Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu giáo trình: “Luật Cư trú và Quản lý cư trú đối với công dân”

Để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường hoạt động quản lý cư trú đối với công dân. Luật cư trú ra đời đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tiễn, góp phần tạo điều kiện đáp ứng việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân, phục vụ cho yêu cầu quản lý xã hội và yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Việc nắm vững các quy định của Luật Cư trú và hoạt động tổ chức quản lý hoạt động cư trú của công dân là vấn đề rất cần thiết cho lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong lĩnh vực công tác chuyên môn, đặc biệt trong tình hình thế giới và thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, thì yêu cầu đảm bảo quyền cư trú của công dân và công tác quản lý cư trú đang được đặt ra ngày càng bức thiết.

Nằm trong chương trình khung đào tạo cho sinh viên các hệ đào tạo chính quy, hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học chuyên ngành Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã được phê duyệt. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập nghiệp vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội, Khoa Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân đã tiến hành chỉnh lý giáo trình Luật cư trú và công tác đăng ký, quản lý cư trú. Giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở Luật Cư trú được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2007; các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác đăng ký, quản lý cư trú, những văn bản pháp luật khác có liên quan, cũng như các thành tựu của khoa học quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự.

Giáo trình “Luật Cư trú và Quản lý cư trú đối với công dân” là môn học cơ bản, thuộc nhóm chuyên ngành Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, của Học viện Cảnh sát nhân dân. Giáo trình gồm 3 chương, gồm:

- Chương 1 của giáo trình có tiêu đề: Những vấn đề cơ bản về Luật Cư trú. Trong chương này gồm các nội dung chính:

+ Sự cần thiết và vai trò việc xây dựng, ban hành Luật Cư trú.

+ Quy định về cư trú và quản lý nhà nước về cư trú, bao gồm: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; quyền tự do cư trú của công dân; nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú; bảo đảm điều kiện thực hiện quyền tự do cư trú và hoạt động quản lý cư trú; trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú; các hành vi bị nghiêm cấm.

+ Quyền, trách nhiệm của công dân về quản lý cư trú.

+ Những quy định về quản lý thường trú.

+ Đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

+ Trách nhiệm trong quản lý nhà nước về cư trú.

- Chương 2 của giáo trình có tiêu đề: Công tác đăng ký, quản lý cư trú. Trong chương này gồm các nội dung chính:

+ Nhận thức chung về đăng ký, quản lý cư trú. Phần này gồm các nội dung chính: Lịch sử quá trình thực hiện đăng ký, quản lý cư trú; Nhận thức về cư trú và đăng ký, quản lý cư trú; Vị trí ý nghĩa của đăng ký, quản lý cư trú.

+ Một số quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Phần này bao gồm các nội dung: Pham vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và quyền tự do cư trú của công dân; Nguyên tắc, điều kiện thực hiện quyền tự do cư trú và hoạt động quản lý cư trú; Quyền và trách nhiệm của công dân về cư trú; Quy định về nơ cư trú của công dân; Đơn vị đăng ký, quản lý và các loại biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú; Quy định đối với một số loại giấy tờ về đăng ký, quản lý cư trú; Việc cấp đăng ký, quản lý cư trú trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Nội dung, phương pháp tiến hành đăng ký, quản lý cư trú. Bao gồm: Đăng ký, quản lý tạm trú; đăng ký, quản lý lưu trú và thông báo lưu trú; đăng ký, quản lý tạm vắng.

- Chương 3 của giáo trình có tiêu đề: Xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý cư trú. Trong chương này gồm các nội dung chính:

+ Nhận thức về cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu về cư trú. Bao gồm: Khái niệm cơ sở dữ liệu về cư trú và xây dựng cơ sở dữ liệu về cư trú; Vai trò của cơ sở dữ liệu về cư trú và xây dựng cơ sở dữ liệu về cư trú; Đặc điểm cơ sở dữ liệu về cư trú.

+ Nội dung cơ sở dữ liệu về cư trú.

+ Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về cư trú. Nội dung phần này bao gồm: Thu thập, tích luỹ tài liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về cư trú; Kiểm tra, xác minh, chuyển giao tài liệu trong xây dựng cơ sở dữ liệu về cư trú; Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu trong cơ sở dữ liệu về cư trú; Khai thác, sử dụng, bổ sung hồ sơ, tài liệu trong cơ sở dữ liệu về cư trú phục vụ công tác thường xuyên, lâu dài.

Giáo trình phục vụ cho hoạt động giảng dạy - học tập của giảng viên và học viên chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong quá trình biên soạn, giáo trình không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định.

Xin trân trọng giới thiệu và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến./.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi