Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu giáo trình: “Lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân”

Nghiên cứu về khoa học lãnh đạo, chỉ huy là yêu cầu tất yếu đối với mọi ngành, mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. Trong xã hội, khi con người tập hợp với nhau để cùng thực hiện một việc với mục đích chung, thì cần phải có sự lãnh đạo, chỉ huy để mọi người cùng thống nhất hành động. Đây là nhu cầu tất yếu, tự nhiên.

Hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự là hoạt động phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, địa bàn, lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân có nhiều bộ phận, tổ chức chuyên môn cụ thể, do đó công tác lãnh đạo, chỉ huy đặt ra như một yêu cầu tất yếu, khách quan. Công tác lãnh đạo, chỉ huy khoa học, đúng đắn là điều kiện quyết định đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân. Vì vậy, "Lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân" là môn học bắt buộc trong khối kiến thức ngành, thuộc chương trình đào tạo đại học đối với ngành Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân với thời lượng 02 tín chỉ.

Trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu đổi mới của thực tiễn, sự thay đổi của hệ thống pháp luật đã tác động mạnh mẽ đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân. Do đó, việc biên soạn mới giáo trình “Lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân” trên cơ sở kế thừa, sắp xếp lại các bài giảng, giáo trình đã có (giáo trình Lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Cảnh sát nhân dân, của Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2004; giáo trình Khoa học lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân, năm 2008) và cập nhật, bổ sung nhiều nội dung mới là điều cần thiết nhằm phục vụ tốt hơn công tác đào tạo trình độ đại học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, cơ sở đào tạo đại học trọng điểm của Bộ Công an.

Giáo trình “Lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân” được biên soạn trên cơ sở lý lụân cơ bản về khoa hoc lãnh đạo, chỉ huy và các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của Bộ trưởng Bộ Công an, các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân.

Giáo trình là tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học  của cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân. Nội dung của giáo trình gồm 4 chương. Cụ thể:

- Chương 1: Nhận thức chung về khoa học lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Trong chương này nhóm tác giả đã làm rõ các nội dung cơ bản sau:

+ Nghiên cứu, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển khoa học lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Làm rõ khái niệm, vai trò, đặc điểm lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Đi sâu phân tích các yếu tố cấu thành hoạt động lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Bao gồm: Chủ thể lãnh đạo chỉ huy; khách thể lãnh đạo, chỉ huy; phương pháp, phương tiện lãnh đạo, chỉ huy; Môi trường lãnh đạo, chỉ huy.

+ Xác định rõ nhiệm vụ, nguyên tắc, mối quan hệ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

- Chương 2: Nội dung lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Tại chương này, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu, làm rõ các nội dung :

+ Công tác nắm tình hình của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Chỉ rõ các yêu cầu, nội dung, quy trình công tác nắm tình hình của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Hoạt động ra quyết định của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Bao gồm: Khái niệm, phân loại quyết định của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; Yêu cầu và quy trình ra quyết định của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân .

+ Tổ chức thực hiện quyết định của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Bao gồm: Khái niệm, tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện quyết định; nội dung tổ chức thực hiện quyết định của lãnh đạo, chỉ huy.

- Chương 3: Phương pháp và phong cách lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Tại chương này, nhóm tác giả đã nghiên cứu làm rõ 02 nội dung cơ bản, là:

+ Phương pháp lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Bao gồm các nội dung: Khái niệm, đặc điểm Phương pháp lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; Vai trò của phương pháp lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; Một số phương pháp lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; các hình thức thực hiện phương pháp lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Phong cách lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Bao gồm các nội dung: Khái niệm phong cách lãnh đạo. chỉ huy và phân loại phong cách lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

- Chương 4: Uy tín, phẩm chất và năng lực người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Tại chương này, nhóm tác giả đã làm rõ các nội dung sau:

+ Làm rõ những vấn đề liên quan đến uy tín người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Bao gồm: Khái niệm uy tín người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; Các yếu tố cấu thành uy tín người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; Con đường gây dựng, củng cố và nâng cao uy tín người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Làm rõ phẩm chất và năng lực của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Bao gồm các phẩm chất chính trị; phẩm chất đạo đức; năng lực chuyên môn; năng lực tổ chức quản lý; một số tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo, chỉ huy cụ thể trong lực lượng Công an nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nhóm tác giả đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong biên soạn giáo trình này. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, giáo trình không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định.

Xin trân trọng giới thiệu và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến./.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi