Thứ Ba, 13/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

tác động

  • Dấu ấn trường tồn của Cách mạng Tháng 10 Nga và những bài học, nhiệm vụ đặt ra đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

    Tạp chí CSND - Trong lịch sử loài người, chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn, sâu xa như Cách mạng Tháng 10 Nga. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, càng nhận thức rõ hơn những giá trị, đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô-viết, kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thực tiễn và các thành tựu của cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

  • Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

    Ngày 3/10/2017, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp truyền đạt về chuyên đề "Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ IV (4.0); an ninh phi truyền thống; yêu cầu đổi mới công tác giáo dục đào tạo góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn hiện nay" cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý nhà trường năm 2017 do Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức.

  • Tác động của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam

    Bài viết được nhìn nhận dưới góc độ những ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tới sự phát triển kinh tế Việt Nam...

1

TẠP CHÍ IN