Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
"Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong đảm bảo an ninh, trật tự"
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và các đại biểu dự Hội thảo.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an. Đồng chủ trì Hội thảo có: Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Trưởng Tiểu ban Lý luận Trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an; Trung tướng, TS. Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII, Bộ Công an; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. 

Đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Văn Nhật, Phó giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, chỉ rõ: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt. Để bảo vệ an ninh, trật tự thì phải làm tốt từ cơ sở, cơ sở có ổn định cả xã hội mới ổn định; cơ sở có vững mạnh thì địa phương và cả nước mới vững mạnh. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Tây Bắc là địa bàn chiến lược về an ninh, quốc phòng, nghiên cứu phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự. Đặc biệt, ở vùng Tây Bắc là hết sức cần thiết, có giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác Công an trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo các tham luận của các các nhà khoa học, các chuyên gia thực tiễn trong và ngoài ngành Công an gửi tới Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề:

Một là, những vấn đề đặt ra hiện nay về vai trò và phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự. 

Hai là, khái quát quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, công an các địa phương và vai trò tham mưu, hướng dẫn, phối hợp của lực lượng Công an nhân dân với hệ thống chính trị ở cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Ba là, những khó khăn, vướng mắc, những ưu điểm, những kết quả đạt được cũng như nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự. Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc tham mưu, xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian qua.

Bốn là, dự báo tình hình, đặc biệt tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở vùng Tây Bắc trong thời gian tới.

Năm là, những khuyến nghị, giải pháp, những bài học kinh nghiệm trong phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự, những mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vùng Tây Bắc. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở và khẳng định, giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Giải quyết vấn đề an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như những vấn đề về trật tự, an toàn xã hội là yêu cầu khách quan, đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ, toàn diện. 

Để chủ động đối phó với tình hình phức tạp có thể nảy sinh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở trong tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân cần làm tốt những công tác sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an về vai trò, vị trí của địa bàn cơ sở trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Thứ hai, chú trọng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, tham mưu với Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố đặc biệt quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Thứ tư, nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an ở địa bàn cơ sở, trước hết là công tác nắm tình hình, nhất là ở các địa bàn chiến lược như ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Thứ năm, coi trọng phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Thứ sáu, tăng cường tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an ở địa bàn cơ sở.

Hội thảo là dịp các đơn vị chức chức năng, các cấp lãnh đạo, nhà khoa học, hoạt động thực tiễn khẳng định, nhận thức sâu sắc hơn vai trò to lớn của hệ thống chính trị ở cơ sở đối với sự phát triển toàn diện ở đơn vị cơ sở nói chung và công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, những ưu điểm, những kết quả đạt được cũng như nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự; từ đó kiến nghị những giải pháp đồng bộ, toàn diện, góp phần thực sự phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới. 

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác