Chủ Nhật, 23/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số ý kiến góp phần nâng cao công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân theo Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an
Các học viên Học viện CSND giúp bà con xã Vĩnh Linh trong đợt thực hành chính trị, xã hội

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, giảng viên và học viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, những vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tập trung thực hiện tốt một số Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời bám sát định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân thông qua Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2016 - 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, coi công tác chính trị là “gốc”, là “cốt lõi” trong giáo dục nhân cách cán bộ, học viên.

 Một buổi đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trong Học viện với học viên Học viện

Công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên luôn được tăng cường thông qua nhiều hình thức, biện pháp như: cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị trung cấp và cao cấp; tổ chức các hội thi về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Học viện CSND đã tổ chức thành công nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên như: Tổ chức cho cán bộ, học viên đi tham quan tại khu di tích Nha Công an Trung ương, Khu di tích Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, Khu di tích an ninh khu 9, tổ chức thực hành chính trị - xã hội cho các học viên năm thứ 3 tại Học viện; tổ chức cho đoàn cán bộ, học viên tham quan, giao lưu, tặng quà tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn - Nghệ An; tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc… Mỗi chương trình, hoạt động đều nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, học viên, tạo hiệu ứng sâu rộng trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

 Khoa Cảnh sát vũ trang, Học viện CSND tổ chức tham quan, giáo dục truyền thống tại Khu Di tích Hoàng Hoa Thám, Bắc Giang

Đặc biệt, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an, năm 2011 Học viện đã xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân quảng trường Học viện; năm 2015 xây dựng Khu tượng đài các Cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an qua các thời kỳ. Đây là nơi để các thế hệ thầy và trò nhà trường tổ chức lễ báo công dâng Bác, tổ chức các buổi mít tinh, sinh hoạt chính trị nhân các sự kiện trọng đại của dân tộc hàng năm.

Đi đôi với công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước, công tác giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên được quan tâm. Các thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước được cập nhật kịp thời; đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 Khóa XI, Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên. Trong 05 năm từ 2011 đến 2015, Học viện đã tổ chức được 60 buổi tuyên truyền, nói chuyện thời sự cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, về kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành Công an.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2016 - 2020, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, giảng viên, học viên, Học viện CSND cần quán triệt tốt một số nội dung sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và đầy đủ nội dung Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và các văn bản có liên quan về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng giai đoạn 2016 - 2020; gắn việc thực hiện Chỉ thị với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018.

Hai là, Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò, uy tín, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp ủy Đảng. Nắm và giải quyết tình hình liên quan đến công tác tư tưởng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên ngay từ cơ sở gắn với công tác quản lý cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ theo quy định của Ngành và của Học viện. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng, không để xảy ra tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên, học viên; tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, gắn lý luận với thực tiễn chiến đấu. Thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ hàng năm, tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt truyền thống, tìm hiểu lịch sử, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chính trị tại các di tích, bảo tàng, nhà truyền thống nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, của Ngành và Học viện CSND trong cán bộ, học viên.

Bốn là, duy trì thường xuyên chế độ giao ban, đối thoại giữa lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các đơn vị, chủ nhiệm các lớp học với cán bộ, giảng viên, học viên; đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy với đoàn viên thanh niên để chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn Học viện.

Năm là, phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình để tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trong giảng dạy, học tập và tham mưu phục vụ cũng như việc chấp hành kỷ cương, nền nếp, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường đào tạo lành mạnh./.

Lê Thị Thanh Xuân - Phòng CTĐ,CTCT&CTQC

Trần Như Mai - Tạp chí CSND


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi