Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu giáo trình: “Luật khiếu nại, tố cáo”

Luật khiếu nại, Luật tố cáo đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 11/11/2011. Đây là các văn bản pháp lý quan trọng, cụ thể hoá quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân được Hiến pháp ghi nhận.

Giáo trình "Luật khiếu nại, tố cáo" được biên soạn trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, cải cách nền hành chính và quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo sẽ cung cấp những tri thức, những kiến thức pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và phục vụ yêu cầu đào tạo cho các chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự xã hội trên đường thuỷ, Quản lý giao thông đường bộ - đường sắt, Luật Tố tụng hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân với thời lượng 02 tín chỉ. Đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn, bảo đảm hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trật tự pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Giáo trình “Luật khiếu nại, tố cáo” là môn học cơ bản trong nhóm các ngành luật được giảng dạy tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Giáo trình gồm 4 chương, cụ thể:

- Chương 1: Nhận thức chung về Luật khiếu nại, tố cáo. Trong chương này, nhóm tác giả đã nghiên cứu, làm rõ những nội dung sau:

+ Nhận thức chung về khiếu nại, tố cáo. Bao gồm: Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam; làm rõ hai khái niệm là khái niệm khiếu nại và khái niệm tố cáo. 

+ Khái niệm, phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn của Luật khiếu nại, tố cáo.

+ Quan hệ pháp luật khiếu nại, tố cáo. Bao gồm: Khái niệm; khách thể; chủ thể và nội dung của quan hệ pháp luật khiếu nại, tố cáo.

+ Các nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bao gồm các nguyên tắc: Nguyên tắc chung; nguyên tắc áp dụng pháp luật; sự tham gia của các tổ chức xã hội và cơ quan báo chí; trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật phải được nghiêm chính chấp hành.

+ Những hành vi bị nghiêm cấm trong khiếu nại, giải quyết khiếu nại và  tố cáo, giải quyết tố cáo.

- Chương 2: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Trong chương này, nhóm tác giả làm rõ những nội dung sau:

+ Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại.

+ Thủ tục, hình thức, thời hiệu khiếu nại.

+ Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, quyết định hành chính và hành vi hành chính. Bao gồm: Nhận thức về giải quyết khiếu nại; quyền và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại, quyết định hành chính và hành vi hành chính; các giai đoạn khiếu nại lần đầu; các giai đoạn khiếu nại lần hai; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; hồ sơ giải quyết khiếu nại; xem xét việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật.

+ Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Bao gồm: Khái niệm; thẩm quyền và hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

- Chương 3: Tố cáo và giải quyết tố cáo. Trong chương này nhóm tác giả làm rõ những nội dung sau:

+ Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo.

+ Thẩm quyền giải quyết tố cáo, bao gồm: Nguyên tắc xác định và thẩm quyền giải quyết tố cáo.

+ Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo. Bao gồm: Khái niệm; Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo; Hình thức tố cáo và thời hạn giải quyết tố cáo; Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; Tố cáo tiếp và giải quyết tố cáo tiếp.

- Chương 4: Những bảo đảm cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong chương này, nhóm tác giả tập trung làm rõ các nội dung sau:

+ Tổ chức tiếp công dân. Bao gồm: Khái niệm, phân loại tiếp công dân; nơi tiếp công dân; trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo nơi tiếp công dân; trình tự, thủ tục tiếp công dân.

+ Quản lý, giám sát và trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Xử lý vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bao gồm: Xử lý vi phạm trong việc tiếp công dân; xử lý vi phạm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý những người khác vi phạm Luật khiếu nại, tố cáo.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân.

Giáo trình phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên các chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Quản lý trật tự xã hội trên đường thuỷ; Quản lý giao thông đường bộ - đường sắt; Luật Tố tụng hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong quá trình biên soạn, giáo trình không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định.

Xin trân trọng giới thiệu và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến./.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi