Thứ Tư, 30/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Sáu mươi năm rèn luyện tư cách người Công an cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (CAND) nhiều lời dạy quý báu. Ngày 11-3-1948, trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu “Tư cách người công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép. Đối với công việc, phải tận tuỵ Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là những phẩm chất cơ bản, chuẩn mực đạo đức, phong cách, thái độ đối nhân xử thế mà mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phải ra sức phấn đấu, rèn luyện trong suốt cuộc đời hoạt động của mình. Đó cũng là mục tiêu, phương hướng xây dựng lực lượng CAND Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Sáu mươi năm, trải qua các chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” luôn được lực lượng CAND triển khai, thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, được Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; được cán bộ, chiến sĩ CAND tích cực tham gia hưởng ứng và tự giác thực hiện.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng CAND trên khắp mọi miền đất nước đã có nhiều hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, như: xuất bản cuốn sách “Sáu lời dạy của Hồ Chủ tịch”; viết tài liệu, tin, bài đăng trên báo “Rèn luyện” để cán bộ, chiến sĩ học tập, làm theo; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, chỉnh huấn, chỉnh quân, lấy sáu điều Bác Hồ dạy làm nội dung phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cho mỗi cán bộ, chiến sĩ công an; đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, thực hiện khẩu hiệu “Rèn cán bộ, lập chiến công”… Qua đó, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ công an tu dưỡng, rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức, tư cách của người công an cách mạng, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa công an với nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Bảo mật, phòng gian”; động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diệt ác, phá tề, tiễu trừ bọn mật thám, phản động nguy hiểm, bảo vệ bí mật các chiến dịch quân sự trọng yếu, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa kháng chiến…đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của bọn phản động, tình báo, gián điệp đế quốc, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chính trị như: Lớp chỉnh huấn mùa Xuân 1961 với nội dung quán triệt quan điểm cần, kiệm xây dựng đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965); cuộc sinh hoạt chính trị tháng 7-1966 về chương trình hành động của lực lượng CAND hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch; cuộc sinh hoạt chính trị tháng 1-1968 về tăng cường chi viện cho an ninh miền Nam tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968; cuộc sinh hoạt chính trị tháng 7-1968 liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình về công tác xây dựng lực lượng trong thời kỳ đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc; cuộc sinh hoạt chính trị tháng 4-1972 về đẩy mạnh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”; cuộc sinh hoạt chính trị tháng 1-1975 nhằm huy động cao nhất mọi nỗ lực của lực lượng CAND phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Các cuộc sinh hoạt chính trị chỉnh huấn, chỉnh quân của lực lượng CAND đều lấy sáu điều Bác Hồ dạy làm nội dung để từng cán bộ, chiến sĩ liên hệ, kiểm điểm, xây dựng ý chí quyết tâm, niềm tin sắt đá vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, dũng cảm chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng; đấu tranh phê phán, khắc phục kịp thời những biểu hiện tư tưởng do dự, thoái thác nhiệm vụ. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua: "Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt"; phong trào "Dũng sĩ diệt Mỹ"; phong trào "Thanh niên 3 sẵn sàng", "Thanh niên 5 xung phong", "Phụ nữ 3 đảm đang". Phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược"; phong trào "Xây dựng đảng bộ, chi đoàn 4 tốt, đảng viên, đoàn viên 4 tốt" và phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, chiến đấu"; thực hiện khẩu hiệu hành động "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược"… góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng CAND đã có những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, như: tổ chức cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... Đặc biệt, năm 2007 việc học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy đã được gắn chặt với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, lực lượng CAND đã tập trung chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học, thi tìm hiểu về sáu điều Bác Hồ dạy; tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo sáu điều Bác Hồ dạy; xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sĩ công an theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, gặp mặt, nhân điển hình tiên tiến, bình công, báo công, bình xét phân loại cán bộ, chiến sĩ theo sáu điều Bác Hồ dạy; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tiếp thu ý kiến của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở góp ý đối với tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân...

Qua mỗi giai đoạn của cách mạng, phong trào học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng CAND đã xuất hiện hàng vạn tấm gương tiêu biểu, nêu cao phẩm chất đạo đức, tư cách người công an cách mạng, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, lập công xuất sắc…tô thắm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Sáu mươi năm học tập và làm theo sáu điều Bác Hồ dạy đã đem lại những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

Phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, có đủ sức mạnh đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước qua các thời kỳ cách mạng.

Phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” luôn luôn được duy trì và liên tục phát triển, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ công an vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” đã góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; dựa vào dân để công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, do đó, đã được nhân dân tin yêu, giúp đỡ tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” cũng còn những mặt thiếu sót. Có lúc, có nơi phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa sâu rộng; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ CAND chưa thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc sáu điều Bác Hồ dạy nên đã có những biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân...Những khuyết điểm, yếu kém nói trên tuy chỉ là số ít, nhưng đã gây tác động ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND. Lãnh đạo Bộ Công an, cũng như cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng đã nhận thấy điều đó, đã nghiêm khắc tự phê bình và có những biện pháp khắc phục.

Từ thực tiễn sáu mươi năm phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” đã để lại nhiều kinh nghiệm phong phú trong chỉ đạo và là hành trang quý báu trong công tác xây dựng lực lượng CAND, đó là:

1- Trong các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng hiện nay, phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” luôn luôn có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” cần bảo đảm sự tập trung thống nhất giữa tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong CAND. Nội dung, mục tiêu phấn đấu, biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện cần đồng bộ và thường xuyên đổi mới cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương. Trong đó cán bộ lãnh đạo chỉ huy phải là những người gương mẫu học tập, thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ dạy và luôn luôn là tấm gương sáng để mọi cán bộ, chiến sĩ noi theo.

2- Coi trọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa cách mạng, khoa học và nội dung của sáu điều Bác Hồ dạy; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập và thực hiện nghiêm túc sáu điều Bác Hồ dạy; tuyên truyền phổ biến rộng rãi để các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thường xuyên quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CAND học tập và làm theo sáu điều Bác Hồ dạy.

3- Học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy cần gắn với việc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của lực lượng CAND; gắn với triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, công tác xây dựng đảng, đoàn thể quần chúng, công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện quy chế dân chủ, duy trì nền nếp sinh hoạt, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xiết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật, tạo môi trường tốt để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, phấn đấu theo sáu điều Bác Hồ dạy.

4- Phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” phải luôn luôn gắn bó chặt chẽ với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào khác trong CAND. Thông qua các hình thức thi đua để đưa việc học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy thành hành động cách mạng trong công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ công an. Chú trọng việc phát hiện, xây dựng, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” kinh nghiệm và cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”.

*

*          *

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến khôn lường; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi to lớn, đất nước ta còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng Việt Nam; tội phạm hình sự, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Điều đó đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng CAND nỗ lực phấn đấu, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” với mục tiêu quan trọng là: xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có nghiệp vụ tinh thông, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần gắn kết chặt chẽ phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào lên một tầm cao mới sâu sắc, toàn diện hơn nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác công an. Chú trọng việc phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” để vận dụng sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cấp uỷ và lãnh đạo công an các cấp cần thường xuyên mở những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng về cơ sở nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ công an có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục để sáu điều Bác Hồ dạy luôn luôn thấm sâu vào tiềm thức, hành động, việc làm của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND. Các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ CAND cần đề ra chương trình hành động, cụ thể hoá nội dung sáu điều Bác Hồ dạy thành tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác; khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an. Đặc biệt, cần tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường tốt để cán bộ, chiến sĩ, học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo sáu điều Bác Hồ dạy.

Quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” cần có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Lực lượng CAND cần tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, diễn đàn để lắng nghe ý kiến của nhân dân, trên cơ sở đó mà chấn chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc sao cho gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng, giúp đỡ CAND nhiều hơn.

Sắp tới, lực lượng CAND sẽ tiến hành kỷ niệm 60 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Đây là chủ trương lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và tạo động lực mạnh mẽ thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Các hoạt động kỷ niệm đã được tiến hành ngay từ đầu năm 2008, tập trung cho nhiệm vụ giáo dục đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng nếp sống văn hoá trong CAND…; đồng thời, bám sát nội dung chỉ đạo và chương trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008 của Trung ương. Các hình thức tổ chức phong trào cần phong phú, có nội dung thiết thực, nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng trong lực lượng CAND; tạo điều kiện thúc đẩy lực lượng CAND phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và có bước phát triển mới trong công tác xây dựng lực lượng./.

Lê Quý Vương
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất