Thứ Tư, 30/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới

Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới và chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Lực lượng CAND đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình có nhiều khó khăn phức tạp, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong CAND. Ban hành nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lấy xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Do đó đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ; tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND đều có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, hàng ngàn đồng chí mang thương tích trên người hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Những đóng góp và hy sinh to lớn của lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân tiêu biểu đã được tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trong CAND đã thường xuyên đổi mới và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo mọi mặt của các cấp ủy; tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Điều lệ Đảng (khóa X), các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sinh hoạt đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 88/QĐ-TW/2007 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND. Kiện toàn cơ quan giúp việc các cấp ủy trong CAND theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với các mặt công tác công an trong mọi tình huống. Từ thực tiễn công tác, đã phát hiện, điều chỉnh, khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức bộ máy lực lượng công an, trong hệ thống chế độ chính sách; đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc, mở rộng hợp tác quốc tế, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT và tính chất đặc thù của hoạt động công tác công an, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm kiện toàn tổ chức, cán bộ. Những năm qua, bộ máy tổ chức công an luôn được xây dựng củng cố, hoàn thiện, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu, hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường toàn diện cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cấp quận, huyện, xã. Đội ngũ cán bộ công an từ Bộ đến địa phương được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật... Bộ Công an đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó đã tiến hành xây dựng và bố trí cán bộ theo quy hoạch; từng bước chuẩn hóa các nguyên tắc, quy trình, quy chế trong tuyển sinh, tuyển dụng, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Hoàn thành cơ bản hệ thống chức danh cán bộ của lực lượng công an các cấp; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy, làm cơ sở cho việc quy hoạch đào tạo cán bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển cán bộ và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn ở các cấp.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thời gian qua, Bộ Công an đã ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án về tăng cường đổi mới công tác giáo dục đào tạo trong CAND đến năm 2020; hoàn thiện Đề án quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của hệ thống các trường và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong CAND trình Chính phủ phê duyệt; đổi mới công tác xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch về đào tạo, tuyển sinh, thanh tra, kiểm tra; xây dựng ban hành hệ thống chương trình đào tạo mới, đổi mới phương pháp đào tạo; bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; củng cố ổn định mạng lưới các trường CAND và mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ.

Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, tăng cường cán bộ chuyên trách của ủy ban kiểm tra đảng các cấp, ban hành nhiều nghị quyết về công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm và Quy định của Bộ Công an về 11 việc cán bộ chiến sĩ CAND không được làm, tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng CAND. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật bảo đảm thận trọng, khách quan, đúng phương châm, nguyên tắc... góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phòng ngừa sơ hở, giải quyết kịp thời những bức xúc, bất cập nảy sinh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vẫn còn hạn chế, công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị chưa sâu sát, nên việc phòng ngừa, phát hiện, uốn nắn, giải quyết những biểu hiện lệch lạc của cán bộ, đảng viên chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt đảng ở chi bộ vẫn đang là khâu yếu, nhiều chi bộ sinh hoạt không đều, một số nơi chưa phân định rõ ranh giới sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chuyên môn, nhất là những đơn vị 100% cán bộ, chiến sĩ là đảng viên. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng chưa mạnh; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở nhiều đơn vị, chi bộ chưa cao; hiện tượng hữu khuynh, né tránh, ngại va chạm vẫn còn tồn tại...

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND những năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu như sau:

Một là, giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND là nhân tố cơ bản bảo đảm định hướng đúng đắn công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Vấn đề then chốt là phải xây dựng các chi bộ trong lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng và đặt lên hàng đầu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chống suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống và những biểu hiện lệch lạc về chính trị; phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của những khuynh hướng tư tưởng trái chiều, tiêu cực vào nội bộ; kiên quyết đấu tranh đập tan âm mưu của địch nhằm phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của ta, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an. Trong xây dựng Đảng, luôn nắm vững quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt, coi trọng tiêu chuẩn cán bộ cả đức và tài; trong đó “đức là gốc”; Cán bộ chiến sĩ CAND phải được đào tạo cơ bản, chính quy, được thử thách qua thực tiễn và có thái độ chính trị đúng đắn trước mọi tình huống.

Hai là, kiên định quan điểm CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là lực lượng xung kích, nòng cốt bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối mọi mặt công tác công an trong mọi tình huống. Nhiệm vụ hàng đầu là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực tiễn vừa qua cho chúng ta những bài học lớn về công tác quản lý cán bộ chiến sĩ, nhất là trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong tự rèn luyện bản thân về phẩm chất, lối sống và việc giữ gìn kỷ luật công tác. Phải xem xét bổ sung ngay các quy chế, quy trình, quy định trong việc đánh giá, bồi dưỡng, lựa chọn và quản lý cán bộ. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng lực lượng, xây dựng phong cách, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ chiến sĩ CAND.

Ba là, lãnh đạo chỉ huy công an các cấp phải gương mẫu chấp hành kỷ luật kỷ cương, lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kiểm tra và quản lý, giáo dục cán bộ chiến sĩ. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy sự giám sát, phê bình của nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ công an. Chú trọng xây dựng lập trường, quan điểm cách mạng, giữ vững đoàn kết nội bộ; đề cao kỷ luật, tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm. Quan tâm bồi dưỡng, biểu dương những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, dũng cảm chiến đấu chống tội phạm, say sưa tận tụy với công việc, có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời, tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng đơn vị, trong từng cán bộ chiến sĩ.

Bốn là, thường xuyên quan tâm đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cả về nội dung và phương thức lãnh đạo. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm đủ biên chế, bố trí cán bộ chuyên sâu. Coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND đối với công tác tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức và cán bộ trong CAND.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta phải đối phó với những khó khăn, thách thức mới. Nền kinh tế thị trường đã và đang tác động ngày càng sâu sắc, toàn diện cả mặt tích cực và mặt tiêu cực đối với đạo đức xã hội nói chung và đối với công tác công an nói riêng. Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, ngày càng gay go, quyết liệt và hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ vô cùng thâm độc. Đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, lý luận, văn hóa trở thành mặt trận nóng bỏng. Những nhận thức chính trị mơ hồ, những quan điểm tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng, những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thoái hóa, biến chất về phẩm chất cách mạng, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên nếu không được quan tâm giải quyết kịp thời, quyết liệt sẽ làm suy giảm sự vững mạnh về chính trị, là mảnh đất thuận lợi cho hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong giai đoạn cách mạng mới, đòi hỏi chúng ta càng phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, dựa trên nền tảng lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống pháp luật của Nhà nước ta; xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, bám sát những chuyển biến mang tính thời đại, có tầm nhìn chiến lược. Để công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt hiệu quả trong sạch, vững mạnh, trở thành động lực quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1 - Cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp phải thống nhất cao nhận thức công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI sắp tới. Thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về tiêu chuẩn, nội dung, biện pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên cộng sản. Củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của các tổ chức quần chúng trong CAND. Mọi hoạt động của các tổ chức quần chúng phải hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

2 - Đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác tư tưởng và giáo dục chính trị trong CAND; duy trì và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”. Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn lực lượng, kiên quyết phòng, chống các hoạt động tác động chuyển hóa, cài cắm nội gián vào trong nội bộ lực lượng CAND, bảo đảm đội ngũ cán bộ CAND luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.

3 - Nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy công an các cấp tinh gọn, hợp lý theo mô hình tổ chức mới, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế, lề lối làm việc của công an các cấp bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, chuyên sâu của Đảng; lực lượng CAND phải được xây dựng thực sự là lực lượng vũ trang tinh nhuệ, sắc bén, có tính cơ động chiến đấu cao, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện xử lý, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và ứng phó kịp thời các tình huống bất trắc có thể xảy ra; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của công an các đơn vị, địa phương theo Nghị định số 77/CP của Chính phủ; phân công, phân cấp rõ ràng, rành mạch, phù hợp từng lực lượng, từng cấp công an. Sự phân cấp phải bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo tập trung, thống nhất, kiểm tra, kiểm soát các mặt công tác trong toàn lực lượng từ Bộ đến các đơn vị, địa phương, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy trong CAND với cấp ủy, chính quyền địa phương. Kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo trong chỉ huy, chỉ đạo. Thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy hoạch. Bên cạnh việc tuyển chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải chủ động và tích cực thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, bố trí lực lượng hợp lý theo đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực và mục tiêu trọng điểm, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và đầu tư toàn diện cho công an cấp quận, huyện, thị xã và lực lượng công an xã đủ sức bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Coi trọng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công an cả về nghiệp vụ, trí lực, thể lực. Xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu cho từng lực lượng, tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ chiến sĩ.

4 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bởi đây là một chức năng không thể thiếu được của người lãnh đạo, chỉ huy. Truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND “vì nước quên thân vì dân phục vụ” được khẳng định từ những thành tích, chiến công cụ thể, đồng thời cũng từ việc thường xuyên phải phòng ngừa khắc phục, loại trừ những mặt yếu kém, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để đôn đốc công việc, uốn nắn, giải quyết kịp thời những việc làm tiêu cực, vi phạm pháp luật; động viên, phổ biến kịp thời kinh nghiệm hay, những việc làm có hiệu quả, tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng pháp luật và quy định của ngành, không để tồn đọng kéo dài.

5 - Xây dựng và thực hiện các chính sách phù hợp với từng lực lượng, từng địa bàn, có sự điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, cho công an cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài cho lực lượng CAND để động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao./.

Thượng tướng, TS. Nguyễn Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

Nguồn: Tạp chí Cộng sản điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi