Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biện pháp pháp luật trong bảo vệ an ninh Quốc gia

Trong bảo vệ an ninh Quốc gia, không nên quá coi trọng hoặc xem nhẹ biện pháp nào. Việc sử dụng biện pháp nào là chủ yếu, thường xuyên, biện pháp nào có tính chất hỗ trợ, bổ sung khi cần thiết phải xuất phát từ nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi lực lượng, tùy thuộc vào từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể. Đó chính là nghệ thuật sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh Quốc gia của lực lượng Công an nhân dân.

Về nguyên tắc, không thể coi biện pháp nào là biện pháp quan trọng nhất, mỗi biện pháp có vị trí, vai trò, tác dụng nhất định đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia. Tuy nhiên, trong mối quan hệ với các biện pháp khác, biện pháp pháp luật là biện pháp có tính pháp lý chặt chẽ, là biện pháp nền tảng, xuyên suốt. Bất cứ biện pháp nào, dù đó là biện pháp vận động quần chúng, biện pháp nghiệp vụ hay biện pháp vũ trang chỉ được áp dụng, thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, không được trái với Hiến pháp và pháp luật, các biện pháp khác tác động hỗ trợ cho việc thực hiện biện pháp pháp luật.

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và mở rộng hội nhập quốc tế thì vai trò của biện pháp pháp luật ngày càng được coi trọng. Tầm quan trọng của biện pháp pháp luật thể hiện trước hết ở chính vai trò của pháp luật trong bảo vệ an ninh Quốc gia. Vai trò của biện pháp pháp luật được thể hiện ở những mặt sau đây:

Một là, biện pháp pháp luật không chỉ có tác dụng hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh Quốc gia, mà còn góp phần đưa hệ thống pháp luật đó vào thực tiễn quản lý nhà nước về an ninh Quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác; qua đó, góp phần củng cố, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia.

Một trong những nội dung của biện pháp pháp luật là tham mưu, đề xuất Nhà nước đưa yêu cầu bảo vệ an ninh Quốc gia vào xây dựng pháp luật. Nếu lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt nội dung nhiệm vụ này sẽ góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh Quốc gia. Tuy nhiên, nếu chỉ xây dựng hệ thống pháp luật về an ninh Quốc gia đầy đủ, đồng bộ thì hệ thống pháp luật đó vẫn ở trạng thái “tĩnh”, chưa thể phát huy được vai trò của mình trong bảo vệ an ninh Quốc gia. Bởi vì, pháp luật về an ninh Quốc gia chỉ có thể phát huy tác dụng, vai trò của mình khi nó được lực lượng Công an nhân dân tổ chức thực hiện một cách nghiêm chỉnh trong quá trình quản lý nhà nước về an ninh Quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Có thể thấy rằng, biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh Quốc gia có tác dụng làm cho hệ thống pháp luật về an ninh Quốc gia ngày càng hoàn thiện và được tổ chức thực hiện một cách nghiêm chỉnh, triệt để trên thực tế. Do vậy, có tác dụng củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh Quốc gia.

Hai là, biện pháp pháp luật có tác dụng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh Quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật về an ninh Quốc gia.

Với bản chất, nội dung là sử dụng pháp luật như là một công cụ sắc bén đấu tranh phòng, chống âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, là phương tiện quản lý nhà nước về an ninh Quốc gia, biện pháp pháp luật không những góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh Quốc gia, góp phần khắc phục được những hạn chế, những yếu kém, bất cập của cơ chế quản lý; qua đó, tạo ra những tiền đề vững chắc để giữ vững an ninh Quốc gia.

Ba là, biện pháp pháp luật là biện pháp cơ bản mà lực lượng Công an nhân dân sử dụng để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia. Ở nước ta, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân đều bị xử lý theo pháp luật. Để bảo vệ các quyền này của công dân khỏi sự xâm hại của tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng Công an nhân dân không thể sử dụng pháp luật. Để biện pháp pháp luật phát huy vai trò này, lực lượng Công an nhân dân một mặt, phải chủ động tham mưu, đề xuất Nhà nước ban hành quy phạm pháp luật quy đinh các quyền cơ bản của công dân, mặt khác, phải sử dụng pháp luật để bảo vệ các quyền đó.

Bốn là, biện pháp pháp luật có tác dụng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Ở nước ta, mỗi cơ quan trong bộ máy nhà nước đều được tổ chức, hoạt động theo những quy định của Hiến pháp và pháp luật. Bộ máy của lực lượng Công an nhân dân hiện nay tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2005, Luật An ninh Quốc gia năm 2004 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Như vậy, bằng việc tham mưu cho Nhà nước ban hành hệ thống pháp luật nêu trên đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Năm là, biện pháp pháp luật có tác dụng giáo dục cán bộ, chiến sĩ Công an nâng cao ý thức pháp luật, tôn trọng các quy tắc của pháp luật. Với nội dung là đưa yêu cầu bảo vệ an ninh Quốc gia vào xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để quản lý nhà nước về an ninh Quốc gia và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh Quốc gia. Biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh Quốc gia tác động đến mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân, qua đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật của toàn xã hội cũng như mỗi cá nhân, nhất là cán bộ, chiến sĩ Công an. Thêm vào đó, khi pháp luật được sử dụng để quản lý nhà nước về an ninh Quốc gia, để đấu tranh phòng, chống tội phạm thì nó sẽ tác động rất lớn đến cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, không những làm cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hiểu biết pháp luật mà còn giáo dục cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân có ý thức tôn trọng pháp luật, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Như vậy, biện pháp pháp luật có vai trò hết sức quan trọng đối vối sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, nhất là trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì dân, pháp luật được đề cao vị thế trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta xem nhẹ vai trò, tác dụng của các biện pháp khác trong bảo vệ an ninh Quốc gia. Trong thời gian tới; các cấp, các ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình cần phải tiếp tục nghiên cứu để sử dụng một cách hài hòa, linh hoạt, mưu trí, sáng tạo biện pháp pháp luật cũng như các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia.

Hồ Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi