Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đại hội IX Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân


Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CAND.


Sau khi nêu tình hình thế giới, trong nước ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, yêu cầu đặt ra là phải có chiến lược và giải pháp đồng bộ để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Việc đổi tên Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thành Tổng cục Chính trị CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong CAND, đòi hỏi Đảng bộ Tổng cục cần tập trung lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Để thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Đại hội cần thảo luận, tạo đồng thuận, quyết tâm cao về ý chí và hành động, làm tiền đề cho sự phát triển của Tổng cục Chính trị CAND trong thời gian tới, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi phải có sự phấn đấu, nỗ lực rất cao, với những giải pháp mang tính đột phá ở các lĩnh vực công tác trọng điểm, có tác dụng thúc đẩy và lan tỏa; Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND cần tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm.

Cụ thể, toàn Đảng bộ phải nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng CAND đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng Đảng là then chốt; công tác tổ chức, cán bộ là khâu đột phá; gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu, phát triển lý luận là nhiệm vụ quan trọng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; xây dựng Đảng bộ Tổng cục thật sự là cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.       

Chủ động tham mưu với Đảng ủy CATƯ và Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI.

Nghiên cứu, đề xuất sớm có cơ chế Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng có tính chiến lược, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng, chính trị tập trung, thống nhất từ Bộ tới đơn vị, địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tích cực tham mưu, nghiên cứu đổi mới theo hướng nâng cao tính chủ động, hiệu quả, hướng về cơ sở của công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm lực lượng CAND luôn giữ vững bản chất cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Tiếp tục tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đẩy mạnh phong trào “ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác Công an. Tăng cường tuyên truyền về gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự để cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những việc làm tri ân thiết thực, đầy nghĩa tình đồng chí, đồng đội, góp phần tích cực củng cố hậu phương CAND.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, có tính ổn định lâu dài; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế công tác, quy trình làm việc, cơ chế phối họp, phân công, phân cấp rõ ràng, rành mạch giữa Công an các cấp; kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo trong chỉ huy, chỉ đạo.

Nghiên cứu bổ sung, xây dựng hệ thống chính sách thống nhất, đồng bộ, chế độ đãi ngộ họp lý, nhất là chính sách hậu phương CAND, làm động lực khuyến khích, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện cơ cấu hệ thống đào tạo, xác định mục tiêu theo từng chuyên ngành, từng bậc học và cấp học, gắn đào tạo với bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: CAND.

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, phản động.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND phải thực sự là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng cục đoàn kết thống nhất; trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy gắn với trách nhiệm trực tiếp của từng cấp ủy viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của Tổng cục thực sự “có tâm, có tầm”, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt; có năng lực, trình độ, trí tuệ, phẩm chất đạo đức... để lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Tổng cục Chính trị CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ: Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ mới để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Tổng cục và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI.

Các đồng chí cần quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI.

Đảng bộ Tổng cục là đơn vị có các cơ quan nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chiến lược, tập trung nhiều cán bộ có học hàm, học vị. Do vậy, các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp những ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Đảng ủy CATƯ và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI gồm 51 đồng chí.

Theo CAND


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác