Thứ Ba, 7/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

kiệm

  • Tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và thực hiện những đức tính cần - kiệm - liêm - chính. Tháng 6-1949, để tiếp tục răn dạy cán bộ về đạo đức, Bác viết tác phẩm: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” gồm 4 bài báo với bút danh là Lê Quyết Thắng đăng trên Báo Cứu Quốc các số ra ngày 30-5, 31-5, 1-6 và 2-6 năm 1949 để giải thích rõ nội dung 4 đức tính này.

1

TẠP CHÍ IN