Chủ Nhật, 1/8/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

Trong thành tựu và thắng lợi chung to lớn ấy, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chế độ XHCN, bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình, hợp tác, tạo thế và lực cho sự phát triển của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và cấp ủy các địa phương, công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT) đã được các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang tiến hành nghiêm túc, kịp thời; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng ý thức chính trị và nhận thức về công tác giữ gìn ANTT cho toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành được quan tâm và đạt kết quả tốt. Trong công tác bảo vệ an ANTT, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã dựa vào dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại nên đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đập tan nhiều âm mưu, kế hoạch gây bạo loạn chính trị, tập hợp lực lượng, tìm cách hình thành tổ chức chính trị đối lập, kịp thời vô hiệu hóa hoạt động xâm hại đến an ninh quốc gia (ANQG) của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Từng bước tập trung xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân; kết hợp có hiệu quả công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm về ANTT, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…, bảo đảm vững chắc ANTT. Chủ động mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực công tác bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần và trao đổi thông tin về tình hình tội phạm khủng bố với các cơ quan an ninh, cảnh sát nhiều quốc gia trên thế giới.

Lực lượng CAND đã từng bước kiện toàn về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và công tác cán bộ theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ ANTT; thực hiện tốt phong trào “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” được nhân dân tin cậy, yêu mến; luôn rèn luyện, phấn đấu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), hết lòng hết sức tận tụy phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc.

Thế giới đã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, với những biến động phức tạp, khó lường tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo đó, thời cơ, vận hội và nguy cơ, thách thức cùng các nhân tố tích cực, tiêu cực, nhân tố bên trong, bên ngoài tương tác, đan xen lẫn nhau, luôn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước. Sự chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài, của thế lực phản động trong và ngoài nước ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, phương tiện hoạt động ngày một tinh vi, hiện đại hơn. Sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm về ma túy, tội phạm khủng bố quốc tế, tội phạm rửa tiền, các tai, tệ nạn xã hội và các mối đe dọa an ninh mang tính chất phi truyền thống đang có xu hướng gia tăng, tác động không nhỏ đến môi trường phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã chỉ rõ: “Nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường thách thức nào”. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn biến phức tạp.

Đứng trước tình hình trên, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới đặt ra nhiều vấn đề hết sức quan trọng, đó là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm ANQG và TTATXH; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu rõ: “…bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong những năm tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững chủ quyền biên giới, vùng trời, biển, đảo của đất nước. Bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giữ vững ổn định chính trị, TTATXH. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; trong bất cứ tình huống nào cũng không để xảy ra bị động, bất ngờ, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả trước các mối đe dọa, kể cả đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải giúp nâng cao nhận thức đúng đắn của toàn xã hội nói chung, trong lực lượng CAND nói riêng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ANQG, TTATXH trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng với sự đan xen giữa các mặt hợp tác, đấu tranh và cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia dân tộc; các âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao…xuất hiện với những biến thái khó lường, trở thành những nguy cơ đe dọa ANTT cả ở bên trong và bên ngoài đất nước.

Kết hợp chặt chẽ an ninh với quốc phòng; an ninh - quốc phòng với kinh tế ngay từ khi hoạch định từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát triển phải đặc biệt quan tâm phát triển nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc…nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chăm lo xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ cho CAND phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, trước hết tập trung vào các lực lượng nghiệp vụ mũi nhọn trong bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ trong toàn lực lượng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và nhanh chóng kiện toàn bộ máy, tổ chức công an các cấp theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả cao. Để lực lượng Công an nhân dân thực sự vững mạnh, cần đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, đào tạo mới, đào tạo lại, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức cả về chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức cách mạng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong thực thi, chấp hành pháp luật và trong sinh hoạt, đời sống.

Thường xuyên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời phát hiện những diễn biến mới về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng xâm phạm ANQG, từ đó thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH trong giai đoạn mới của cách mạng. Qua đó bổ sung và phát triển lý luận, khoa học về ANQG và TTATXH trong tình mới.

Tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh thế trận an ninh nhân dân, đổi mới biện pháp và đối sách nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động bạo loạn chính trị, “diễn biến hòa bình” cũng như nguy cơ, tác động của “quyền lực mềm”; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc phòng ngừa, tiến công các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ, chấn chỉnh kỷ cương xã hội và tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ gìn môi trường xã hội trong lành và bình yên cuộc sống, góp phần chấn hưng các giá trị nhân văn, nhân bản của dân tộc Việt Nam.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân; tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn hoạt động mà nhân dân và công luận phát hiện, phản ánh các biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực… Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANQG, TTATXH. Trên cơ sở đó, hoàn thiện chiến lược ANQG và hệ thống các cơ chế, chính sách về ANQG, TTATXH; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật, quy chế phối hợp giữa Quân đội với Công an, giữa Công an với các tổ chức chính trị, xã hội.

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ cực kỳ vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Tận dụng thời cơ, phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua thách thức, lực lượng Công an nhân dân nguyện chung sức, chung lòng, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tăng cường sự ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước./.                                

Trung tướng, GS, TS. Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Nguồn: Tạp chí Cộng sản điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác