hợp các nguồn lực của Học viện tham gia góp phần đảm bảo hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được công bằng, khách quan, chính xác.

Mọi chủ thể có liên quan đến hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên cần phải có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về mục tiêu và nội dung của hoạt động này như: tầm quan trọng của kiểm tra. Đánh giá kết quả học tập, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong đào tạo theo tín chỉ, mục đích của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nội quy, quy chế, quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Bên cạnh đó, họ còn phải nhận thức được rằng những hành động tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo chung của Học viện và quan trọng hơn là sẽ cho ra một đội ngũ cán bộ cảnh sát không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn công tác đấu tranh, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Hai là, cải tiến việc đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo tại Học viện CSND.

Kiểm tra, đánh giá là khâu then chốt cuối cùng của quá trình dạy học, là khâu quan trọng tác động lớn đến quá trình nâng cao chất lượng đào tạo. Việc kiểm tra, đánh giá khách quan, nghiêm túc, đúng cách, đúng hướng sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự vươn lên. Kiểm tra, đánh giá giúp giáo viên biết được hiệu quả của chính công tác giảng dạy của bản thân để từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học, giúp học viên biết được chất lượng học tập, điều chỉnh phương pháp học, giúp các nhà quản lý giáo dục ra quyết định về kết quả học tập của học viên, điều chỉnh chương trình đào tạo và tổ chức dạy học.

Đứng trước những yêu cầu về nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập, mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phải có ý thức không ngừng bồi dưỡng về năng lực quản lý, lý luận, kỹ năng, đồng thời luôn tìm cách đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Trên cơ sở đó, thực hiện đánh giá một cách công bằng, khách quan, trung thực và chính xác nhất thành quả học tập của học viên.

Ba là, nâng cao năng lực tự kiểm tra, đánh giá của học viên.

Trong quá trình dạy học, cũng như quản lý, để giúp học viên có thể tự tiến hành kiểm tra, đánh giá, chúng ta cần triển khai một số nội dung sau:

Trong quá trình xây dựng kế hoạch giảng dạy và kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, các khoa, bộ môn trong Học viện phải đưa nội dung tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên vào trong kế hoạch. Để từ đó trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải tổ chức hướng dẫn cho học viên những kỹ năng cần thiết để học viên có thể tự đánh giá kết quả học tập của bản thân mình. Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả học tập để học viên có căn cứ tự đánh giá kết quả học tập của bản thân. Giảng viên trực tiếp giảng dạy học phần, môn học phải thường xuyên đặt ra những câu hỏi để định hướng cho học viên suy nghĩ trả lời, để từ đó học viên có thể biết được trình độ của bản thân đang ở mức nào và cần bổ sung thêm những kiến thức gì.

Học viện phải tăng cường chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giúp học viên tự xây dựng, tự quản lý và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở từng phần, từng chương của môn học. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải chú ý rèn luyện kỹ năng đánh giá, nhận xét lẫn nhau giữa các học viên để từ đó giúp học viên có thể tự nhận ra mặt mạnh, mặt yếu của bản thân và của các học viên khác trong lớp. Các khoa, bộ môn thường xuyên tạo điều kiện cho học viên được tham gia các buổi hội thảo về phương pháp tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập để học viên nâng cao được nhận thức cũng như năng lực tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Bốn là, xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của Học viện.

Phòng KT&ĐBCLĐT trong Học viện CSND phải là đơn vị chủ trì việc xây dựng các quy định về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo theo tín chỉ. Trong quá trình xây dựng qui chế, phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cần phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng quản lý đào tạo để thống nhất nội dung các qui định. Trong văn bản phải qui định rõ các nội dung liên quan đến công tác tổ chức thi, qui trình tổ chức thi viết, thực hành, vấn đáp, thực hành ngoài thao trường, bãi tập, qui trình tổ chức thi kết thúc học phần môn bắn đạn thật. Bên cạnh đó trong quy chế cũng phải qui định rõ thời gian thi đối với từng khối lượng tín chỉ khác nhau; qui định về khen thưởng, xử lí kỉ luật đối với cán bộ, giảng viên và học viên có thành tích cũng như vi phạm.

Phòng đào tạo lập kế hoạch trình Ban Giám đốc phê duyệt quy trình hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và phổ biến qui trình này đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và học viên trong toàn Học viện tổ chức thực hiện. Muốn thực hiện đúng qui trình đã xây dựng về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên thì trước tiên các khoa, bộ môn phải xây dựng được các kế hoạch từ tổng thể đến chi tiết, trong kế hoạch phải nêu rõ: mục đích của hoạt động kiểm tra, đánh giá, hệ thống tiêu chuẩn cơ bản để kiểm tra, đánh giá, phương pháp và hình thức tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên...

Năm là, tổ chức các khâu kiểm tra, đánh giá.

Các khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo theo tín chỉ bao gồm các nội dung sau: Công tác chuẩn bị cho kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, tổ chức chấm thi, tổng hợp và công bố điểm thi.

+ Công tác chuẩn bị cho kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: Các khoa, bộ môn chủ động xây dựng đề thi, kiểm tra cho từng học phần, môn học để thành lập một ngân hàng đề thi chuẩn đưa vào sử dụng cho các lớp học.  Đơn vị tổ chức thi phải chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Phân công cán bộ thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thi, đảm bảo hoạt động thi, kiểm tra diễn ra nghiêm túc, khách quan.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên: Đơn vị tổ chức thi phân công cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Tổ chức các hình thức thi khác nhau theo đúng qui trình đã ban hành, thực hiện đúng các khâu gọi thí sinh vào phòng thi, ghi số báo danh, kiểm tra thẻ học viên, bóc đề thi và thực hiện nhiệm vụ coi thi theo đúng qui chế. Học viện trong thời gian tới cần tăng cường khâu quản lý coi thi, công tác coi thi của Học viện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, tình trạng học viên mang tài liệu vào phòng thi, trao đổi trong phòng thi vẫn còn tồn tại. Học viện cần hoàn thiện hệ thống camera giám sát các phòng thi, chỉ đạo phòng KT&ĐBCLĐT tăng cường các biện pháp giám sát thi, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ coi thi.

+ Tổ chức chấm thi, tổng hợp và công bố điểm thi: Khâu chấm điểm là khâu quan trọng trong việc đánh giá học viên. Trong thời gian tới Học viện cần tiếp tục tổ chức chấm thi tập trung theo qui định của Bộ công an về công tác chấm thi.

Sau khi chấm xong, các đơn vị giảng dạy tiến hành nhập điểm vào phần mềm quản lý điểm thi, tiến hành tổng hợp điểm và công bố cho học viện. Sau khi công bố điểm thi cho học viên, các đơn vị giảng dạy cần bổ sung khâu giải đáp thắc mắc liên quan đến bài thi, kiểm tra để học viên biết mình còn thiếu những kiến thức gì, sai ở đâu để học viên tiến bộ trong học tập.

Sáu là, tăng cường giám sát, thanh tra và đánh giá kết quả quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên phải đi vào thực chất, trách nhiệm, tránh việc hình thức. Vì vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát phải tránh qua loa, hình thức. Thông qua kiểm tra cán bộ quản lý nắm bắt được mọi sự việc để từ đó có thể điều hành, nhắc nhở, đôn đốc mọi thành viên tham gia và hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được tốt hơn, tránh được những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra. Hiện nay, Phòng KT&ĐBCLĐT là đơn vị chuyên trách về công tác KT&ĐBCLĐT, trong thời gian tới đơn vị này phải tăng cường các hoạt động thanh tra, giám sát các khâu tổ chức thi, coi thi, chấm thi và đặc biệt chú ý đến các khâu vào điểm, quản lý điểm và lưu giữ bài thi.

Bảy là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.

Sử dụng Công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động đào tạo của Học viện đặc biệt là hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Xây dựng các phần mềm quản lý phục vụ cho quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, phần mềm quản lý hệ thống ngân hàng đề thi kết thúc học phần..

Công khai hóa mạng nội bộ để học viên có điều kiện trao đổi trực tiếp với các khoa, phòng, bộ môn để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đồng thời tạo sự gần gũi, giao lưu giữa giáo viên và học viên, giữa cán bộ quản lý và học viên. Bên cạnh đó, Học viện cần tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đội ngũ giáo vụ của các khoa, bộ môn được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tin học, công nghệ thông tin.

Tổ chức các đoàn tham gia khảo sát, học hỏi kinh nghiệm của các trường đại học lớn trong cả nước như Đại học Quốc gia Hà Nội, đại học FPT, đại học Bách khoa Hà nội…để học hỏi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý đào tạo nói chung và quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên nói riêng.

Kiều Bình Trung

Phòng KT&ĐBCLĐT- Học viện CSND

                                                    Đặng Hà

Phòng KT&ĐBCLĐT

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất