Thứ Ba, 31/3/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP

  • Nghị định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

    Tạp chí CSND - Ngày 09/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2017. Nghị định này bãi bỏ các quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

1

TẠP CHÍ IN