Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ, lực lượng CAND ngày càng phát triển và trưởng thành, luôn tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, đập tan mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị (ANCT) và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Lịch sử 67 năm CAND khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Ðảng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Trong công cuộc đổi mới, lực lượng CAND đã đổi mới tư duy, quan điểm, biện pháp công tác, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời  tham mưu với Ðảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, thành lập tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm tiến công tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức; truy bắt các đối tượng truy nã; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; chủ động phát hiện, điều tra, xử lý có hiệu quả tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường...

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ được triển khai thực hiện liên tục, rộng khắp, tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là trong ý thức chấp hành của nhân dân. Tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, tạo mọi  điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng đối với những người đã chấp hành xong án phạt tù. Tích cực cải cách hành chính theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ ANTT, vừa phục vụ lợi ích, nhu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn  ANCT và phòng ngừa, tiến công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng  CAND trong sạch, vững mạnh. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong CAND. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung vào việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" gắn với phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", xây dựng lực lượng CAND cách mạng, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 67 năm qua, lực lượng công an đã từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc; hàng trăm  cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí đã cống hiến một phần xương máu của mình trên mặt trận bảo vệ ANTT. Những cống hiến to lớn của lực lượng  đã được Ðảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Ðất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh  CNH, HÐH chủ động hội nhập quốc tế để phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh, phức tạp và khó lường. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn. Song, vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, nhất là những tranh giành ảnh hưởng, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, tài nguyên.

Những biến động nói trên của tình hình thế giới và khu vực đã, đang và sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới ANTT của Việt Nam. Những thành tựu, kinh nghiệm của hơn 25 năm đổi mới đã tạo cho đất nước thế và lực lớn hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức đan xen và diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Ðại hội XI của Ðảng đã xác định đường lối, quan điểm về xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh  CNH, HÐH  đất nước; xác định tám mối quan hệ lớn cần tập trung giải quyết, trong đó xây dựng CNXH phải luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xác định rõ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới với những yêu cầu mới, đó là: "Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống".

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH đặt ra hết sức nặng nề; đòi hỏi lực lượng  CAND phải không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, nhất là công tác dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phát huy mọi tiềm lực, khả năng và sức mạnh tổng hợp của toàn Ðảng, toàn dân, các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Chủ động phòng ngừa, tăng cường bảo vệ ANCT nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin..., đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, lợi dụng "dân chủ", "nhân quyền" chống phá Việt Nam; phát hiện, ngăn chặn mưu đồ của các thế lực thù địch tác động làm chệch hướng  XHCN trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP, ngày 31-7-1998 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh kéo giảm phạm pháp hình sự; phát huy những kinh nghiệm hay trong đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy, nhất là tội phạm có sử dụng "vũ khí nóng". Ðồng thời, chú ý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản ở khu vực thành thị và nông thôn, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động công an. Ðẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và công dân;  thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng,  chống cháy, nổ, công tác bảo đảm TTATGT...

Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1-12-2011 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới". Ðổi mới hình thức, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường đoàn kết, gắn bó với Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. CBCS công an phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì công an mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu trong công tác, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân"(1).

Xây dựng lực lượng CAND đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt; công tác cán bộ là khâu đột phá; gắn chặt nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng. Lực lượng CAND phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay". Ðồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ CBCS có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Ðảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Ðảng, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước, bảo vệ nhân dân; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình. CBCS công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt phương châm "kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" để luôn vững vàng trước sự tiến công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; trước những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Trong chỉ đạo thực hiện, phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình; nếu để  CBCS sai phạm, thì lãnh đạo, chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp  CBCS vi phạm, đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua đối với đơn vị, cá nhân, xử lý về trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng, phát triển hệ thống lý luận CAND làm cơ sở khoa học cho việc thực hiện công tác bảo vệ ANTT, góp phần bổ sung, phát triển lý luận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả việc bảo vệ và giữ vững chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng cách mạng và đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT.

Phát huy truyền thống vẻ vang, 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Ðảng, với Tổ quốc và hết lòng phụng sự nhân dân, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HÐH và hội nhập quốc tế.

 

Thượng tướng Trần Ðại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.9, tr. 448-449.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi