Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

biện pháp ngăn chặn

  • Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội

    Chỉ được bắt khẩn cấp người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; chỉ được bắt khẩn cấp người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

1

TẠP CHÍ IN