Chủ Nhật, 23/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số nội dung về Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã thống nhất 4 quan điểm chỉ đạo trong đó xác định phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó các cơ quan chức năng làm nòng cốt; tập trung lực lượng, sử dụng tổng hợp các biện pháp, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm, trong đó lấy phòng ngừa là chính, đồng thời chủ động tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội; Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực và trên thế giới…

Phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 cũng đã đề ra các mục tiêu trong đó đáng chú ý là các mục tiêu cụ thể đến năm 2020. Một là, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016. Hai là, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo đức gia đình, xã hội… Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trên tổng số án khởi tố. Hằng năm, bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã (trong đó trên 40% số đối tượng truy nã mới phát sinh). Ba là, giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Bốn là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự nhất là ở cấp huyện; đảm bảo nguồn lực (nhân lực và vật lực) cho việc tổ chức ghi âm, ghi hình theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 theo lộ trình quy trình.

Phát huy sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị kết hợp nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phòng, chống tội phạm đề ra theo quan điểm chỉ đạo thống nhất, Chiến lược đã nêu ra 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm thông qua tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động về công tác phòng, chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ đổi mới, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm, năm chắc diễn biến, đánh giá, thống kê chính xác về tình hình tội phạm... Thứ hai, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm của hệ thống chính trị và cộng đồng; trong đó chú trọng công tác đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế, xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm; đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và chuẩn bị tốt các điều kiện để phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội và đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ… Thứ ba, nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; tập trung xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên ở từng giai đoạn, thường xuyên rà soát các địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan hữu quan… Thứ tư là đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; trọng tâm là ưu tiên mở rộng hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, các nước có quan hệ truyền thống, các nước lớn và các nước công nghiệp phát triển… Thứ năm, tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm; cụ thể là hoàn thiện về tổ chức, ưu tiên trang thiết bị, phương tiện cho cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm, đồng thời thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tội phạm và huy động tối đa kinh phí từ các nguồn đảm bảo đủ nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược…

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình thực hiện Chiến lược trong từng giai đoạn trong đó phê duyệt triển khai tổng số 15 Đề án với 04 Đề án được giao cho Bộ Công an xây dựng và triển khai, phối hợp thực hiện

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình tội phạm và các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn, phương thức gây án ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết các vụ án. Bên cạnh đó, độ tuổi các đối tượng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội ngày càng trẻ hóa, nhiều vụ án để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho các tổ chức, cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 được xem như là cấp thiết và đáp ứng đòi hỏi của yếu tố khách quan. Đây được xem như là kim chỉ nam dành cho các cơ quan, tổ chức thống nhất trong hoạt động và đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian tới.

Nguyễn Tuấn Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi