Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng Tạp chí Cảnh sát nhân dân góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
Thượng tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí xuất bản CAND năm 2015

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, lần đầu tiên, khoa học an ninh đã được ghi nhận là một ngành khoa học độc lập. Tính đến thời điểm hiện nay, hàng nghìn đề tài khoa học, chuyên đề nghiệp vụ đã được nghiên cứu, hàng trăm chuyên án đã được tổng kết, đúc rút thành lý luận, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở xây dựng các chủ trương, đường lối, biện pháp công tác và chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương chỉ đạo lớn về công tác lý luận và khoa học như: Nghị quyết 08-NQ/ĐU, ngày 06/6/2012 về công tác lý luận CAND trong tình hình mới; Chỉ thị số 05/CT-BCA-V21, ngày 06/6/2012 về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới; Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 05/3/2014 về công tác khoa học Công an trong tình hình mới; Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21, ngày 05/3/2014 về tăng cường công tác khoa học Công an trong tình hình mới; thành lập Hội đồng Lý luận Bộ Công an, kiện toàn các cơ quan nghiên cứu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực tiễn công tác nghiên cứu lý luận CAND, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Trong những kết quả, thành tựu chung về nghiên cứu khoa học và lý luận CAND, có sự đóng góp rất quan trọng của Tạp chí Cảnh sát nhân dân (CSND). Được thành lập cách đây tròn 20 năm, Tạp chí CSND (tiền thân là Tạp chí Trật tự an toàn xã hội) đã không ngừng phát triển, trưởng thành, luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trở thành một trong những diễn đàn khoa học pháp lý, chính trị, nghiệp vụ hàng đầu của lực lượng CAND, thể hiện trên các mặt công tác nổi bật sau:
(1) Tạp chí CSND luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, không ngừng cải tiến, đổi mới cả về quy mô, chất lượng; tổ chức biên tập, in ấn, phát hành theo đúng sự chỉ đạo, quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Đến nay, Tạp chí đã có 5 ấn phẩm: Tạp chí CSND, Chuyên đề Thông tin tội phạm học, Chuyên đề An toàn giao thông, Tạp chí CSND bằng tiếng Anh và Trang Thông tin điện tử. Cơ cấu tổ chức từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên không ngừng kiện toàn cả về số lượng và chất lượng; thu hút đông đảo cộng tác viên, trong đó có nhiều đồng chí là lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn dày kinh nghiệm hiện đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương.
(2) Nội dung và hình thức của Tạp chí luôn được chú trọng nghiên cứu cải tiến, đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong 20 năm hoạt động và phát triển, với hơn 300 số ấn phẩm, chuyên đề, hơn 5.000 bài viết được biên tập, phát hành đã phản ánh và đăng tải nhiều hoạt động, kinh nghiệm công tác, tổng kết nhiều vấn đề mới về nghiệp vụ, phương châm, đối sách đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có những chuyên đề sâu như: Thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài; giải pháp hoàn thiện tổ chức, bộ máy cơ quan điều tra hình sự; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong CAND... 
(3) Dưới sự chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Tạp chí CSND đã thực sự trở thành cơ quan lý luận chính trị và nghiệp vụ của ngành Công an nói chung, Học viện CSND nói riêng; là diễn đàn để các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học trong và ngoài ngành trao đổi thông tin về những kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng trong việc tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận công tác Công an; cung cấp các luận cứ khoa học giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi do những thành tựu 30 năm đổi mới đất nước mang lại, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc hơn nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và những bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng bộc lộ rõ và nghiêm trọng hơn. Các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tập trung tấn công nội bộ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để mua chuộc, lôi kéo, cài cắm người vào nội bộ; ráo riết tiến hành các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, triệt để lợi dụng các nhân tố gây mất ổn định để chống phá ta, gây mất ổn định trật tự xã hội. 
Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu xứng đáng với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 29/12/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã xác định rõ mục tiêu: “Đổi mới sâu sắc, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác Công an, từ nhận thức, tư duy lý luận đến các chủ trương, biện pháp, đối sách; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đất nước hội nhập, phát triển nhanh, bền vững”; trong đó công tác nghiên cứu khoa học và lý luận phải “tạo được sự chuyển biến tích cực trong nghiên cứu, đánh giá dự báo chiến lược; nhận thức rõ thời cơ và nguy cơ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần bổ sung, phát triển, hoàn thiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn cách mạng mới; tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, đối sách, hệ thống lý luận CAND; bổ sung hoàn thiện Chiến lược An ninh quốc gia”.
Để tiếp tục xây dựng và phát triển Tạp chí CSND vững mạnh, góp phần đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, trong mọi hoạt động của Tạp chí, phải luôn giữ vững định hướng chính trị, nắm vững chủ trương, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tuyên truyền và bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm phục vụ tốt yêu cầu chính trị của đất nước và ngành Công an trong từng giai đoạn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an; có những nội dung phong phú, thiết thực để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.
Hai là, luôn bám sát nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND để phản ánh kịp thời các hoạt động thực tiễn, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm công tác, góp phần xây dựng, bổ sung và hoàn thiện lý luận nghiệp vụ CAND. Tích cực tổ chức hoạt động hội thảo khoa học, tăng cường nghiên cứu và tổ chức các chuyên đề, bài viết về các vấn đề mới, phức tạp hoặc còn nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau trong thực tiễn công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND, nhất là về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới. 
Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí; trong đó cần đặc biệt chú trọng giáo dục, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực công tác. Mỗi đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; thực sự là đội ngũ chủ công trong công tác nghiên cứu, biên tập, chịu trách nhiệm chính về nội dung và chất lượng của Tạp chí. Chú trọng xây dựng, thu hút đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý, các chuyên gia, cán bộ có nhiều kinh nghiệm để thường xuyên cập nhật thông tin, tổng kết các vấn đề thực tiễn, tiếp tục phát triển lý luận, khoa học Công an. 
Bốn là, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với Tạp chí CSND, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản trong CAND, trong đó có hoạt động của các Tạp chí chuyên ngành; đảm bảo mọi hoạt động này luôn tuân thủ đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, chủ trương chỉ đạo, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Công an các đơn vị, địa phương, các cơ sở nghiên cứu, giáo dục đào tạo trong CAND phối hợp chặt chẽ, tích cực trao đổi thông tin, nhất là thông tin về các sự kiện lớn, những vấn đề mới, phức tạp, chưa thống nhất về quan điểm, lý luận để nội dung của Tạp chí CSND không ngừng đổi mới, vừa mang tính khoa học, lý luận, vừa có ý nghĩa thời sự cao. 
Năm là, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội diễn biến rất mau lẹ, thông tin nói chung cũng như thông tin liên quan tới an ninh, trật tự đều mang tính đa chiều, Tạp chí CSND cần đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin để tổ chức tốt các khâu công tác tiếp nhận thông tin, biên tập. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế hợp lý trong phát hành các ấn phẩm của Tạp chí để Công an các đơn vị, địa phương và các đối tượng độc giả tiếp nhận, khai thác, nghiên cứu thông tin nhanh chóng, tiện lợi, qua đó phát huy tốt hơn nữa vai trò, giá trị thiết thực của Tạp chí CSND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước ./.

Thượng tướng Bùi Quang Bền
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi