Thứ Sáu, 21/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
“70 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Dự Hội thảo có các đồng chí Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị, địa phương trong Công an nhân dân; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân...

Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hội thảo khoa học quốc gia: “70 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” không chỉ khẳng định và làm rõ hơn truyền thống lịch sử, những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc; vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; rút ra bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, mà còn có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân.

Ban Tổ chức đã nhận được 110 báo cáo tham luận có giá trị cao về lý luận và thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, cán bộ công an, quân đội các cấp, các ngành. Các tham luận được in trong Kỷ yếu và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã góp phần làm sâu sắc hơn về:

1 - Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân;

2 - Những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân;

3 - Làm rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với quân đội nhân dân, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

4 - Vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

5 - Rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính lý luận trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hoàn thiện lý luận về Công an nhân dân trong tình hình mới…

Nội dung các tham luận đã không chỉ khẳng định: 70 năm qua, được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo, giáo dục, rèn luyện, từ nhân dân mà ra, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cùng đất nước, dũng cảm lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân... mà còn làm rõ hơn về những thành tựu của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 10 năm qua. Sự phát triển sâu rộng của phong trào đã thiết thực góp phần làm cho nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân tạo nên thế trận an ninh - quốc phòng vững chắc.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm sâu sắc hơn về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân; những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân; làm rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; về vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính lý luận trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hoàn thiện lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới...

Kết luận Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Bộ trưởng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành; các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước, các đồng chí đại biểu đã quan tâm nghiên cứu, tổng kết lịch sử Công an nhân dân; khẳng định vai trò, đóng góp to lớn và tôn vinh những chiến công, thành tích xuất sắc, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong 70 năm qua; cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân đã đồng hành cùng Bộ Công an tổ chức thành công Hội thảo; mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan chức năng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu sau Hội thảo, Viện Lịch sử Công an nhân dân, Tạp chí Công an nhân dân và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, tiếp thu những ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lịch sử Công an nhân dân; sớm biên tập xuất bản cuốn sách “70 năm lịch sử vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an nhân dân”. Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trong Công an nhân dân. Quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện chính sách hậu phương Công an nhân dân để động viên cán bộ, chiến sĩ Công an yên tâm công tác, chiến đấu, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các cơ quan báo chí, văn hóa, nghệ thuật Công an nhân dân tăng cường các hoạt động tuyên truyền, sáng tác về đề tài Công an nhân dân góp phần giáo dục truyền thống, tôn vinh, tri ân những hy sinh, cống hiến và đóng góp to lớn của lực Công an nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thảo là dịp để lực lượng Công an nhân dân ôn lại truyền thống cách mạng, bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các anh hùng liệt sĩ… đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; trân trọng biết ơn các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng đã đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Thành công của Hội thảo sẽ góp phần tăng cường giáo dục chính trị, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác