Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân

Xây dựng chính trị tư tưởng trong CAND là việc CAND thực hiện các hoạt động, biện pháp nhằm đảm bảo và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với lực lượng CAND về mọi mặt, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo đảm cho CAND luôn luôn  là lực lượng tin cậy của Đảng, vũ khí tin cậy của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Công an và nhân dân.

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu, lý tưởng để phấn đấu; những chiến công các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Trong tình hình mới thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, thiên tai bão lũ, dịch bệnh… tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia, trong đó có nước ta. Các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị núp dưới nhiều danh nghĩa, chiêu bài khác nhau công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, các loại tội phạm xảy ra với tính chất ngày càng phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, tình trạng tội phạm hình sự sử dụng bạo lực, hình thành các băng, ổ nhóm, hoạt động có tổ chức, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, hoạt động lưu động, công khai, trắng trợn, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong nhân dân; nhiều vụ án về tội phạm kinh tế xảy ra gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và nhức nhối cho toàn xã hội.

Bên cạnh đó, do tác động của nền kinh tế thị trường, trong lực lượng CAND, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng Cộng sản, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu.

Thực tiễn đó đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an phải được bảo đảm vững mạnh về mọi mặt, trong đó có vững mạnh về chính trị tư tưởng. Công tác chính trị tư tưởng phải được đặt lên hàng đầu, bởi đó là một giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Công tác này phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng bằng những nội dung, biện pháp phù hợp. Mỗi đơn vị cần trang bị cho cán bộ, chiến sĩ mình những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; đồng thời, thấy rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Nội dung tiến hành giáo dục chính trị tư tưởng cần tập trung giáo dục chủ nghĩa yêu nước; lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của lực lượng CAND; các chuẩn mực về phẩm chất chính trị, văn hóa, đạo đức, lối sống của người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, hoạt động văn hóa, văn nghệ  trong CAND. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu chính trị tư tưởng trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hồ Hiền

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác