Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

điểm mới

  • Giới thiệu cuốn sách: "Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự" (BLHS được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

    Tạp chí CSND - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có nhiều điểm mới so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Lần pháp điển này được sửa đổi mang tính toàn diện, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, kế thừa, phát triển các quy định còn phù hợp của Bộ luật Hình sự cũ; bổ sung những quy định mới để giải quyết những vướng mắc, bất cập đang đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, các quy định trong Bộ luật Hình sự năm hiện hành còn thể hiện sự đổi mới quan niệm về tội phạm và hình phạt, về cơ sở của trách nhiệm hình sự, về chính sách xử lý đối với một số loại tội phạm và loại chủ thể phạm tội đồng thời nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến phòng, chống tội phạm.

  • Bàn về những điểm mới trong Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính quy định tại Chương XII Bộ luật Hình sự năm 2015

    Tạp chí CSND - Thực hiện mục tiêu về cải cách tư pháp của Bộ chính trị và của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của đất nước. Năm 2013, Quốc hội đã thông qua bản hiến pháp thứ sáu, bản hiến pháp trong thời kỳ đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đât nước, với nhiều quy định tiến bộ, bản hiến pháp với tư cách là đạo luật “mẹ” đã tạo điều kiện để Quốc hội thông qua những bộ luật khác quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới hiện nay, trong đó có Bộ luật Hình sự năm 2015.

1

TẠP CHÍ IN