Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của lực lượng Cảnh sát giao thông trong tình hình hiện nay

Đặc biệt với chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ với các nước trong khu vực, Chính phủ Việt Nam đã cho phép phương tiện giao thông của nước ngoài được vào hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam cũng như đã ký kết một số Hiệp định song phương, đa phương về vận tải đường bộ với các nước trong khu vực như: Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - Lào; Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN. Chính vì vậy, TTATGT vốn đã phức tạp nay càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn, phát sinh nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đòi hỏi cán bộ làm công tác tham mưu trong lực lượng CSGT phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tri thức khoa học đồng thời có nhiều cải tiến để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ban hành các chủ trương, quy định phù hợp với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới. Tính đến tháng 12 năm 2014, lực lượng CSGT có 468 cán bộ chiến sỹ làm công tác tham mưu, riêng Thành phố Hà Nội có 28 đồng chí và Thành phố Hồ Chí Minh có 45 đồng chí. Tuổi đời cán bộ làm công tác tham mưu trong lực lượng CSGT cũng tương đối trẻ: Dưới 30 tuổi có 180 đồng chí chiếm 39,4%; từ 31 đến 40 tuổi có196 đồng chí, chiếm 43%; trình độ học vấn trên đại học là 21 đồng chí, chiếm 4,6%, trình độ đại học là 273 đồng chí, chiếm 60,4%; trình độ tin học: Sử dụng thành thạo máy tính là 362 đồng chí.

Thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về “Tăng cường công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân” công tác tham mưu trong lực lượng CSGT đã có nhiều đổi mới như đã giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp đề xuất với Đảng, Nhà nước, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quy định đảm bảo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Cán bộ, chiến sỹ làm công tác tham mưu trong lực lượng CSGT luôn nắm vững các nguyên tắc, các quy định về công tác tham mưu là thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp Ủy, lãnh đạo tổ chức và điều hành công việc nâng cao hiệu quả công tác của toàn đơn vị.

Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác tham mưu chưa phát huy hết hiệu quả trong quản lý TTATGT  trên các tuyến đường bộ như các quy định về công tác tham mưu còn chưa hoàn thiện; nhiều cán bộ còn hạn chế về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật ban hành văn bản; một số cán bộ tham mưu chưa qua công tác thực tế; chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác tham mưu còn chưa phù hợp, chưa tạo động lực để khuyến khích động viên cán bộ chiến sỹ làm công tác tham mưu cố gắng phấn đấu và cống hiến; cơ sở vật chất phục vụ thực hiện công tác tham mưu còn thiếu. Nhiều địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác tham mưu, cho rằng đó chỉ là hoạt động hành chính đơn thuần tập hợp số liệu về tình hình TTATGT, tiếp nhận và chuyển công văn tài liệu cho lãnh đạo nên chỉ bố trí từ 2 đến 3 cán bộ chiến sỹ làm công tác tham mưu của đơn vị. Thậm chí, có nơi còn sử dụng chính sách điều chuyển những người vi phạm kỷ luật công tác về làm công tác tham mưu…

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong lực lượng CSGT trong tình hình hiện nay, lực lượng CSGT cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho thực hiện công tác tham mưu.

Quy định về chế độ báo cáo thống kê của Bộ Công an còn có nhiều điểm chưa phù hợp như quy định số liệu thống kê tai nạn giao thông quy định tập trung về Văn phòng Bộ Công an (V11) và văn phòng Công an tỉnh (PV11), trong khi nhiệm vụ phân tích, thống kê tai nạn giao thông là  nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Chính vì vậy lực lượng CSGT ở các địa phương phải chờ PV11 có số liệu chính thức thì mới báo cáo về cục Cảnh sát giao thông. Mặt khác, hiện nay Bộ Công an đã ban hành rất nhiều văn bản cụ thể về công tác tham mưu như Nghị quyết số 10/NQ/ĐUCA ngày 1/10/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương về: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11 ngày 1/10/2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới”; Thông báo số 16/TB-V11 ngày 04/3/2013 của Văn phòng Bộ “Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang về việc chấp hành qui chế làm việc và chế độ thông tin báo cáo”…Tuy nhiên, đây là các văn bản chỉ đạo chung cho toàn lực lượng làm công tác tham mưu trong CAND mà chưa có một văn bản cụ thể nào quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình công tác cụ thể của lực lượng CSGT làm công tác tham mưu nên dẫn đến chưa phát huy hết được hiệu quả của công tác này. Vì thế, Cục CSGT cần tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, các phòng CSGT cần tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật theo hướng tăng cường quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, nhất là việc yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác nắm tình hình, báo cáo tình hình, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy; kiểm tra thẩm định chủ trương, quyết định trước khi trình lãnh đạo, chỉ huy ký ban hành.

Thứ hai, có chính sách đãi ngộ hợp lý cho cán bộ tham mưu.

Thực tế cho thấy, cán bộ làm công tác tham mưu phải trực theo các lực lượng nghiệp vụ để theo dõi tình hình TTATGT, thu nhận thông tin, xử lý thông tin và kịp thời báo cáo bằng văn bản cho các cơ quan quản lý. Công việc của cán bộ tham mưu quá tải vì tình hình TTATGT của đất nước ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, ngoài tiền lương hàng tháng mà cán bộ tham mưu nhận được thì không có phụ cấp chế độ đặc thù như một số lực lượng nghiệp vụ khác.

Chính vì vậy, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút tài năng, tôn vinh và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu là việc làm cần thiết. Lực lượng CSGT đề xuất Bộ Công an chi các khoản phụ cấp cho cán bộ làm công tác tham mưu thuộc lực lượng CSGT như chi phụ cấp hàng tháng và phụ cấp đột xuất, đối với phụ cấp hàng tháng cho tất cả cán bộ làm công tác tham mưu, phụ cấp đột xuất cho cán bộ tham mưu ứng trực để thực hiện thu nhận thông tin và báo cáo cho chỉ huy và các cơ quan chức năng. Mặt khác, cán bộ làm công tác tham mưu phải được trang bị phương tiện, nhiên liệu phục vụ đi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, tăng cường lực lượng, nâng cao trình độ, chuyên môn cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tham mưu của lực lượng CSGT chưa được quan tâm đúng mức. Việc học tập để tự nâng cao trình độ của cán bộ chiến sỹ cũng còn hạn chế, trình độ ngoại ngữ còn yếu, sử dụng công nghệ ứng dụng vào thực hiện công tác tham mưu chưa thành thạo, một số cán bộ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và các kỹ năng công tác còn hạn chế.

Chính vì vậy, lực lượng CSGT cần có những chính sách, kế hoạch cũng như các quy định cụ thể để nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ làm công tác tham mưu. Hàng năm, lực lượng CSGT cần mở các lớp tập huấn cho cán bộ tham mưu của toàn lực lượng như lớp tập huấn về ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo, xử lý tài liệu, số liệu, gửi và nhận văn bản; tập huấn về trình độ pháp luật, kiến thức nghiệp vụ trong quản lý TTATGT; tổ chức hội thảo về thực hiện công tác tham mưu… Đồng thời, định kỳ phải tổ chức các lớp học ngoại ngữ cho cán bộ tham mưu, đặc biệt, chú ý đến việc học các ngôn ngữ của những nước mà có số lượng người làm việc, cư trú, du lịch tại Việt Nam lớn như Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Pháp. Mặt khác, đề nghị các trường Công an nhân dân quan tâm, nghiên cứu, biên soạn giáo trình, các bài giảng về công tác tham mưu trong lực lượng Cảnh sát giao thông, bổ sung vào chương trình giáo dục và đào tạo. Lực lượng CSGT cần quan tâm tuyển chọn cán bộ làm công tác tham mưu cụ thể tuyển chọn các học viên khá, giỏi tại các Học viện, trường Đại học Công an nhân dân và luân chuyển thực tế công tác ít nhất 02 năm, sau đó điều động về làm công tác tham mưu.

Ngoài việc nâng cao trình độ về pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ và các kỹ năng công tác của cán bộ tham mưu, Bộ Công an cũng như Công an các tỉnh, thành phố cần tăng cường cán bộ làm công tác tham mưu. Tuỳ vào tình hình TTATGT trên mỗi địa bàn để bố trí cán bộ tham mưu hợp lý, những địa bàn tình hình TTATGT phức tạp như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, phải có trên 50 cán bộ tham mưu, mỗi tổ tham mưu của Đội CSGT cần có khoảng 8 đến 10 cán bộ, đội tham mưu của Phòng CSGT phải có từ 10 đến 15 người để phụ trách từng địa bàn quận, huyện.

Thứ tư, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tham mưu.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện có vai trò quan trọng trong thực hiện công tác tham mưu. Tuy nhiên, cán bộ tham mưu của lực lượng CSGT đang thiếu về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc. Sự thiếu hụt này do nhiều nguyên nhân khác nhau như công tác tham mưu thường không được các dự án trang cấp, nhiều đơn vị chưa quan tâm đến công tác tham mưu, do cán bộ tham mưu không đề xuất. Cho nên, để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ kịp thời cho đảm bảo TTATGT của đất nước, Bộ Công an, Công an các địa phương cũng như lực lượng CSGT cần đầu tư, bố trí phòng làm việc đảm bảo diện tích, thoáng, sạch sẽ cho cán bộ tham mưu. Đồng thời, trang bị phương tiện, thiết bị đầy đủ cho cán bộ tham mưu khi thực hiện nhiệm vụ như máy vi tính, máy in, máy phô tô, điện thoại, máy fax, những phương tiện này phải đảm bảo không gặp sự cố và có chế độ bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ.

Mặt khác, Bộ Công an cần trang bị những thiết bị để ứng dụng công nghệ vào công tác tham mưu như hoàn thiện hệ thống thông tin chỉ huy của lực lượng CSGT phục vụ cho mạng máy tính nội bộ, hệ thống truyền hình trực tuyến, xây dựng các trung tâm thông tin chỉ huy đầu mối tiếp nhận đầy đủ thông tin, phân tích nhanh chóng, chính xác, kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp để giải quyết tốt mọi tình huống xảy ra trong quá trình đảm bảo TTATGT. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, xây dựng nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu về TTATGT nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ lãnh đạo chỉ huy.

Thứ năm, nâng cao mối quan hệ phối hợp giữa cán bộ tham mưu với các cơ quan, tổ chức và các cán bộ làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hoạt động giao thông xảy ra mọi lúc, mọi nơi trên tất cả các địa bàn. Trách nhiệm quản lý TTATGT là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuy nhiên, lực lượng CSGT là lực lượng trực tiếp, chịu trách nhiệm chính trong quá trình đảm bảo TTATGT. Thực hiện công tác tham mưu là lực lượng CSGT thu nhận những thông tin thực tế xảy ra trong hoạt động giao thông, tổng hợp và báo cáo chính xác, đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền để từ đó các cơ quan này đưa ra những biện pháp quản lý TTATGT phù hợp hơn, có hiệu quả thiết thực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả, thiệt hại xảy ra trong quá trình tham giao thông của các nhân, tổ chức.

Chính vì vậy, cán bộ thực hiện công tác tham mưu phải phối hợp với ngành giao thông vận tải để thu thập các thông tin đến hoạt động vận tải trên địa bàn cả nước, từ đó đối chiếu, so sánh các kết quả đạt được và những hạn chế của từng hoạt động giao thông. Mặt khác, cán bộ tham mưu phải phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thu thập các thông tin về TTATGT trên từng địa phương. Đồng thời, cán bộ tham mưu phải phối hợp với các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; đăng ký, quản lý phương tiện; điều tra giải quyết tai nạn giao thông… để phản ánh kịp thời tình hình, diễn biến TTATGT diễn ra trên từng địa bàn cụ thể.

Đại úy Nguyễn Bá Ngự

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội

Trung úy Chu Công Thế

Khoa nghiệp vụ Cảnh sát giao thông - HVCSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác