Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Bo Cong an

  • Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới

    Tạp chí CSND - Ngày 26/10/2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới. Chỉ thị được ban hành nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; để văn hóa ứng xử thực sự phát huy vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

1

TẠP CHÍ IN