Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách "Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới"

Những năm qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, lĩnh vực quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Quốc phòng và an ninh là hoạt động của của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt nhằm giữ vững hòa bình, răn đe, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động chống phá của kẻ thù, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội xây dựng đất nước phát triển vững mạnh.

Đại hội XII của Đảng đã đề ra đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Nhằm góp phần tăng cường, quán triệt sâu sắc tinh thần tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, Nhà xuất bản Hồng Đức đã xuất bản và phát hành cuốn sách: Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

Nội dung cuốn sách gồm các phần cụ thể như sau:

Phần I: Nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Phần II: Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác quốc phòng và an ninh;

Phần III: Kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong tình hình mới;

Phần IV: Hội nhập quốc tế với vấn đề quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc;

Phần V: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Phần VI: Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/06/2018  - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018;

Phần VII: Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội - Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Tạp chí CSND trân trọng giới thiệu cuốn sách tới toàn thể bạn đọc!

Thu Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất