Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu Giáo trình: “Quản lý hành chính nhà nước và Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính”

Giáo trình hướng đến mục đích cung cấp cho người học, người nghiên cứu những kiến thức chung nhất về quản lý hành chính nhà nước, như: Khái niệm; đặc điểm; nguyên tắc hoạt động; nội dung; phương pháp quản lý hành chính nhà nước; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, quyết định hành chính nhà nước. Ngoài ra, giáo trình còn cung cấp những kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ, thao tác làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và trong cơ quan của ngành Công an nói riêng, như: Kỹ thuật tổ chức công sở; kỹ thuật phân tích công việc; kỹ thuật đánh giá công vụ; kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Giáo trình được kết cấu thành 4 chương. Cụ thể:

- Chương 1 của giáo trình có tiêu đề: Nhận thức chung về quản lý hành chính nhà nước. Tại chương này, nhóm tác giả đi sâu nghiên cứu, làm rõ sáu nội dung chính:

+ Khái niệm và vai trò của quản lý hành chính nhà nước. Trong phần này nhóm tác giả đã nghiên cứu, đưa ra các khái niệm liên quan (khái niệm về quản lý nhà nước và khái niệm về quản lý hành chính nhà nước). Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả cũng chỉ ra những vai trò của quản lý hành chính nhà nước, bao gồm: Vai trò hiện thực hoá các mục tiêu phát triển; vai trò điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội; vai trò thúc đẩy xã hội phát triển ổn định, bền vững; vai trò cung cấp dịch vụ công.

+ Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước. Trong phần này, nhóm tác giả đưa ra 6 đặc điểm của quản lý nhà nước, gồm: Quản lý hành chính nhà nước lệ thuộc vào chính trị và phục vụ chính trị; quản lý hành chính nhà nước mang tính pháp quyền; quản lý hành chính nhà nước có tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng; quản lý hành chính nhà nước mang tính chuyên nghiệp; quản lý hành chính nhà nước mang tính thứ bậc chặt chẽ; quản lý hành chính nhà nước mang tính không vụ lợi.

+ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động  quản lý hành chính nhà nước. Bao gồm các nguyên tắc: Nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước; nguyên tắc nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc kết hợp giữa quản lý theo ngành, lĩnh vực với quản lý theo lãnh thổ trên cơ sở phân công, phân cấp; nguyên tắc phân định giữa quản lý nhà nước với kinh tế và quản lý hoạt động kinh doanh; nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc công khai, minh bạch.

+ Nền hành chính nhà nước và các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước. Nội dung của phần này bao gồm: Nhận thức chung về nền hành chính nhà nước (khái niệm và mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước); các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, bao gồm: Hệ thống thể chế hành chính nhà nước; hệ thống bộ máy hành chính nhà nước; cán bộ công chức; các nguồn lực vật chất cần thiết cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

+ Chức năng, nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Chương 2 của giáo trình có tiêu đề: Quyết định hành chính nhà nước. Toàn bộ nội dung của chương này bao gồm 5 nội dung:

+ Nhận thức chung về quyết định hành chính nhà nước. Phần này nhóm tác giả đã làm rõ các nội dung, gồm: Khái niệm; đặc điểm; vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước.

+ Phân loại quyết định hành chính, bao gồm: Phân loại dựa vào tính chất pháp lý và nội dung của quyết định hành chính nhà nước; phân loại dựa theo tính chất mệnh lệnh trong quyết định hành chính nhà nước; phân loại quyết định hành chính nhà nước theo nhóm.

+ Yêu cầu hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính, bao gồm: Yêu cầu hợp pháp của quyết định hành chính và yêu cầu hợp lý của quyết định quản lý hành chính.

+ Quy trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định quản lý hành chính, bao gồm: Giai đoạn ban hành quyết định quản lý hành chính; giai đoạn tổ chức thực hiện quyết định hành chính; giai đoạn kiểm tra việc thực hiện quyết định hành chính; giai đoạn tổng kết, đánh giá quyết định hành chính.

+ Xử lý đối với quyết định hành chính nhà nước bất hợp pháp, bất hợp lý, bao gồm: Đình chỉ, bãi bỏ quyết định đã ban hành; khôi phục lại tình trạng ban đầu do việc thực hiện trái pháp luật gây ra; xác định, xử lý trách nhiệm người có lỗi.

- Chương 3: Thủ tục hành chính nhà nước. Trong chương này, nhóm tác giả nghiên cứu, làm rõ 5 nội dung chính, gồm:

+ Khái niệm, đặc điểm, vị trí, ý nghĩa của thủ tục hành chính.

+ Phân loại thủ tục hành chính. Nhóm tác giả đã chỉ ra cách phân loại thủ tục hành chính dựa trên hai yếu tố là phân loại theo lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước và phân loại theo tính chất quan hệ.

+ Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm: Các nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính và các nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính.

+ Nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính, gồm: Ban hành những quy định rõ ràng về chế độ công vụ; công khai hoá các thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các khiếu nại, khiếu kiện; đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết.

+ Các giai đoạn của thủ tục hành chính, gồm: Giai đoạn bắt đầu; giai đoạn giải quyết; giai đoạn thi hành quyết định; giai đoạn xem xét quyết định khi có dấu hiệu bất hợp pháp, bất hợp lý.

- Chương 4: Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính nhà nước. Tại chương này, nhóm tác giả đã làm rõ các nội dung, gồm:

+ Khái niệm, vai trò kỹ thuật và nghiệp vụ hành chính nhà nước.

+ Nội dung, kỹ thuật và nghiệp vụ hành chính nhà nước, bao gồm: Kỹ thuật điều hành công sở hành chính; công tác soạn thảo văn bản hành chính nhà nước, quản lý văn bản trong các cơ quan nhà nước; kỹ thuật đánh giá thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong kỹ thuật và nghiệp vụ hành chính.

Giáo trình được hoàn thành, in, xuất bản tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện Cảnh sát nhân dân.

Quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã kế thừa một số nội dung cơ bản trong giáo trình “Hành chính công của Học viện hành chính Quốc gia và tập bài giảng “Quản lý hành chính nhà nước”, năm 2018 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong quá trình biên soạn, do những lý do chủ quan, khách quan nên giáo trình sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định.

Xin trân trọng giới thiệu và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến./.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất