Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm và có nhiều bài nói chuyện, bài báo sâu sắc thể hiện quan điểm về công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng. Người cũng là một tấm gương, mẫu mực tuyệt vời trong phong cách thực hiện công tác tuyên truyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Công tác tuyên truyền là công việc quan trọng không chỉ tạo nên lực lượng to lớn cho cách mạng mà còn góp phần thực hiện công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Người còn nêu rõ mục đích của tuyên truyền là: “Đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 5, tr.162). Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện đúng đường lối cách mạng của Đảng, các tổ chức Đảng trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) nói riêng luôn xác định công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao nhận thức cách mạng, định hướng hoạt động đúng đắn cho cán bộ, đảng viên, nhất là trước những biến động và sự kiện có tính bước ngoặt của các giai đoạn cách mạng. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của Đảng, đất nước và của Ngành Công an. Đặc biệt, là năm sẽ diễn ra Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen, để đấu tranh với sự tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, phản động (nhất là trên không gian mạng), phải kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền để định hướng tư tưởng chính trị và cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên. Tuyệt đối không để xảy ra sự hoang mang, dao động, làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, triển khai thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam, ngày 24/02/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã ban hành Quyết định số 670-QĐ/ĐUCA về việc kiện toàn tổ chức đảng trong CAND, quyết định lập 08 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy CATW, trong đó có Đảng bộ Học viện CSND. Đây là sự ghi nhận của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an đối với sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ Học viện CSND. Với tư cách là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Học viện CSND sẽ phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới để lãnh đạo Học viện thực hiện thành công nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng yêu cầu và nội dung đã được đề ra trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy CATW về Đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025.

Riêng đối với công tác tuyên truyền, Đảng ủy Học viện CSND xác định rõ: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí cũng như hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ Học viện; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên Học viện phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, sự tận tâm cống hiến cho sự phát triển chung của Học viện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Học viện CSND. Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này cũng góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những hiện tượng hoang mang, dao động hay thờ ơ với đời sống chính trị của đất nước, Đảng và Ngành Công an; phòng ngừa và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, tha hóa trong quan hệ và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên Học viện.

Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy Học viện CSND, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cần chú ý làm tốt những công việc trọng tâm sau đây:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền

Phổ biến, quán triệt nghiêm túc và đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị những văn bản quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Học viện như: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 369-KH/BTGTW của BanTuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 167-KH/ĐUCA ngày 23/12/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong CAND và Kế hoạch số 150/KH-T32-CTĐCTCT ngày 10/2/2020 của Học viện CSND về việc tuyên truyền Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII cần gắn kết với các hoạt động kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Học viện, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành Công an trong năm 2020. Trong đó tập trung phát hiện, biểu dương nhũng tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước. Những quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Đảng bộ Học viện CSND để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng đơn vị, đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

2. Về nội dung tuyên truyền

Theo Kế hoạch số 1599-KH/ĐU ngày 6/11/2019 của Đảng ủy Học viện về tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, Chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ ngày 01/4/2020, hoàn thành trước ngày 30/4/2020 và thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện sẽ hoàn thành trong tháng 5/2020. Chính vì vậy, nội dung tuyên truyền cần chia làm 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 (thời điểm diễn ra đại hội chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở): Tuyên truyền về truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ Học viện qua các kỳ đại hội; ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ Học viện đối với sự phát triển của đơn vị, của Học viện. Tuyên truyền dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp; việc thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII và Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện và việc tổ chức đại hội điểm, kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Trong giai đoạn này, cần tập trung tuyên truyền sâu đậm về: Những thành tựu nổi bật của lực lượng CAND và của Học viện CSND sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVI. Kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp; các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII; những gương đảng viên Công an tiêu biểu nói chung và của Học viện CSND nói riêng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua khác trong toàn Học viện.

Giai đoạn 2 (thời điểm trước và trong khi diễn ra Đại hội Đảng bộ Học viện CSND): Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII, những thành tựu nổi bật của Học viện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuyên truyền về những tập thể, cá nhân được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Học viện giai đoạn 2015 - 2020; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII. Trong giai đoạn này, cần tập trung tuyên truyền sâu đậm về: Chủ đề, phương châm của Đại hội; nội dung hoạt động của Đại hội; các tham luận của đại biểu tại Đại hội. Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; các văn kiện trình Đại hội; các quyết định của Đại hội. Và nhất là không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng bộ Học viện và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên toàn Học viện.

Giai đoạn 3 (thời điểm sau khi Đại hội Đảng bộ Học viện CSND diễn ra thành công): Thông tin nhanh kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Trong giai đoạn này, cần tập trung tuyên truyền sâu đậm về: các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII và sự tin tưởng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong ba giai đoạn trên, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần chủ động thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm thông tin sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Ngành Công an; lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện của đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nghiệp vụ của Ngành Công an. Quán triệt cán bộ, đảng viên trong đơn vị chỉ được sử dụng các nguồn thông tin chính thống, tránh hiểu sai, hiểu không đầy đủ, nhất là trong số cán bộ, đảng viên trẻ khi thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội. Nghiêm cấm việc sử dụng, chia sẻ các thông tin không chính thống, chưa được kiểm duyệt, nhất là các thông tin trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND cũng như của Học viện.

3. Về hình thức, biện pháp tuyên truyền

Cần tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII trong cán bộ, đảng viên; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nội bộ, tuyên truyền miệng, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.

Tổ chức hội nghị cấp ủy, báo cáo viên, sinh hoạt chính trị... để thông tin, phổ biến công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVII; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội; trao đổi, thảo luận làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo văn kiện đại hội, nhất là những vấn đề mới, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên trong đơn vị tích cực tham gia và tổ chức phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành Công an và của Học viện vào thời điểm trước, trong và sau đại hội.

Tạp chí, các chuyên đề và trang Website của Học viện cần mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các diễn đàn trao đổi, thảo luận về Đại hội đảng. Tập trung đăng tải thông tin tích cực về quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội; hoạt động và các quyết định của đại hội. Khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên Học viện CSND tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên các trang mạng cá nhân.

Đại hội Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII là sự kiện và nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của Học viện trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa.” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXBCTQG, 2002, t.10, tr.117, 119). Chính bởi lẽ đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phải chủ động, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức thành công, thắng lợi Đại hội Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ThS. Hoàng Thị Hải Yến

Phòng CTĐ, CTCT & CTQC - Học viện CSND

ThS. Nguyễn Thị Lan

Phòng QLĐT hệ VL-VH - Học viện CSND

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất