Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

tội phạm có tổ chức

  • Hội thảo khoa học “Lý luận về phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN”

    Tạp chí CSND - Thực hiện chương trình công tác của tiểu ban lý luận về trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng lý luận Bộ Công an; căn cứ kế hoạch số 02/KH-T32-NCLLCS của Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân về triển khai công tác của tiểu ban Lý luận về trật tự, an toàn xã hội, ngày 23/3/2017, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp cùng Tiểu ban lý luận về trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng lý luận - Bộ Công an, Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận về phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN” dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, GS, TS Hồ Trọng Ngũ, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

1

TẠP CHÍ IN