Thứ Năm, 28/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những điểm mới về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng

1. Bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng

Ngoài 08 nguyên tắc theo như quy định trước đây thì Quy định 07 bổ sung thêm nguyên tắc thứ 9 trong việc xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức vi phạm. Cụ thể: Nếu tổ chức Đảng bị kỷ luật đã sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt động thì việc công bố quyết định kỷ luật được thực hiện ở tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó.

2. Đã có quy định cụ thể về thời hiệu xử lý kỷ luật

Trước đây Quy định 263/QĐ-TW chưa từng đề cập tới thời hạn xử lý kỷ luật đối với một tổ chức Đảng vi phạm cho đến khi Quy định 07- QĐi/TW ra đời đã bổ sung thêm quy định này. Theo đó, thời hạn xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm như sau:

- 05 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

- 10 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

- Đối với những vi phạm bị kỷ luật bằng hình thức giải tán hoặc vi phạm về chính trị nội bộ, an ninh, quốc phòng, đối ngoại xâm phạm đến lợi ích quốc gia thì không có thời hiệu xử lý kỷ luật.

Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm tổ chức Đảng có vi phạm. Trường hợp trong thời hạn xử lý kỷ luật, tổ chức Đảng có vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính từ thời điểm thực hiện vi phạm mới.

3. Bổ sung tình tiết giảm nhẹ khi xem xét kỷ luật Đảng

Theo Quy định 07- QĐi/TW, hành vi có tinh thần, thái độ kiểm điểm tự giác, nghiêm túc, giúp tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý chính xác, kịp thời các tổ chức, cá nhân có vi phạm cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xem xét kỷ luật Đảng đối với tổ chức vi phạm.

4. Bổ sung thêm các hành vi sai phạm bị kỷ luật cảnh cáo, giải tán

4.1.Kỷ luật cảnh cáo

- Vi phạm về quan điểm chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể là hành vi: Chỉ đạo hoặc định hướng đưa thông tin sai lệch chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời để đảng viên trong tổ chức Đảng có hành vi kích động tư tưởng bất mãn, chống đối nội bộ

- Vi phạm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước: Có trách nhiệm nhưng không ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo quy định; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc trong bàn bạc, thảo luận dẫn đến ban hành văn bản có nội dung trái với nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc của cấp trên; quá trình tổ chức thực hiện có quyết định trái với nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp trên.

4.2. Kỷ luật giải tán    

Vi phạm về quan điểm chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cụ thể là hành vi: Có chủ trương móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tuyên truyền, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Thu Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất