Thứ Sáu, 21/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

lễ hội

  • Tăng cường quản lý các lễ hội, hội chọi trâu

    Tạp chí CSND - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa phê duyệt kế hoạch tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.

  • Công tác bảo đảm trật tự công cộng tại các khu di tích quốc gia đặc biệt mùa lễ hội

    Tạp chí CSND - Di tích quốc gia đặc biệt là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của kho tàng di sản văn hoá thế giới. Giữ gìn Di tích quốc gia đặc biệt góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

1

TẠP CHÍ IN