Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu cuốn sách: "Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự" (BLHS được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Tìm hiểu, bình luận những nội dung mới của một văn bản quy phạm pháp luật là một vấn đề không hề dễ dàng, đặc biệt là lĩnh vực vô cùng rộng lớn như pháp luật hình sự, điều chỉnh nhiều quan hệ xã hội bao trùm lên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Nhằm góp phần làm rõ các quy định mới trong Bộ luật Hình sự hiện hành, cung cấp một cách tổng quan và khoa học về những nội dung mới của Bộ luật này phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và áp dụng vào thực tiễn công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách "Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự" (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) của nhóm tác giả là các giảng viên, nhà khoa học từ nhiều cơ sở nghiên cứu về pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng như: Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Luật Hà Nội, Viện Nhà nước và pháp luật.

Nội dung sách được kết cấu theo thứ tự các chương, các điều luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bao gồm 03 phần chính: Phần những quy định chung, Phần các tội phạm và phần phụ lục. Trong đó, tại Phần những quy định chung tập trung phân tích, đánh giá những nội dung mới của từng khoản, từng điều, từng chương trong Phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự năm 2015. Ở phần các tội phạm, với sự thay đổi mang tính toàn diện, nhiều vấn đề được sửa đổi về kỹ thuật trùng nhau, cùng với việc hậu quả của tội phạm được quy định chi tiết, lặp đi lặp lại ở nhiều điều trong cùng một chương nên ở mỗi chương tác giả đã lựa chọn theo nhóm vấn đề chính để người đọc dễ theo dõi, nắm bắt với sự thay đổi trong Bộ luật Hình sự. Bên cạnh việc bình luận, chỉ rõ những điểm mới, nhóm tác giả còn chỉ ra những hạn chế, những nội dung còn bất cập của Bộ luật này, đưa ra những quan điểm khoa học của riêng nhóm tác giả từ đó người đọc có góc nhìn đa chiều hơn về nội dung của Bộ luật Hình sự hiện hành.

Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục với 26 bảng thống kê về tội phạm và hình phạt công phu, cẩn thận thuận tiện cho bạn đọc tiện tra cứu trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Cuốn sách được bố cục chặt chẽ theo thứ tự từng điều luật của Bộ luật Hình sự hiện hành, hành văn trong sáng, thuật ngữ được sử dụng chuẩn mực, dễ đọc. Bằng việc phân tích, đánh giá song song giữa các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, cuốn sách giúp người đọc nhận thức được đầy đủ, sâu sắc những thay đổi trong Bộ luật Hình sự mới, hiểu rõ hơn được nguyên nhân và ý nghĩa của sự sửa đổi, bổ sung đó.

Cuốn sách không chỉ đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu không chỉ của các bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và của cầu học tập của học viên thuộc chuyên ngành Luật tại các cơ sở đào tạo Luật, mà còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích, không thể thiếu cho các cán bộ nghiên cứu, áp dụng thực tiễn tại các Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án,.. và cho bất cứ ai yêu thích, quan tâm Luật hình sự.

Tạp chí Cảnh sát nhân dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Như Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi